Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(30)

Donu vian skribon! la sekretario de nia rakontskribaĵo  legos,se estu interesa,post  konsideri  la vicon,tion ni publikigos.La rakonton mi donis kaj adiaŭis,anstataŭ li,la servisto respondis,mi malsuprenvenis ab la ŝtuparo kaj refoje  turniĝis kaj reiris kaj demandis la serviston:Se tio estu bona,kiutempe oni publikigos tion? Li diris:Kion mi scias?eble post ses monatoj,kaj pliigis ke precipe ili ne legas tion,la redaktoro ne havas tempon por ĉi tiaj aferoj.Mi demandis:Do la sekretario de la rakontskribaĵo? Denove li kun kapo kaj lipo dufoje aludis ke ne,ne havu tian esperon!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(29)

multaj el la kolegoj de la freneza majstro,kiuj minace aludis al mia femuro,pensis ke poste , la perdiĝo de mia piedo el la femura parto,devos implici ke mi devas kredi ke Hafez ne drinkis vinon,kaj la vino en ties poemoj havas aliajn kaj eĉ ne kompreneblajn  nek diveneblajn signifojn,tamen la freneza majstro sciis ke mia senpiediĝo dependas al decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,kaj ĉiukaze devas implici ke forlasu Esperanton,ĉar sciante Esperanton vi kritikas pri la adeptoj de la profeto-dio,la frenezulo volis konvinki Esperantistojn ke mi ne taŭgas scii ĉi tiun lingvon,do preparis scenon pri femura afero por atribui al mi kulpon,mi devis esplori kaj trovi orbiton de la traktoj kaj kielestiĝon de la komploto,tiam mi plie pensis ke nu,laŭ la sankta libro la eternulo aperigis al Izraelidoj savanton,Ehudon,la Izraelidoj sendis per li donacon al Eglon,reĝo de Moab,Ehud faris al si glavon dutranĉan,havantan la longon de unu ulno,kaj zonis ĝin sub sia vesto al sia dekstra femuro,Ehud diris al Moab ke mi volas diri al vi sekreton,mi havas por vi vorton de dio...Ehud sian maldekstran manon etendis kaj prenis la glavon de sia dekstra femuro,enpuŝis ĝin en lian ventron,poste Ehud kaj Izraelidoj iris okupis la transirejon de Jordan... Kiun sekretan aferon volis diri al mi el la flanko de la profeto-dio tiu dancantino montrante sian femuron?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(29)

mi konu kielestiĝon de la novstila poemo kaj staton de blanka kaj roza kaj viola poemo,ankoraŭ ankaŭ mi ne estas kompreninta iliajn diferencojn,nur tion ke estu famekonata kaj nomiĝu poemo kaj mi estu malkapabla en kompreni tion,mi nomas novstila poemo,en tiu tago mi komprenis ke kial tiuulo kaj la maljunulo kaj tiuuleto rivalas unuj al la aliaj,kaj distingis iliajn intencojn el ĉi tiom penado kaj klopodado,koluzio kaj koalicio,pruntedoni panon kaj disbati la rivalojn,ke estas estinta por amorludi kun fraŭlinoj,la febro de la famo alprenis min,la vundita fiero,la fiaskita amo,sopiro pri la perditaj vivojaroj,ĉiuj vekiĝis en mi kaj por trovi kaj aktivigi mian entuziasmon kaj senton kiuj restadis kaŝitaj en la profundo de mia ekzisto,okupiĝis al serĉado,en mia estaĵo jam tumulto estis fondita,mi estis perdinta la vojon de la hejmo,bravo al Zulfeli!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(28)

ĉu mi ne bezonis diri ion,fari ion,ŝajnigi ion,trakti iel aŭ aliel esploreme,kaj atendi la rezulton kaj trovi orbiton de la komploto?la reĝino en foto demonstras siajn krurojn intence,kaj kompreneble la psika stato de la reĝino en la sama foto ankaŭ memorigas al mi,ke la estro de ŝia oficejo estas adepto de la profeto-dio kies asembleanoj  decidas senpiedigi min por humiligi kaj versigi religiajn poemojn,do ordono de la persekutantaj religiuloj devas plenumi kaj efektivigi ilian decidon,la mieno de la reĝino en tiu foto ne estas kruda kaj havas ion direndan pri la seksa afero,kaj plie montras ke iu post kunseksi jam havas en si ties sentitajn plezurojn kaj situas en ties efiko kaj influo,tiu pozicio estas ankaŭ ekscita, post toleradi trudojn kaj perfortojn de la reĝo,mia komplekso devas aliĝi al laŭdi la virton,la nura defendo,la nura ebleco de defendo de mizeruloj estas oponi al malvirteco,kiam mia kruro estu tranĉita kun pretekstoj,mi devas situi en la jena stato de spirito,el diktatoreco de la reĝo mi devas rifuĝi al laŭdi la virton kaj prefere,eĉ plie kaj necese kun poemoj,la tuta komploto estas el la sama estro kiu regas en la oficejo de la reĝino,ĉar laŭdadi la virton per poemoj en nia socio estas trudata el la flanko de la Anglaj ekspluatantoj,per kiu oni trudas seksan mankon kaj kun la nomo de la sama virto baras la vojon eĉ al provizora edziĝo,kial?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(28)

koketlude karesante siajn harojn demandis:Kiun koloron vi ŝatas? Li gapis al ŝi kaj respondis:Brunan kaj nigran. La fraŭlino mallaŭte diris:Aĥ! kaj pro la ĝojo roziĝis kaj mordetis sian lipon kaj sidiĝis.

bildo de davud shams hakimi

Sabla(27)

la freneza majstro konsideris rekomendon de la AnglaRusaj soldatoj,instigis Esperantistojn ke ili persekutu min kaj baru la vojon al mia provizora edziĝo kaj devigu por ĉiama edziĝo,la frenezulo klopodis atribui al mi eblan kulpemon kaj eventualan pekeblecon,kaj tiel trudis regulojn de la profeto-dio pri nepra edziĝo kun intenco de tielnomata patriĝo sen havi divorcrajton,needziĝinte mi devis kondamni divorcon per poemoj,tamen ribelantoj kontraŭ siaj memaj inferaj organizoj,kiam ne kapablis pruvi ke laŭ la permesoj de la profeto-dio devis ekzisti pliaj seksrajtoj kaj amoreblecoj,suspektigis geedzojn,denuncadis,malkovradis kulpojn kaj pekemojn kaj kaŭzis al perfidoj kaj divorcoj por variigi kaj pliigi seksan liberecon en la socio…,kiu estis mi ke el antaŭ kvindekjaroj,sensukcese marĉandis pri mia ejakulrajto kies vojo estis barita pro la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj?kial mi devis juĝi pri divorco de aliaj?kiun profiton mi akirus?nu,oni favordonus al mi helpomonon,kial mi devis bezoni helpomonon,kiun profiton havus la helpanto?tiele helpanto akirus por si rajton de diversaj sekseblecoj kaj ties mastro-imperialisto povis facile trudi koncesion pri la petrolo de nia lando,ĉar la eblaj kaj eventualaj protestebluloj okupiĝis al bataladoj kontraŭ siaj seksaj instinktoj por ne esti atakataj el la flankoj de ĉiuj kiuj bataladas kontraŭ ĉiuj en tereno de la seksaj aferoj,...

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(27)

la fajnecon de ŝia korpo mi sentis inter miaj brakoj,kaj superpleniĝis el la vino de ŝia amkonekto,oni diras ke miajn okulojn ŜI estas senlumiginta,kaj miajn nervojn ŜI estas trivinta,senama kaj senamikeca estaĵo ne estas vivulo aŭ homo,se ŝi ne ekzistus,mi estus mortinta,ŝi estas kompensinta mian mankon.Kion vi signifigas la vorton de la famo?ĉi tiu pompoplena vorto,dum jaroj ne havis elmontron kaj prosperon en mia distingo,vi estas vidinta balonetludon de knaboj,tio amuzas la knabojn kaj donacas al ili gajecon,kaj se knabo pli ol aliaj spertiĝis en ĉi tiu ludo,mirigos kaj admirigos la aliajn,postuli famon en mia distingo havis ĉi tiom valoron kaj krediteblecon,kvankam kun iom diferenco,tio ne estis principa ago kaj ne havis profundan unuiĝon al la vivo,la sensacio kaj stato de aliaj por atingi al la famo amuzis min kaj estis observinda,iam mi ankaŭ pensis alpaŝi al la vojo de la arto kaj ne nur rivali al tiuulo,sed rivali al la maljunulo kaj tiuuleto kaj aliaj,kaj estiĝu famulo de horizontoj,tiel ke renomo de mia famiĝo atingu ankaŭ al la oreloj de la inspira anĝelo,sed mi vidis ke mi ne havas tian artan kapitalon ke valoregaj versoj el mia cerbo tralikiĝu,aŭ mi ne havis tian doloron ke serĉu tian artkapablon en mia ekzisto,mi jam estis kompreninta ke miaj antaŭaj skriboj ne estas enhavintaj rimarkindajn valorojn,ajna diraĵo kaj skribaĵo de aliaj,eĉ estante sensignifaj kaj sinuaj,eĉ nehavante ritmon kaj rimon kaj sensacion,akceptendiĝis kaj akiris honoron,do senrimede mi akuzis min pri sengusteco kaj sciis ke aliaj havas altegajn perfektegojn kaj profundajn kapablojn,kaj pro tio ke skribaĵo de tiuulo estis plie sensignifa sed lia famo estis pli ol la famo de aliaj,mi trovis min kiel humilitan en fronto de lia profunda kapablo,kaj al la vortoj kiujn li uzis,mi atribuis nematerian valoron,li diris ke mi estas forpelinta tiuuleton el la areno de poetiĝo kaj tiu ne estas atinginta ien kaj nun okupiĝas al komerco,la poeto estas nur mi,la entuziasmon kaj se

bildo de davud shams hakimi

Sabla(26)

jen la frenezulo de niaj frenezuloj,kiam la adeptoj de la profeto-dio,ne kapablis obeigi kaj sklavigi mizerulon eĉ lin kripliginte,pretendas ke nu,ni diskutu,ni diras ke oni devas vivi eĉ kunvivi pace kaj amikeme malgraŭ diferenco de opinioj,unue ni proponas al la diskutanto jenan floron,jenan narcison…kaj montrante iun floron simbole,proponas al mizerulo ĉiaman edziĝon kun iu adepto de la profeto-dio,kaj escepte de la sama mizerulo,neniu komprenas ke la afero estas propono de edziĝo,se la mizerulo akceptu,devas edziĝi ĉiame kun tiu proponita seksamikino de religia sinjorido kaj trompi sin pace vivante kun tiu trudata edzino,se la mizerulo ne akceptu,lia maljuneco kaj kripleco kaj feblo kaj simbolaj minacoj de la alia flanko devas silentigi lin en fronto de  trudoj,jen profesoro de nia universitato kiu mensoge,nedistinge,mensoge atribuas narcismon al mizerulo,ke li vidinte florproponon de tiu infera trudanto,aliĝu al paradiznomata  edziĝo pro sia humileco nehavante alian rimedon,jen psikiatro de nia religia socio,jen Esperantisto de niaj Esperantistoj…,kiam la mizerulo ne akceptas tian simbolan florproponon,kaj rezistas malgraŭ sia kripleco,oni persekutas lin,pensante ke li havas narcismon laŭ sia mema majstro,kaj ĝenante kaj ofendante,turmentante kaj torturante intermetas la aferon de la narcismo,kaj sin rajtigas kun la nomo de kontrolo kaj kuraco kaj ĝustigo,kaj pro tiaj traktoj kaj interferoj kaj trudoj,la mizerulo devas memori tiun simbolan florproponon kaj cedi al la postuloj kaj perfortoj kaj decidoj de la persekutataj religiuloj,alikaze trudoj kaj senrajtigoj daŭras kun ordono de la persekutantaj religiuloj,jen nia religiereĝa kaj reĝereligia socio en kiu ab kvindek jaroj mi ne havas ejakulrajton sen poeme laŭdadi la reĝon de la reĝoj kaj superstiĉojn,kaj divorco de aliaj devas esti mia principa kaj precipa problemo,eĉ kiam ebleco de mia mema ejakulrajto devas esti tute neglektita el la flanko de ĉiuj,inkluzive el mia mema

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(26)

kaj memorante tiun pluvan tagon en kiu mi iris kun la amatino kaj ŝi estis preninta mian manon,larmojn mi pluvigis el miaj okuloj,mi kaj la enua aŭtuna ĉielo donis manon unu al la alia kaj alvojigis torenton,ankoraŭ ankaŭ iam mi,iam la ĉielo,mi memorante mian amon,kaj la ĉielo kun preteksto komencas plori,el la sama tago ke la aŭtuna ĉielo akordis kun mi,kaj disŝutis la larmojn,ties ploron mi kalkulas kiel mian,kvazaŭ tiu ankaŭ ploras por mi.Denove Zulfeli ĝenadas min,estas teninta kajeron kaj krajonon en la mano,kien ajn ke mi iras,li ekkreskas en mian vojon,hodiaŭ ankaŭ li estas alvojinta post mi,mia koro brulas kompate,li estas veninta ĉi tiom vojon,nu,kion ajn mi havas en la koro,mi diras ke li skribu,sed ĉu ĉi tio estiĝos por ni la libro?se la diraĵo kaj skribaĵo estas mia,scieblas ke deliras,kvankam ke Zulfeli ornamu kaj obtondu tion,la ekspliko de la aventuro ne estas komencita ab la unua parto,nek estas atingita al la finiĝo,kaj kun skribi postaĵeton per plumo de Zulfeli ne estiĝos kompletita,kiom entuziasmon kaj sensacion ankaŭ li havas,ĉu estas li mem,aŭ estas sinmontremo kaj adori famon kiu jam donis al lia mano la plumon?la resumo de la diraĵo estas jene,ke mi estas perdinta mian vivon senkoste,miaj haroj jam blankas,miaj okuloj jam estas blindaj kaj senlumaj,ĉion videndan mi rigardeskumas tra la kurteno de iluzio kaj imago,mia mondo estas sombra kaj obskura,kvankam por trankviligi oni nomas min korluma,diriĝas ke oni devas havi esperon,kiun esperon?la vivo estas pezŝarĝo al mia ŝultro,mi jam malsanas kaj senfortas,sonĝo pri eterna trankvilo jam konsolas min.Denove Zulfeli iris al la supro de la katedro,mi kiam sugestas al mi la feblon kaj astenion?nu,mi krias ke mi jam fortas,atletas,mi estas historia Rostamo,sed kion vi diras pri tremo de mia mano?principe mi ne skribas,mi ne diras ke li skribu,multfoje mi estas dirinta ke la memoroj de miaj pasitaj aventuroj estas resumitaj en ĉi tiu frazo,buĉata klopodado kaj fiasko,ĉi tiun li skribu kaj

bildo de davud shams hakimi

Sabla(25)

kaŭzis morton de mia onklino,rabis ŝian havaĵon,uzurpis ŝian loĝlokon,ŝia edzo multfoje batadis min per tenilo de fera ŝovelilo por senpiedigi,en fronto de mia plendo al juĝejo pri li,kaj la freneza majstro en ĉiu kazo argumentis al siaj kolegoj ke oni volas kuraci mian narcismon,la tenilo de la fera ŝovelilo havis rimon kiel mia naskiĝloko,kaj iu sinjoro de la sama naskiĝloko havante la saman rimon en sia nomo volis versigi per mi,poemojn en laŭdo de la reĝo kaj superstiĉoj kiujn protektis kaj trudis la reĝo,la sama reĝo kiun protektis kaj trudis decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,... eksceco?ĉu mi?kiam mi diris tion?tio estas miso de la Esperanto Persa vortaro,mia mis...tio erarigas min,eksceso estas ĝusta,por indiki troigon,pasi limon ktp...la kaŭzo de akcepti eraron kaj ne dubi pri tio,eblas dependi al komplekso,la dua c en eksceco kun la sama Esperanta sono en la persa lingvo havas specialan uzon,kiam oni kaj pliofte la adeptoj de la profeto-dio c dirinte metas la manplaton aŭ la montrofingron sur la buŝon,kaj tiu ago devas signifi ke silentu! ne diru ion! estis hazarde ke mia mano aŭ korpo trafis al vi!

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de