Ensaluto

Blogo de Adebayo Afolaranmi

KION VI FARAS SEKRETE?

Estimataj,
KION VI FARAS SEKRETE?
"Kaj Li diris al mi: Ho filo de homo, ĉu vi vidas, kion la plejaĝuloj de la domo de Izrael faras en mallumo, ĉiu en sia ĉambro de pentraĵoj? Ĉar ili diras: La Eternulo ne vidas nin, la Eternulo forlasis la landon. Kaj Li diris al mi: Vi denove ankorau vidos grandajn abomenindaĵojn, kiujn ili faras" (Jeĥezkel 8:12-13).
Kelkaj homoj de Judujo jam estis deportitaj al Babilono pro pekoj de la popolo. Malgrau tio, la aliaj homoj en la lando de Judujo daurigis je siaj pekoj. La Spirito de Dio levis Profeton Jeĥezkelon je vizioj kaj prenis lin al la urbo Jerusalem por montri al li kelkajn el la abomenaĵoj kiujn la popolo de Judujo faris sekrete. Interese, la popolo pensis ke ĉar Dio jam forlasis ilin pro iliaj pekoj, Li ne plu vidis ilin dum ili daurigis en pekoj. La Spirito montris al Jeĥezkel de loko al loko kiel ĉi tiuj homoj faris pli kaj pli abomenajn aferojn kiuj ne estis kaŝitaj al Dio (Jeĥezkel 8). Fine, ĉi tiuj homoj estis punitaj pro iliaj pekoj (vidu: Jeĥezkel 9).
Multaj homoj kiel tiuj Judoj je la tempo de Jeĥezkel faras malbonaĵojn sekrete nuntempe ĉar ili pensas ke Dio ne vidas ilin. La psalmisto klare priskribis tiajn homojn kaj konkudis, "Ĉu ne audas Tiu, kiu aranĝis orelon? Ĉu ne vidas Tiu, kiu kreis okulon? Ĉu ne punas la ĝustiganto de la popoloj, Kiu instruas al homo scion? La Eternulo scias la pensojn de homo, Ke ili estas vantaj" (Psalmo 94:9-11). Kelkaj faras malbonaĵojn sekrete ĉar ili estas elreviĝintaj iamaniere. Aliaj faras tiele ĉar ili estas ĵus malvirtaj. Multaj el tiaj homoj preferas agi je la sekreto au mallumo ĉar ili ne volas ke ilia malvirteco estas malkaŝita (komparu: Johano 3:19-21).

bildo de Adebayo Afolaranmi

LA DIO DE CXIA KONSOLO

Estimataj,
LA DIO DE ĈIA KONSOLO
"Benata estu la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, la Patro de kompatoj kaj Dio de ĉia konsolo; kiu konsoladas nin en nia tuta aflikto, por ke ni povu konsoli tiujn, kiuj iel afliktiĝas, per la konsolo, per kiu ni mem estas konsolataj de Dio" (2 Korintanoj 1:3-4).
Je la prezenta parto de sia dua konata letero al la Korintanoj, Apostolo Paulo donis kelkajn atribuojn de Dio kiuj estas konsiderindaj. Paulo laudis au benis Dion kiu estas la Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, la solenaskita Filo, ne naskita de homa penso, sed per dia aranĝo kiu superas homan komprenon. Ĉi tiu Dio estas la Patro de kompatoj, la Fonto el kiu ĉiuj kompatoj fluas. Lia kompato estas eterna, kaj Li estas preta doni el ĉi tiu kompato al iu ajn kiu venis al Li. Li ankau estas la Dio de ĉia konsolo, la ununura kiu povas konsoli homojn kiuj estas en mizero. Li faris ĉi tiun promeson al la popolo de Jerusalem: "Ĉar la Eternulo konsolos Cionon, konsolos ĉiujn ĝiajn ruinojn, kaj ĝian dezerton Li faros kiel Eden, kaj ĝian stepon kiel la ĝardeno de la Eternulo; ĝojo kaj gajeco troviĝos en ĝi, dankado kaj lauta kantado" (Jesaja 51:3).
Paulo rememoris kiel ĉi tiu Dio konsolis lin kaj liajn kunulojn je iliaj afliktoj. Tamen, la konsolo kiun ili ricevis de Dio estis por iu celo: por ke ili povu konsoli aliajn kiuj estis en aflikto. Dio abunde donas Sian konsolon al Sia popolo por ke ili ankau povos esti ĉeneroj de Lia konsolo al aliaj homoj.
Ĉu vi estas en ia ajn malfeliĉo? Alvoku Dion de ĉia konsolo. Li konsolos vin. Li kompatos vin, kaj vi kantos kantojn de laudo kaj dankoj al Li. Plue, kiu scias, Li eble preparas vin esti ĉenero de Sia konsolo al aliaj homoj. Li ja estas la Dio de ĉia konsolo.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Preĝa Punkto: Preĝu ke vi povu konsoli aliajn el la travivaĵo de konsolo kiun vi ricevis de Dio.

bildo de Adebayo Afolaranmi

GRANDA ESTAS MIA DIO!

Estimataj,

GRANDA ESTAS MIA DIO!

“Grandaj estas la faroj de la Eternulo, serĉataj de ĉiuj, kiuj ilin amas. Bela kaj majesta estas Lia verko, kaj Lia justeco restas eterne” (Psalmo 111:2-3).

Oni ne povas troe emfazi la grandecon de nia Dio, precipe la grandecon de Liaj faroj. Mi ne scias pri iu ajn alia persono, sed Dio jam montras Sian grandecon en mia vivo kaj mia familio. Ekde la komenco de mia vivo ĝis nun, mi povas travivi la grandecon de Dio. Dum ĉi tiu jaro kuras al fino, mi retrorigardas kaj vidas, kiel granda Dio estas en mia vivo. Malgrau ĉiu prognozo, Dio estas granda en mia vivo. Li faris tiele por MI. Mi ne scias ĉion. Mi altigos la Eternulon Dion tutkore inter la vivantoj. Granda estas mia Dio! Mi daure proklamas Lian grandecon. Mi daure laudos Li por kiu Li estas kaj dankos al Li pro tio kion Li faras en mia vivo.

La grandeco de Dio estas la antauenpuŝo de Psalmo 111. La psalmisto deklaris ke li gloras la Eternulon per sia koro inter la piuloj kiuj plaĉas je Dio. Li listigis la glorajn kaj majestajn farojn de Dio jene: Dio provizas manĝaĵon por tiuj kiuj timas Lin; Li memoras Sian interligon eterne; Li montras al Sia popolo la potencon de Siaj faroj donante al ili la heredon de gentoj; Li provizis elaĉeton por Sia popolo; kaj Li aranĝis Sian interligon eterne. Pro tio, la faroj de Liaj manoj estas faritaj en fideleco kaj pieco kaj ili staras eterne.

Ĉu vi ankau pensis pri la grandeco de Dio en via vivo? Ĉu vi pensis pri ĉio kion Li jam faris por vi ĉi-jare? Ĉu Li ne montris Sian grandecon en via vivo? Ĉu vi listigas tion, kion Li jam faris, kaj ankorau faras, en via vivo? Dio ja estas granda kaj grandaj estas Liaj faroj! Kiel la psalmisto, ni devas ankau agnoski Lian grandecon en niaj vivoj adorante Lin pro Tiu kiu Li estas kaj dankante Lin pro tio kion Li faras por ni.

bildo de Adebayo Afolaranmi

NUN DION DANKU NI

Estimataj,

NUN DION DANKU NI

“Kaj nun, ho nia Dio, ni dankas Vin, kaj ni gloras Vian majestan nomon” (1 Kronikoj 29:13).

“Danko estu al Dio pro Lia neesprimebla donaco” (2 Korintanoj 9:15).

Tipa joruba baptisto ne povas facile forgesi la himnon, “A F’Ope F’Olorun.” La himno estas unu el la plej popularaj himnoj ĉe la jorubaj baptistoj precipe dum la ceremonio de nomado de nova infaneto. Oni kantas ĝin por danki Dion pro la nove naskita infaneto. Tamen, la himno – originale verkita en la germana de Martin Rinkart (1586–1649) titolita “Nun dank­et al­le Gott” kaj tradukita en la anglan de Catherine Winkworth (1827–1878) antau ol oni tradukis ĝin en joruban [Montagu Christie BUTLER esperantigis ĝin] – estas pli ol himno de la ceremonio de nomado de nova infaneto. Ĝi estas himno kiu atestis pri la boneco de Dio precipe je la tempo de milito. La vortoj de la himno atestas pri ĉi tio.

Strofo Unua estas plena de dankoj al Dio “per mano, voĉo, koro.” La kialo estas ke Dio jam faris bonfavoron benante nin sen fino de nia frua infaneco ĝis nun. Je la Strofo Dua, la verkinto de la himno preĝis ke ĉi tiu abundo-hava Dio apudestu tra niaj vivoj gardante nin per Sia ama forta mano, kaj savante nin el ĉiuj malbonoj en ĉi tiu mondo. Dume, Strofo Tria daurigas laudegi Dion. Ĝi donas profundan ideon pri Dio kiel la unu sola eterna Dio kiu montras Sin kiel la Patron, la Filon, kaj la Sanktan Spiriton. Li estas Tiu kiun la tero kaj la ĉieloj daurigos adori ambau nun kaj eterne. Amen.

bildo de Adebayo Afolaranmi

FORTIKIGXU PER VIRTECO (resendita)

Estimataj,
FORTIKIĜU PER VIRTECO (resendita)
Per [virteco] vi fortikiĝos; estu malproksima de premiteco, ĉar vi ne bezonas timi, kaj de teruro, ĉar ĝi ne alproksimiĝos al vi" (Jesaja 54:14).
Iam, mi estis kondukita uzi Jesaja-n 54:14-17 kiel la preĝojn de mia familio por homoj en mia reta servo. Mi poste dissendis kvar-partan serian predikon bazitan sur ĉi tiuj versikloj je miaj semajnaj predikoj. Mi estas kondukita resendi la unuan parton de la prediko ĉisemajne.
La bazo de la profetaĵo en ĉi tiuj versikloj kiuj estis turnitaj al preĝoj estas virteco. Dio promesis ke Li fortikigos Sian popolon per virteco. Multaj kleruloj pri la Sankta Biblio interpretas ĉi tiun profetaĵon al diversaj aroj da homoj. Kelkaj el ili aplikas ĝin al la Judoj kiuj revenis el la ekzilo. Kelkaj opinias ke ĝi estas aplikata al la judaj kristanoj, dum ili etendas la aplikon al ĉiu kristano de ĉiuj generacioj kaj nacioj. Kelkaj eĉ aplikas ĝin al la estonta Regno kiun Dio establos je la lastaj tagoj kaj la homoj en tiu regno. Kiu ajn la prava interpreto, la grava afero estas ke la homoj kiuj estis (au estos) fortikigitaj estis (au estos) fortikigitaj per virteco. 
Esti virta, esti senkulpa, more honesta, kaj havi pravan rilaton kun Dio. Iu sinonimo de la vorto "virteco" estas justeco: esti justa, senpartia kaj honesta. Tiu volas ke premiteco kaj teruro ne alproksimiĝu al li kiu estas virta. Li devas permesi al Dio reale fortikigi lin en ago de virteco kaj li devas resti en ĝi.
Permesu al Dio fortikigi vin per virteco alproksimiĝante al Li je preĝado kaj meditado de Liaj vortoj. Estu justa al homoj ĉe vi. Havu pravan rilaton kun via Dio. "Virto altigas popolon; sed peko pereigas gentojn" (Sentencoj 14:34).
bildo de Adebayo Afolaranmi

ANTAU OL GXI ANKAU ESTAS LEGALIZITA...

Estimataj,

ANTAU OL ĜI ANKAU ESTAS LEGALIZITA...

"Kaj kun nenia bruto kuŝu, malpuriĝante per ĝi; kaj virino ne stariĝu antau bruto, por kuniĝi: tio estas fiaĵo"(Levidoj 18:23).

Antau ol mi dormas ĉiunokte, mi rutine kontrolas miajn Facebook paĝojn, BlackBerry Messenger kaj WhatsApp Messenger grupojn por vidi ĉu estas iu grava urĝa mesaĝo por atenti. Antau nelonge mi kontrolis unu el miaj WhatsApp grupoj, mi vidis iun videon klipon dissenditan de edziĝinta virino. Mi estis, kaj ankorau estas, miregigita vidinte la enhavon de la klipo: viro havanta sekson kun HUNDO! Mi neniam vidis tian strangan scenon antaue. Mi tuj forigis la sendinton el la grupo kaj pardonpetis al aliaj membroj de la grupo. Tamen, multaj demandoj venis en mian menson. Kiel la sinjorino akiris la videon klipon? Kial ŝi sendis ĝin al ia grupo ne paroli pri kristana grupo kiu estas intencita por inspiraj mesaĝoj? Kiel “solula” patrino (ŝia edzo vivas en alia urbo), ĉu eble ŝi praktikas similajn aferojn? Kiel volus prava-pensanta homo havi sekson kun besto? Ĉu tio estas parto de la libera mondo? Ĉu homoj de privata menso ne legalizos tiun agon iam kiel ĝi iĝas pli populara kaj akceptebla je la socio? Ĉu tio ne estis kiel sodomio je ĝia ĉia speco laugrade iĝis populara kaj estis legalizita en multaj landoj de la mondo? Ĉu al tio la mondo turniĝas? (La sinjorino poste telefonis min pardonpeti asertante ke ŝi ne intencis dissendi la videon klipon en la grupo, sed prefere volis sendi ĝin reen al la persono kiu komence sendis ĝin al ŝi por averti la personon. Tamen, la detruo jam estis farita: pli ol 200 homoj en la grupo jam vidis la malbonajn videon klipon.)

bildo de Adebayo Afolaranmi

ESTAS DOLCXE FIDI AL JESUO!

Estimataj,
ESTAS DOLĈE FIDI AL JESUO!
"Mia Dio, mia Dio, kial vi forlasis min, Kaj estas malproksima de mia savo, de miaj plendaj paroloj? Mia Dio, mi vokas en la tago, kaj Vi ne respondas; En la nokto, kaj mi ne trovas trankvilon. Sed Vi estas sankta, Ho Vi, kiu loĝas inter la glorado de Izrael. Vin fidis niaj patroj; Ili fidis, kaj Vi ilin helpis. Al Vi ili kriadis kaj estis savataj; Vin ili fidis, kaj ili ne devis honti" (Psalmo 22:1-5).
La historio de Louisa M. R. Stead (1850-1917) tuŝis mian koron je la tago en kiu mi legis ĝin. Ŝi ripozis kun sia edzo kaj ilia kvar-jara-aĝa filino ĉe marbordo kiam ili audis la krion de senespera knabo. La knabo estis dronanta, la edzo de Louisa provis savi lin. Dum la procedo, tamen, la knabo tiris S-ron Stead sub la akvon, kaj ambau dronis dum Louisa kaj ŝia filino rigardis. Louisa Stead estis lasita kun nenia rimedo de helpo krom la Eternulo. Ŝi kaj ŝia filino spertis teruran malriĉon. Unu matenon, kiam ŝi havis nek monon nek manĝon por la tago, ŝi malfermis la antauan pordon kaj trovis ke iu lasis la manĝon kaj la monon sur la pordoŝtupo.

bildo de Adebayo Afolaranmi

KIAM SXAJNAS KE ESTAS NENIA ESPERO

Estimataj,
KIAM ŜAJNAS KE ESTAS NENIA ESPERO
"Dum li ankorau parolis, oni venis el la domo de la sinagogestro, dirante: Via filino mortis; kial vi ankorau ĝenas la instruiston? Sed Jesuo, ne atentante la parolon diritan, diris al la sinagogestro: Ne timu, nur kredu" (Mark 5:35-36).
La filino de iu sinagogestro estis mortinta. La viro venis al Jesuo Kristo kaj petis ke Li venu kaj resanigu ŝin. Jesuo respondis tuj al la ĉagrenita alvoko kaj sekvis la viron hejmen. Tamen, estis interrompo survoje: alia virino akiris resanigon de Jesuo Kristo per nura tuŝo de Lia mantelo. Dum Jesuo ŝajne montris la miraklon al homoj kiuj sekvis Lin, kelkaj viroj venis el la domo de la sinagogestro kaj diris al li la malbonan novaĵon: lia filino jam mortis, kaj estis nenia bezono de ĝeno de Jesuo por veni kaj resanigi ŝin. Lau tiuj viroj, estis nenia espero por la filino kaj ŝia patro. Tamen, Jesuo kuraĝigis la sinagogestron, kaj iris kun li al lia domo por fari la neatenditaĵon: relevigante la filinon el la mortintoj!

Kelkfoje, multaj homoj trovis sin je similaj situacioj. Ili eble jam preĝis al Dio por precipa afero. Ŝajnis ke Li jam estis respondanta iliajn preĝojn, kaj ve, la neatendito okazis. Ŝajnis ke ne plu estis espero. Efektive, tiaj homoj eble jam perdis esperon je la situacio. Tia situacio eble kondukis tiajn homojn esti koleraj kun Dio au eĉ nei Lian ekzistecon. Kial Li permesus la situacion igi senespera? Kial Li ne povus agi rapide kaj montri Sian potencon por savi la situacion?

bildo de Adebayo Afolaranmi

OFERITAJXOJ AL IDOLOJ

Estimataj,

OFERITAĴOJ AL IDOLOJ

"Rilate do la manĝadon de la idoloferitaĵoj, ni scias, ke idolo estas neniaĵo en la mondo, kaj ke ne ekzistas Dio krom unu" (1 Korintanoj 8:4).

La antikva urbo de Korinto estis kosmopolita urbo. Ĉi tio igis la junan eklezion en la urbo havi multajn socio-kulturajn problemojn. Paulo devis skribi multajn epistolojn al la anoj de tiu eklezio por pritrakti kelkajn el la problemoj kiuj staris fronte al la eklezio. Unu el tiaj problemoj pritraktitaj de Paulo en 1 Korintanoj 8 temis pri oferitaĵoj al idoloj. Ĉi tiuj estis ĝenerale viando oferita kiel oferitaĵo, kaj poste au alprenita por vendo en la vendejo, au surtabligita je la festoj okazigitaj honore al idoloj, ĉe iliaj temploj, au la domoj de iliaj sekvantoj. Kelkaj el la Korintanaj Kristanoj opiniis ke ne gravas manĝi tian viandon precipe tiun venditan en vendejo; aliaj opinis ke gravas kaj ke ĝi povas fariĝi faligilo al junaj Kristanoj. Plej prikoncernita estis la viando oferita al idoloj uzita por gastigi homojn. Ĉu Kristanoj partoprenu en tia gastigo?

Nu, lau Paulo, eĉ la idoloj estas neniaĵoj komparitaj al Dio, la Kreinto de la universo. La idoloj estas nur dioj. Tial, manĝado de oferitaĵoj al idoloj ne gravas. Tamen, pro konscienco, precipe tiu de la junaj kaj malfortaj Kristanoj, oni eble detenu sin de manĝado de tiaj oferitaĵoj al idoloj.

Kiuj estas aĵoj ŝajne oferitaj al idoloj ĉe vi? Ĉi tiuj eble ne necese estas viando au manĝaĵo uzita en sanktejo, sed ĉiutagaj agadoj kiuj estas pridiskuteblaj kaj kiuj eble igas junajn kaj malfortajn kristanojn faleti. Kiu estas via opinio pri tiaj aĵoj?

bildo de Adebayo Afolaranmi

ILI ESTAS ANKORAU RILATAJ!

Estimataj,

ILI ESTAS ANKORAU RILATAJ!

"La vorto de Kristo loĝu en vi riĉe, en ĉia saĝeco; kaj instruu kaj admonu unu la alian per psalmoj kaj himnoj kaj spiritaj kantoj, kantante kun graco en viaj koroj al Dio" (Koloseanoj 3:16).

Unu el la aspektoj de mia reta servo estas tio kion mi nomas angle “Ministering through Daily Hymns” [esperante: "servante tra Ĉiutagaj Himnoj"] kie tra diversaj sociaj komunikiloj mi ĉiutage dissendas la kantotekston de himno kiu respondas kun la verskilo de la Sankta Biblio kaj inspira citaĵo kiun mi sendis pli frue en la tago. Kelkfoje, kiel gvidata de la Sankta Spirito, mi ĉerpas iujn partojn de tiaj tekstoj kaj faras el ili preĝajn dezirojn kiujn mi periode dissendas ankau tra diversaj sociaj komunikiloj kaj tekstaj mesaĝoj. El sperto, homoj malofte reagas al la kantotekstoj de ĉiutagaj himnoj, sed plejparte ili reagas al la preĝaj deziroj ĉerpitaj el la kantotekstoj kaj atestas kiel tiaj preĝaj deziroj estas taugaj al siaj situacioj. Mi ĉiam demandas: Ĉu ĝi signifas ke la kantotekstoj ne estas inspiraj kaj ĝustatempaj? Ĉu ili ne estas plu rilataj?

bildo de Adebayo Afolaranmi
Abonrilata enhavo


povigita de