Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

Forpelita(10)

Iuj interferis kaj volis distancigi ilin diversdirekte,sed la rezulto de interferoj kaŭzis ilian tiriĝon al trotuaro,tie ili iome interbatiĝis kaj argumentis al la interferantoj,iu venis kun aliaj al Elita kaj demandis:Ĉu li avertis vin? Elita iome rigardis lin enue,kolektis sian tutan forton en la kadro de turmentiĝo kaj diris:Ili avertas tage kaj nokte ĉie ajn kie mi sidu,staru,kaj dormu,eĉ en mia kuŝejo ili avertas...  la ploro ne lasis lin daŭrigi sian aserton.Tiu demandanto iris al la ŝoforo kaj akuzis lin pri pliaj kulpoj kaj pretendis ke li estas havinta antaŭan celon por vundi kaj ĝeni.La ŝoforo pli indigniĝis kaj konflikto plialtiĝis,iuj demandis Elitan:Kial ili ĝenas vin? tage kaj nokte? Elita plorante diris:Jes,por vundi kaj difekti ili ĉiam havas pretekstojn,nun sen preteksto ankaŭ ili turmentas min.Iu demandis:Kial vi kaŭzas estiĝon de preteksto?Kial vi sidiĝis ĉitien? Elita montrante la lernejon de la komputero diris:Mi volis argumenti al la majstro ke mi neniam partoprenas en la komunumo de Esperanto,do por efektivigi tiun neeblan komunumon,vi rezignu min,mia Esperanto estas por mimem aŭ vera komunumo,lasu min en mia mema vojo sen vundiĝo kaj difektiĝo.Iu alia demandis:Nu!kion li diras? Elita denove montrante la lernejon de la komputero diris mezplore:Tie jam fermiĝis kaj la majstro ne estas tie...

bildo de davud shams hakimi

Forpelita(9)

Elita ekstaris,salutis lin kaj montrante tiun tolan reklamilon demandis:Sinjoro fraŭlo,kio estas komputero?

bildo de davud shams hakimi

Forpelita(8)

La najbaro difektante la seruron de la pordo efektive volis detrui la domon kaj la pordon kiu apartenis al la domo,la pordo detruiĝis ĉar la domo devis esti detruita,ĉiu aŭdanto povus kompreni se Elita parolus prie kaj dirus pordodomo,ĉu Elita devis paroli kun simem kaj diri domopordo por ekspliki la aferon de la seruro?La saman signifon kaj la intencon oni povis kompreni aŭdante pordodomo...   Li decidis esplori plie kiam estu ebleco por lernado...

bildo de davud shams hakimi

Forpelita(7)

Elita kvazaŭ krevis kaj starante proteste ĉe la muro subite trovis direndan aferon per efikaj vortoj kaj kolere diris:Se vi havas saman religion kiun la majstro pretende progresigos per Esperanto,via religio permesas provizoran geedziĝon,sed ĉu per Esperanto oni rajtas kaj povas prezenti ĉitiun permeson al la mondanoj?Ne,ne,ne,ĉar iu politika partio kiu nomiĝas pacareligio,malpermesas tion kaj volas geedzigi mizerulon kiel min ĉiame kun virino kiu antaŭe estas kunseksinta kun estro de tiu religio,via Esperanto,via intervi-o,via komunumo kondukas min al tiu situacio en kiu,raportanto el iu religio estu mia ĉiama edzino kaj tiru min al verso de religiaj poemoj.Mi ne akceptas tian Esperanton kiun vi katenigas al via komunumo,kaj mi ne volas katenigi min al viaj kunvenoj,forlasu ke mi restu en mia hejmo por paroli per mia mema Esperanto kun mimem.  La fraŭlina voĉo:La majstro...

bildo de davud shams hakimi

Forpelita(6)

La sinjoro minace rigardante al mi ordonis:Do raporton vi devas doni al mi pri ĉiuj aferoj kiuj rilatas al li.Mi promesis tion obee kaj emfaze kaj niaj kunuloj ankaŭ promesis tion kvankam ne dirante ion.Ni senprobleme eliĝis,atinginte al la strato la majstro komencis novan ploron,ĉifoje pro la devigo de la unua ploro,protesto al timo,situacio,kaj la interferoj de minacantaj problemoj.Ni ĉiuj intertempe kaj ne dirante ion unuj al la aliaj sentis ke iu rigideco devas mildiĝi kaj ne povante ŝanĝi perfortantan situacion,nature emis mildigi la pozicion de ĉitiu...kion mi diru? mi deĵoras defendi lin kaj ne ŝatas vidi la majstron en embaraso,mi defendas ĉitiun personon por forigi la miskomprenojn kaj konformigi lin al nia afero.La fraŭlina voĉo diris ion ne aŭdeblan.  La defendanto:Jes , li devas ankaŭ geedziĝi.  Elita kolere kaj laŭte protestis:Geedziĝi!? geedziĝi!? mi ne havas taŭgan domon kaj sufiĉan salajron.   Pri tiuj aferoj oni povas solvi liajn problemojn kondiĉe ke... la advokato diris al tiu fraŭlino. - Post solvo de problemoj mi devas edziĝi ke la najbaro uzurpu mian edzinon.  La fraŭlino ridis.  -ĉu la najbaro ankaŭ ne ridas komune kun vi?Elita demandis.  Aŭdiĝis murmuroj kaj neklaraj diraĵoj de la fraŭlina voĉo.

bildo de davud shams hakimi

FORPELITA(5)

Ĉitiu estas via fina eltrudo post dumvive turmenti min,nun pro malespero kaj pruviĝo de nevenkebleco vi parolas pri murdo kaj detruante mian domon minacas pri detruiĝo de mia menso,kiun utilon vi gajnas per viaj multegaj fiagoj?uzinte vian tempon senrezulte,kion vi ricevis ĝis nuna momento?...Mi mizerulo anstataŭ havi tempon klopodi kaj havi esperon por ebla sukceso kaj eventuala kapablo en verso de rekomenditaj poemoj...    Murmuroj aŭdiĝis...jen...nu...li ne neas,li eble klopodos...ĉu mi ne diris?  La fraŭlina voĉo aŭdiĝis:Ni devas informi la majstron...la majstro povas,se ne,oni ne povas permesi al li,ne,prokrasto sufiĉas,la majstro diras ke...   Elita volis komprenigi ŝin ke ne gravas la notico kaj diro de la majstro,pro multegaj pretekstoj oni povis akuzi la majstron,do en ĉitiu situacio la ordono de la majstro ne estas valida,kaj ne ekzistas solvebleco,la lastaj diraĵoj kaj skribaĵoj de la majstro malutilis al Esperanto,laŭdante samtempe Esperanton kaj superstiĉojn kaj despotojn kaŭzis dubojn kaj abomenojn pri Esperanto.Elita aŭ laŭ la majstro,hometaĉulo,ne povis partopreni en ĉitiu plano kiun la majstro deve malgraŭ sia mema opinio estis elektinta.Elita diris sian opinion al la fraŭlina voĉo duondire kaj iompense kaj preterlasinte la manĝaĵojn kuŝis pensante ke hometaĉulo ne atentos al sonoj kiuj venos de la alia flanko de la muro,serĉante solvovojon li fermis la okulojn kaj klopodis ne pensi plie kaj preferis ripozi.Aŭdiĝis mallaŭta voĉo kvazaŭ raportanta al iu:Li dormas.  Ne estis respondo,lia koro batiĝis forte kaj neordinare,li metis kaj fiksis iun kovrilon ke ŝirmu sian kapon kaj protektu la orelojn,manon apoge ŝildigis al sia brusto kvazaŭ povus ŝirmi sian koron kaj bari la efikojn de la sendotaj ondoj kiuj atakos al lia menso,kaj daŭre klopodis ne pensi,do frekvenco de lia penso eble ne utilis al komputero kiu estis en la najbara domo,li kredis ke en la dormo ankaŭ oni pensas,tamen volis dormi ke frekvenco de liaj pensoj estiĝu malfortaj,esperante p

bildo de davud shams hakimi

FORPELITA(4)

Elita silentiĝis kvankam sentis angoron tamen dirinte sian malakcepton pri la voloj de tiuj uzurpantoj iome aliĝis al trankvilo kaj memoris sian apetiton al la noktomanĝo,do ekstaris kaj alportis panon kaj la kaserolon de la kuiritaj fazeoloj kaj la terpomoj,sed dume konfuziĝis ne sciante kion fari.Aŭdiĝis iu vira voĉo kiu diris:Li estas konfuzita.Elita rigardis atente al la muro de la ĉambro,neniu videbleco distingiĝis,sed certe oni povis vidi lin.Proteste al nekonata videbleco li aliĝis al pli vigleco,prenis la tukon en kiu pano estis protektita,prenis kaserolon,metis ĝilin sur la plankon kaj sidiĝis tiel ke lia dorso estu kontraŭ la konstruaĵo kaj la korto de la najbaro ke la obsedantoj ne havu multajn pejzaĝojn por vidi lin.Aŭdiĝis voĉo de la najbaro kiu diris:Nu! li ne volas ke ni vidu lin.Kiam Elita prenis kaj flanken metis la kovrilon de la kaserolo li vidis harpecon sur kuiritaj fazeoloj,do volis preni kaj forigi per kulero la harpecon.La voĉo de la najbaro aŭdiĝis dirante jene:Tamen ni vidas...lia manĝaĵo havas ankaŭ harpecon,do...  Alia voĉo diris:Neniu pretas edziniĝi kun ĉitiu manĝaĵon hava.Samtempe Elita vidis alian harpecon sur la manĝo kaj pensis ke eble hieraŭa vento estas alportinta tiujn harpecojn al la manĝo kaj volis diri ke la vento trans tiu domo estis blovinta hieraŭ,jen harpecoj el la flanko de tiu domo en mia manĝo,viaj najloj en mia muro,viaj rigardoj tra mia muro kiu nepre estas truiĝita per vi por ĝeni min.Iu voĉo diris al alia persono:Ne! la vento iam venas de la flanko de lia domo al ni.La najbaro diris:Almenaŭ hieraŭ certe la vento blovis de lia flanko al ni.Elita atente rigardis al la tegmento,al ĉiuj flankoj de ĉiuj videblaj muroj por trovi truon kaj videblecon,kaj ne trovinte iun vojon tre indigniĝis.La voĉo de la najbaro diris al iu :Ni vidas lian menson kaj distingas lian penson,post minuto adiciis eble responde al farita demando:Kun ĉitiu aparato,komputero.Iu knaba voĉo mire demandis:De kiam oni aŭdas lian ne diritan penson?

bildo de davud shams hakimi

forpelita(3)

Elita iom laŭte kaj indigne protestis:Mi estas partoprenanto en mia mema komunumo kun mimem,se eĉ la universala kongreso de Esperanto okazu en mia najbareco,mi ne partoprenos,mi ne havos iun rilaton kun iu alia Esperantisto.La edzino de mia najbaro volas perforte aĉeti mian dometon,kiun forton ŝi havas?ŝi volas pretendi ke ŝia najbaro estas dirinta malbonan vorton al ŝi,do pro tia mensoga atribuo oni devu aresti min eble batante kaj difektante mian makzelon kaj nomante min hundo...kaj oni devu enkarcerigi min ĝis tiam ke mi vendu mian domon al ŝi frue kaj malmultekoste,kaj eblas pro ŝia pretendo kaj atribuo iuj havante tranĉilojn ataku al mia dometo kaj murdu min aŭ kripligu min.Oni pensas ke estante sufiĉe kripla la poeto devos versi rekomenditajn poemojn laŭ ordonoj,kaj la poeto devos forlasi Esperanton kaj poemojn pri ĉitiu lingvo estante kripla aŭ murdita...  kiuj estas vi kaj kion faras tie?

bildo de davud shams hakimi

forpelita(2)

Elita flankenlasis la kovrilojn kaj serioze atentis por nepre aŭdi kaj scii la enhavon de la diskutoj.Iom post iom la voĉoj malproksimiĝis kaj daŭriĝis pli malklare,post minutoj iu voĉo proksimiĝis kaj aŭdiĝis klare iu fraŭlina voĉo:-La majstro diras la saman aferon:li havas malpuran neakcepteblan vivaĉon,en ĉitiu pozicio ne utilas al nia afero,oni diras ke estas ĉitia persono inter vi kaj ni ne volas estiĝi tia,do li devas veni al la rekta vojo por vivi normale,ne sole,ĉu vi ankaŭ ne scias kiun penson,religion,karakteron li havas? Alia fraŭlina voĉo diris:ne mi ne scias.Ĉitiu voĉo estis tre alloga kaj parolpeta.Elita pensis pri direbliĝo al tiu voĉo kaj volis diri:vi ankaŭ ne scias pri malfavoro de la majstro pro lia diktatorismo kaj mia ordinareco,li volis ŝanĝi mian karakteron por taŭgigi min al iu situacio kiu ne kongruas kun mi.Kiun malpuraĵon vi vidas ĉitie? laŭ la majstro pro mia defendo ne edziĝante ĉiame kun fiprogramaĉo de persekutataj religiuloj mi nomiĝas rubaĵo kaj do per pretekstoj de persekutantaj religiuloj mi devas nomiĝi malpura ĝis tiam ke mi versu religiajn poemojn,se vi vidas malpuraĵon en mia vivoloko,estas pro ĵetitaj rubaĵoj al mia hejmo.La dua fraŭlina voĉo diris al la unua voĉo:li ankaŭ kalumnias la majstron.

bildo de davud shams hakimi

forpelita

Elita insertis la ŝlosilon al la seruro de la pordo por malfermi ĝin kaj iri al sia hejmo.Li turnis la ŝlosilon necese sed la seruro ne malfermiĝis.Li agis tiel denove kvankam senrezulte,poste eligis la ŝlosilon kaj komencis denove klopodi turni ripeti necesan agon por malfermi,tamen ne sukcesis.La ŝlosilo difektiĝus se li klopodus plie,do eligis denove la ŝlosilon ne sciante kion fari alie.Ĉitiu malfacilo estis okazinta kelkfoje dum lastaj monatoj kaj Elita sciis ke la kaŭzo estas lia najbaro kiu volis aĉeti lian dometon perforte kaj estis minacinta ke li detruos la domon ĉar en ĝi estis libroj pri artefarita lingvo.Efektive la najbaro ne estis edukita persono,li estis iu kanajlo protektata kaj helpata el la flanko de iuj antiesperantistoj,do plendi pri li ne efikis.Li estis uzurpe okupinta la muron difektiginta parton de la tegmento kaj jam klopodis senvalidigi la seruron de la pordo.Elita kelkfoje insertis la ŝlosilon al la seruro kaj penis malfermi ĝin sed lastfoje la ŝlosilo mem firmiĝis en la seruro kaj eligi ĝin jam ne ebliĝis,post klopodoj kaj vundiĝoj de la mano la ŝlosilo eliĝis.Elita rezignis daŭrigi tiun ne eblan malfermon kaj per la helpo de iuj aliaj najbaroj kaj preterpasantoj grimpis kaj atingis al la supra parto de sia ne okupita muro kaj de la alia flanko zorge malsupreniris al sia korto.La ŝlosilo en ĉitiu parto de la seruro funkciis pro la stato de la pordo,kaj la pordo malfermiĝis.Elita estis jam tro laca kaj ne emis provi kaj esplori denove la vojon de la malfermiĝo,do aliĝis al sia ĉambro,dume aŭdis diskutojn de la najbaroj kaj preterpasantoj.La oponanta najbaro eliĝis de sia domo kaj respondis al iu demando:estas lia ĉiama aŭ ofta agaĉo ke supreniras la muron,kvankam la muro havas distancon al mia domo,sed eblas ke li iru al sia tegmento kaj okulumu al mia korto,ja ni havas filinon,familion,ni ne estas kiel li solaĉulo kaj senfamilio,ne,ne eblas,li devas edziĝi aŭ vendi sian domaĉon.Aliaj voĉoj kaj daŭraj diskutoj ne aŭdiĝis bone,iam iuj v

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de