Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

Tradukita el mia turka poemaro(13)

-Tiulingve kiel nomiĝas tio kies radiko en aeras kaj ties branĉoj sur teras?kio estas ĝia nomo? -Flamiĝas kaj brulas en sia figuro,se vi eligu ankaŭ ĝian nomon de mia memoro -Al kiu, se vi diru ĝian tiulingvan nomon,ĝia brulanta figuro ankaŭ kompreniĝas? -Ĝia brulanta branĉo kun kaŭstikecas,ĝia radiko tage kaj nokte flamiĝas -Do estiĝinte suno kial nia tiufenomeno sciiĝis ĝia nomo? -Kiam via cindro plenigis mian okulon,ĝi viŝiĝis ankaŭ de mia mema memoro -Neniiĝu la falsaj diraĵoj de via Esperanton scienda frenezulo -Se li bruliĝu en simem,vi permesu pliiĝi lia en sia cindro restita fajrera brulo -Kio estiĝas el tiu lingvo tio kio eliĝinte de sia nesto jam ne eniĝas sian neston? -Se vi jam ne batu bastone,tio mem estiĝas kiam diras en sia vojo eliĝeblan ĉeeston -Ba! do kio estiĝas? ĝi ne eliĝu se ne reiros al sia nesto -Ne eliĝinte,parolo pri ties reiro restos al funebro pri ĝia nesto -Kio estas ĝia nesto oportune?restu en funebro ankaŭ nesto de tiu kiu restas al sia nesto ne reirita -Estos dirita nerestonte malpermesita la funebro pri nesto de tiu kies funebro pri sia nesto ne eblas esti nune dirita -Ĉu estas homo ĝia nesto kiu direndas en sia funebra boneco? -En via lingvo frenezas se li restu parolanta pri sia homeco -Kio estas tio mem,kaj se vi tion diru estiĝos difektita,ĉu parolo estas ĝia nomo? -Jam estiĝis tio kies fajreraj flugiloj ne reiros al la cindro -La cindro ne estu al via kapo,ĉu parolo?kial jam parolo estas diraĵa nomo? -Tio jam estiĝis dirita por aserti:Tio kio briligas mian larmon estas fajrero laŭ mia kono -Se la fiŝon de tiu lingvo vi kaptu de la akvo ĉu estas freŝa aŭ malnoviĝita? -Se ĝia kapo estu dispuŝiĝita en la ludado ĝi estos venkita -Balaston ĵetadi estis nia ludumo,kial ĝi estas jam malnoviĝita en sia akvo?

bildo de davud shams hakimi

Forpelita(22)

tamen se li rakontis pri ilia tiela agado kiu aktivis kontraŭ lin,adeptoj de tiuj persekutataj religiuloj ordonis al la edzino de lia najbaro,kaj tiu obeantino ordonis al sia bofilo,rompi lian vitron per balasto en la nokto uzante regulojn kaj havante permeson de persekutantaj religiuloj kiuj volis devigi Elitan por versi religiajn poemojn.Elita ne povis vidi kiu estas ĵetinta la balaston al lia vitro,distingante kaj plendante prie,frontis al ĉi tia minaco de tiu sinjorino:Se vi nevidinte propraokule,akuzu nin,tio estas malĝusta,do mi reciproke akuzos vin pri malvirto kaj atribuos al vi malbonajn aferojn kaj arestigos vin.Efektive kelkfoje ŝi estis klopodinta akuzi Elitan dirante mensogojn pri li,sed oni ne estis kredinta tion.Antaŭlasta komploto de tiu sinjorino kaj ŝia edzo laŭ la ordono de persekutataj kaj persekutantaj religiuloj estis okupi kaj uzurpi muron de Elita.En daŭro de iliaj turmentoj Elita jam estis fuĝinta de sia domo kaj dorminta en la trotuaro kiel en iuj aliaj tagoj kaj noktoj ne havinte ripozeblecon en sia hejmo.Kelkaj el geopoj de la persekutataj religiuloj promenante kaj rigardante Elitan,pasis de tiu loko karesante reciproke unu la alian kaj fieriĝante pri sukceso de siaj asembleoj.Sen riproĉo al Elita ankaŭ ili havis siajn plezurojn.Iu gea duopo plie restis kaj staris en proksimeco de Elita flirtante unu kun la alia,dume paroladis mallaŭte pri siaj privataj aferoj,la kaŭzo de la haltiĝo por la fraŭlo estis lia deziro pri vekiĝo de Elita,tiu vekiĝo rezultis ŝanĝiĝon de iliaj paroloj kaj la kaŭzo de haltiĝo de la fraŭlino estis laŭ ŝia deziro pri atingo de alia geopo,ĉar ŝi povus disiĝi de la fraŭlo kaj foriri kun alia duopo.Ĉi tiu ĉeestanta geopo diskutis kaj disputis pri needziĝpromeso de la fraŭlo kiu sciis seksajn rilatojn de la fraŭlino kun multaj aliaj,la fraŭlino reciproke atribuis sekretajn amorojn al la fraŭlo kun tiu aŭ iu alia,kaj ludante kun mano de la fraŭlo asertis sian emon al Svedeska kunvivado.Elita ne vekiĝis kaj ilia parol

bildo de davud shams hakimi

Forpelita(21)

ĝia eĥo emfazis rajton de perfortantoj kaj ŝajnigis naturecon de la interfero,la majstro volante ekspliki la aferon al tiu vendisto prezentis Elitan dirante:Sub torturo por versi religiajn poemojn!  Elita subite indigne kaj laŭte protestis kaj diris:Vi vi vi sub torturo,ĉar mi neniam versos tiajn poemojn!  La vendisto ektimiĝis kaj multe angoriĝis tamen distingis ke la protesto kaj kolero ne frontas lin.Elita rapide englutis la lastan parton de la bulkopano,ekstaris kaj de sia poŝo eligis aliajn monojn doneblajn al la vendisto,montris ankaŭ siajn survendotablo restitajn monojn kaj per kielstato demandis:Kiom devas pagiĝi anstataŭ la aĉetaĵoj? La vendisto kalkulis kaj prenis la monojn de sur la tablo,redonis iome reston de ĝi al Elita,Elita miene kaj kielstate dankis lin kaj eliĝis de la magazeno.Post alpaŝi kaj iom distanciĝi Elita ne sciante kien li iras,sentis neceson de ripozo penso esploro kaj decido,do sidiĝis ĉe muron poste sentante multan lacecon kuŝis,fermis siajn okulojn nehavante sufiĉan penseblecon.La posedanto de la magazeno venis eksteren por lavi sian teokruĉon kaj poste prepari teon al si,vidinte Elitan kiu ĉe la apuda muro estis kuŝanta aliĝis al li,vidis liajn fermitajn okulojn,senĝene frapetis lian brakon.Elita malfermis siajn okulojn koleriĝite pensante ke estas iu ĝenanto,sed vidis la vendiston kaj trankviliĝis.La vendisto demandis:Ĉu vi estas malsana? Elita ne povis paroli kaj nur anhelis.La posedanto de la magazeno demandis:Ĉu vi mortas?

bildo de davud shams hakimi

Tradukita el mia turka poemaro(12)

-Se avara eta noveedziniĝinta estu en tiu lingvo,vi mem preferos nian vojon -Mia vojo estas foriri de ĉitribo,via okulo ne restu min rigardante por preni ĝojon -Niaj okuloj ne rigardados vin,vi irinte ien turniĝos kaj revenos -Nia tribo ne resteblas en ĉi tiu parolo,vi diru ke vi ploros kaj ĝemos -Kial nia frenezulo trovinte tiun lingvon perdiĝu de nia komunumo? -Pro tio ke mi diru:Mi jam troviĝis,do mia lingvo forprenu min de via mano kaj kalkulo -Nia frenezulo atribuiĝos al aliuloj,mem ne estinte trovita -De enuega parolo restos aparta nia tribo estante perdiĝita -Jam favoru,ne forgesu la vilaĝon,la parola konflikto foriros kun ventoj -Tiun kiu min trovu en la vilaĝo,mi kun larmoj atingigos al torentoj -Do iru vian azenon ankaŭ foririgu,la vilaĝo mem havas sian valoran azenon -Restos tiu kiu batante mian vizaĝon,ĵetis al mi rubaĵon,figurigante sin kiel parolan azenon -La maljunulo de tiu lingvo plorete zumas se veninte al sia domo aŭdu ke la kato miaŭas tamen lia zumo tedadas -Se li ne havu katon,lia pordo ĉi tiel malfermiĝite kriketadas -Kial li parolis pri tiu lingvo kaj rezulte restis sola kaj muta senparolero? -Se li havu diraĵon kutimiĝebla al sia cindro,brulanta restu lia fajrero -Se lia kapo eliĝu de fenestretumo de tiu lingvo,li jam trovos ĝian alian maljunulon -Liaj larmoj atingos al lia vizaĝo povinte malfermi sian fenestretumon -Estante najtingalo,per nia mema lingvo li kantendas al ni enorme -Lia enuego kies fajrero jam cindriĝis,al vi ion farendas solve -Kial li povos rigardi de fenestretumo montrante ke mi ankaŭ ekzistas,kial pri sia ekzistebleco disputos? -Por diri al vi ke se vi rigardu al mia fenestretumo,mi forpelos sian ekziston kaj mian memon refutos -Li ne rigardu al ni,la vanecan parolon li diru al siaj genuoj -Liaj larmoj ne fluiĝu,kun muteco li kutimiĝu al vi dirante pri siaj enuoj -Kio estas tio ne videbla per la okuloj,kaj restante en vi irendas?

bildo de davud shams hakimi

Forpelita(20)

Lia konsciiĝo komenciĝis en la mateno kun senti doloron de la stomako kiu estis truiĝita en la lastnokta okazo per la komputero de la majstro.Malfermante siajn okulojn li vidis lumiĝon kaj alvenon de la mateno,post momentoj memoris la tutajn okazojn,klopodis sidiĝi,stariĝi,sed ĉiuspeca moviĝo estis malfacila,tamen toleri stomakdoloron plie malfacilis,do li pene movis la membrojn de sia korpo,funkciigis la manojn kaj piedojn ripetante movojn,sidiĝis,apogis sin al la etaĝeroj de la libroj kaj ekstaris.La lastnokte difektita piedo jam funkciis kvankam dolore kaj malfacile.Memorante okazintajn aferojn,li havis nur unu senprokrastan decidon,fuĝi.Apogante sin al la etaĝeroj kaj muroj li aliĝis eksteren,per alpaŝi eksteren iome malpliiĝis la stomakdoloro,en lia senmoviĝo tiu doloro pliiĝis.Pene li eliĝis de sia domo,la pordon fermis senbrue,de tie ankaŭ anhelante fuĝis tiom rapide kiom li kapablis,pro lia penado por haste foriĝi,la stomakdoloro pikume ne sentiĝis multe,tamen ia dolora peziĝo aŭ iama vakuiĝo de la stomako instigis lin al forkuro,tion li ne povis,li povis nur alpaŝi haste iam apogante sin al la muroj,kiam li turnis sin de la kvartalo al la strato,aŭdiĝis la voĉo de la najbaro kiu diris al ĉeestantoj en sia domo:Li fuĝas!  Elita diris:Jes mi fuĝas!...  kaj daŭrigis sian fuĝovojon kaj vidis magazenon kies posedanto okupis malfermi ĝian pordon,vidinte tiun malfermiĝon,Elita decidis aĉeti manĝaĵon,samtempe venis al lia kapo ĉi tiu ideo ke li erarigu la komputeron per frekvenco de sia menso,irante antaŭen rigardis foren kaj ŝajnigis per sia penso ke li pasos de tiu magazeno daŭrigonte la vojon,kaŝigis sian aĉetemon sub tiu ŝajnigo,atinginte al la fronto de la magazeno sin turnis rapide kaj dorsoflanke irante malantaŭen sin irigis al interno de la magazeno,tie sin turnis denove kaj anhelante montris kukon per sia fingro sed kaŝe mallaŭte al si dirante:Mi nenion aĉetas!    La vendanto de la manĝovaro angoriĝite eliris de la magazeno por vidi kiu persekutas ĉi ti

bildo de davud shams hakimi

Plendo

Lastanokte mia najbaro kiu havas araban nomon,persone aŭ per siaj kunlaborantoj kun martelego batadis al mia restita muro por detrui tion,enveni kaj eble murdi min aŭ almenaŭ min batadi,li estas minacinta ke se mi plendu al juĝejo,li nepre murdos min.Lia instiganto laŭ mia distingo estas oponanto al Esperanto,persekutantaj kaj persekutataj religiuloj kiuj volas devigi min por obei ilin en antihomaj anti leĝaj antikulturaj agadoj.Mi plendas al ĉiuj homoj de la mondo.

bildo de davud shams hakimi

Forpelita(19)

La majstro diris:Per ĉitiu butono mi truigos lian stomakon,do la ŝajno de la manĝaĵoj eliĝos de la stomako,lia menso devos uzi sian forton por kuraci la vundon de tiu truiĝo kaj plie malfortiĝos,la majstro post momento adiciis ĉitiel kaj agis iel.  Elita sentante intensan doloron el la stomako sin movis por sidiĝi ekstari kaj fuĝi sed tute ne eblis,do ruliĝis foren,apogante sian manon al la stomako kiel ŝildon denove ruliĝis,tie estis etaĝero de libroj kiu baris la vojon, plie ruliĝi jam ne eblis,anhelante li apogis la manojn al la planko,sidiĝis kaj movis la gluteon foren,lia kapo trafis al la etaĝero kaj frue ŝveliĝis,li sukcesis pasi al la alia flanko de la etaĝero movante sian gluteon kaj apogante la manojn al la planko kaj al la etaĝeroj kiuj protektis liajn librojn kaj laŭte diris:Mi ne estas en la Esperantokomunumo kaj por emfazi sian diraĵon,prenis iujn librojn de etaĝero,ŝovis sian ŝvelitan kapon al la spaco de la malplena libroloko,kaj de tie diris:Mi neniam partoprenos en komunumo de Esperanto.  Venis voĉo de la majstro kaj komenciĝo de voĉo el iu alia turmentanto.  Elita neaŭdinte iun vorton,pro la timigo de tiuj voĉoj,haste forigis sian kapon kaj metis la librojn en ĝiliajn lokojn kaj apogante siajn manojn al la planko kaj etaĝeroj,kielpiedon uzante sian gluteon aliĝis angulen,lia piedo trafis al etaĝero,samtempe la majstro diris:Mi difektos lian piedon ke li ne aliĝu al nia komunumo.  Elita diris:Mi ne aliĝos al via komunumo,li palpis la vundon de la piedo,ĝian fluantan sangon sentis,en sia dormejo li persekutiĝis per la majstro por ne partopreni en Esperantokomunumo eĉ kiam serioze kaj pruveble emfazis ke li neniam aliĝos al tia religieca organizo.  Aŭdiĝis denove la voĉo de la majstro:Ne venu al ni!   Elita diris:Mi neniam venos.  Aŭdiĝis la sama voĉo:Iru foren!  Elita foriĝante diris:Mi iras foren.  Tiu voĉo diris:Al la angulo....   angulen...tien!   Elita foriĝante diris:Se mi venu al Esperantokomunumo,mia puniĝo estu versi religiajn poemojn, di

bildo de davud shams hakimi

Forpelita(18)

Ĉiukaze oni devas satigi lin,en la meznokto la magazenoj estas tute fermitaj,li ne eblas toleri feblon kaj malsatecon ĝis la mateno,ankaŭ li ne kapablos iri eksteren kaj aĉeti panon,mi devas informi al la sinjoro ke eventuala ebleco por versi religiajn poemojn jam neniiĝis pro misdistingo kaj misago de la majstro,mi devas,jes ,mi devas informi al UEA ke nepra ebleco de lia arta kaj efika servo al Esperanto neniiĝis pro via miskonduto. Iu vira voĉo:Veturilo estas preta por kunporti lin al la karcero,tie oni nutros lin.  La advokato:kriegis dirante:Neeeeee...   Tiam Elita estis aliĝinta al febla dormeto fuĝinte de tia propono de tiu vira voĉo,en la karcero li ne pretus manĝi ion anstataŭ versi religiajn poemojn.  Aŭdante kriegon de la advokato Elita klopodis sidiĝi sed intensan doloron sentis de la stomako kaj falis al sia dormoloko,timante de la misa solvovojo aliĝis al mortadormiĝo volante forgesi malsatecon kaj rezigni ĉiajn pensojn pri solvebleco.Pro lia aliĝo al mortadormo aŭ dormamorto,la komputero situante en la najbara domo montris al ties uzantoj lian situacion kaj murmuroj anoncante danĝeron miksiĝis unuj al la aliaj,ne scieblis kion montris la komputero sed inter miksitaj murmuroj la voĉo de la advokato aŭdiĝis:Li mortas!    La majstro diris:Tion ankaŭ ni ne permesas!   La advokato:Vi ne povas fari ion,alie vi kaŭzis...     La majstro:Mi nun kaŭzas lian satiĝon     La advokato:Kiel?  La majstro:Ĉitiel!

bildo de davud shams hakimi

Forpelita(17)

Iu veturilo bremsis brue en la kvartalo inter la domo de la najbaro kaj Elita,iu vira voĉo de la postmura ĉambro demandis:Ĉu oni kunportu lin?  La voĉo de la majstro:...um...im...ne...je,,,ne!ne ĉinokte.   Murmuroj aŭdiĝis kaj la advokato interferis:Li ne estas malĝustega,li havas ideojn kaj sentas danĝerojn,nu alfronte pensas pri malfavoroj,oni ne rajtas edzigi lin perforte,tie en la prizono ne estas edziĝebleco,ĉitie eble ni konvinkos lin.  Vira voĉo:Tie ankaŭ estas la fratinoj . Elita:Jes viaj fratinoj,oni volas virtigi vian fratinon edzinigonte ŝin kun mi aŭ alia mizerulo.   La sama voĉo al la advokato:Ne! ankaŭ estas edukitaj. Elita: Dum edukado kunseksitaj kun estroj kaj estroidoj,poste preparitaj por geedziĝo kun mizeruloj.Post antaŭdestinitaj kunseksoj kaj amoriĝoj oni ŝilin ne forlasas libere vivi en la socio,en tiu kazo ŝili disvastigos malvirton kaj malvirto oponas al la religio,do ŝili devas edziniĝi kaj kondukiĝi al virto tiom kiom estas necesa al la religio.  La najbaro:Ĉitiu senreligio devas vendi sian domon kaj iri for for de ĉitie!ni ja havas familion,virton li ne akceptas,li akuzas la virton,kalumnias la virtulojn kaj malŝatas la sinjorojn kaj sinjoridojn,lia loko devas esti la sama prizono kiun li malŝatas,prizono estas por ĉitiaj hometaĉoj.  Elita:Via respondo estu kun malvirto! mi jam kripliĝis nehavante sekseblecon,kiel mia edzino toleros min? ĉu anstataŭ religiaj poemoj kiuj versiĝos per mi? ĉu prefere anstataŭ tiaj poemoj kiuj predikas virton influonte al mia edzino kaj aliaj kiel mi mizeruloj?

bildo de davud shams hakimi

Forpelita(16)

Laŭ la majstro ĉitiu hometaĉo parolas kiel homoj sed ne agas home,ĉar pensas beste. Elita kaj la majstra voĉo komune:ne! ne adiciu!  Elita:Mi ne pensas beste kaj la majstro ne pretendas tion.Sed mi postulas almenaŭ bestan rajton,oni negis mian instinkton,mian bestan rajton kaj kripligis min ankaŭ je seksaj aferoj por ĵaluzigi min pri eblecoj de aliaj homoj,volante prepari kialon por versi specialajn poemojn en laŭdo de virto kaj rezigno,en neceso en kiu iuj devas rezigni naturan kaj konvenan amon kaj iuj devas neŝati amoron,oni proponas al ili amon al dio kaj tio ankaŭ ŝajnas signifi rezignon pri ĉiuj seksaj rilatoj kun iu ajn homo,kial mi devas estiĝi tia kaj ami nur tiel kiun perfortuloj trudas al mi?  Iu vira voĉo:Por havi virton,respekti religiajn limojn kaj ne puniĝi en ĉitiu kaj ankaŭ en la alia mondo.  Elita:Ne! ne!

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de