Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(34)

kaj estrece legis alvenintajn leterojn,kvankam li ne havis taŭgecon de ĉi tiu digno,sed la estreco pluveskumis el lia stato,kvazaŭ el multaj tempoj li estas estinta la estro,pro troa estreco lia mieno estis aliiĝinta,kaj jam li estis kiel tigrino kies idon iu estu ŝtelinta,kiom ĝentilon kaj respektemon kiujn mi povis serĉi kaj trovi en mia ekzisto,mi kolektis al unu loko kaj miksis al la saluto,kaj humile donis al tiu ekscelenco,nu,li ne estu respondinta,mi ne prenis al la cerbo,aŭ prenis lian neatentemon sed ne venigis tion al mia mieno,post kelkaj momentoj ke estis pasita la tempo de respondo,li levis la kapon kaj rigardis al mi,en lia rigardo kvankam estis estreco,tamen ne estis humiligo aŭ insulto,do mi aliĝis al aserti miajn humilajn direndojn,entempe lia mieno paŭtiĝis,kaj mane aludis al la pordo kaj diris:Iru eksteren kaj iam poste venu!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(33)

la reĝo de la reĝoj drinkis vinon,lia patroreĝo ankaŭ drinkis vinon,kaj sukcesis trudi al nia socio koncesion kun la Anglaj ekspluatantoj pri la petrolo,la reĝo de la reĝoj eblis scii kaj koni diversajn odorojn de la vinoj,li ne sciis kiajn superstiĉojn mi devas plie laŭdadi per miaj poemoj,sufiĉis por tiu diktatoro,ke tiaj aŭ aliaj religiuloj ne plendu ke la jena mizerulo,ke ankoraŭ nehumiligita vireto ne kunlaboras kaj ne servadas al necesaj programoj,oni volis ŝanĝi la signifon de la vino,la vino devis signifi laŭ miaj versendaj poemoj dio,aŭ kono,aŭ sapio,aŭ iu nekomprenebla afero,ke rezulte oni povu signifigi la vinon kiun drinkis Hafez ,kiel iun nedrinkeblan kaj ĉiakaze kiel alian materion,aŭ kiel iun nekonatan materion,oni frapis aŭ aludis al mia genuo,trudante sian postulon,kaj eble iam poste palpis sian okulon,mi ankoraŭ ne sciis ke mia piedo devos esti tranĉita el la genua parto,la psikologo de la psikologoj ne kapablis trovi alian vojon por plenumi programon de la Anglaj ekspluatantoj,kaj la trudon de ties Rusaj spionoj,kiam oni kaŭzis multfoje ekimozon al genuo de mia patrino,kaj aludante al mia piedo palpis sian okulon,mi devis memori,la sablon kiu laŭ la plendoj de mia patrino,oni kvazaŭ estis pleniginta tion al ŝia okulo,mi ankoraŭ ne sciis ke ekzistas sablanomita romano,Anglalingva,en mia lingvo devis esti sabla,en kiu ,Sablanomita infano,havis signon sur sia genuo,ne,tio ne estis nevuso,oni estis tatuinta ponardon sur ŝian genuon,ke ŝi estu konata kiam mankis alia rezono por koni ŝian familion kaj parencon,la sama ponardo devis puni min kun decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,ke se mi legu tiun romanon kaj ŝatu vivmanieron de Sabla,mi estu punita antaŭe,alikaze eblis ke mi legu kaj ŝatu,tian vivmanieron,kaj oni ne informiĝu por puni min senprokraste,nun post kvindekjaroj la psikologo de la psikologoj en nia socio,pro sia frenezeco,ne eblas scii,ke por evakui mian komplekson,mi bezonas traduki tiun romanon

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(33)

ĝis tiam tiommulte mi estis en la penso pri la famo kaj orgojlo,ke ne estis veninta al mia kapo,penso pri serĉi kuracvojon,la doktoro post multaj priesploroj antaŭavertis al mi pri legadi kaj skribadi,prohibis ankaŭ al mi versi poemon kaj skribi rakonton kiuj kaŭzis al astenio de miaj nervoj kaj uzdifektiĝo de miaj okuloj,kaj diris ke se mi ne konsideru la rekomendon kaj malobeu la ordonon,la lumo de miaj okuloj plie reduktiĝos,kaj eblas ke mi komplete blindiĝu,tiel ke mi jam estas estiĝinta,tiuulo diris ke li frue iros al vojaĝo kaj ne povas observadi al mia kuraco,kelkfoje mi iris al lia domo,oni diris ke li ne ĉeestas,lastfoje oni diris ke li estas irinta al vojaĝo,mi jam sciis ke li estas intermetinta ekskuzon kaj ne akceptas min,mia panjo ŝparinte el mono kiu estis por elspezi pro  la domo,iris al pilgrimo,ŝi ne kredis ke mi blindiĝos,nune ankaŭ mian blindiĝon ŝi atribuas al diaj destinoj,kaj sian pilgrimon ankaŭ kalkulas kiel la volon de la dio,kiam la panjo iris,miaj okuloj jam estis estiĝintaj pli bonaj,mi zorgis la domon kaj ripozis,por aĉeti manĝaĵon ankaŭ mi ne iris,mi sendis Zulfeli-on aŭ Ĥajrull-on,multe dormis mi timante pri evantuala blindiĝo,malmulte pensis,ne legis nek skribis,imagkapablon kaj iluzipovon mi jam klopodis mortigi en mia ekzisto ke miaj uzdifektitaj nervoj akiru potencon kaj elteneblon,se la jena stato daŭrus,mi ĵuras al la animo de Zulfeli,principe mi ne blindiĝus,la panjo kun miloj da dolĉaj memoroj revenis el la pilgrimo,kaj mi por lukri jam okupiĝis al labori en loko,la penson pri la jena laboro Zulfeli faligis al mia kapo,por liberiĝi el ligo kaj kateno kiu estis adori la famon,ne estis alia vojo,kiam mi parolis ĉiuspire pri la arto,li diris:Ĉu por plibone vivi estas nur unu vojo?resti viva kaj sana mem estas arto,se vi estas pli artuda ol aliaj,plibone vivu,iru trovi profesion,laboron,kun ĉi tiu superplena inteligento kaj klarvida okulo,ne pasos multa tempo ke vi estiĝos majstro,se vi ne volis honorarion de la m

bildo de davud shams hakimi

Sabla(32)

argumeti ke la vireto ne rajtas kunseksi antaŭ versadi religiajn poemojn kaj laŭdi la reĝon de la reĝoj,kaj prezenti Esperanton kiel servilon al superstiĉoj…kaj difekti mian piedon atribuante kulpon al mi,trudi mankon ke rezulte mi faru iun pekon poste perdu mian manon aŭ-kaj piedon punite,mizerigi kaj kontroli kaj humiligi,dependis al la sama decido de la freneza majstro,dume li direktis mian eventualan proteston kaj venĝemon al la sankta libro,kaj al la nobla korano kies destinitan inferon al pekantoj,kaj la sep pordojn de tiu infero,la frenezulo aligis al mia cerbo,por protekti la persekutatajn religiulojn en fronto de mia distingo,mi ne rajtis distingi ke ĉiuj malfaciloj kaj baroj al mi dependas al decido de la persekutataj poste al ordono de la persekutantaj religiuloj,nu,ordonis la dio de la sankta libro al Izraelidoj ke utermalferminton el azenoj elaĉetu per ŝafido,kaj se vi ne elaĉetos,tiam rompu al ĝi la kolon,kiam oni ne kapablis konvinki ke mi versu religiajn poemojn laŭdante superstiĉojn de nia socio,nomis min azenido,kaj ĉiame rompis la kolon kaj klinis la kapon de mia patrino,ke mi hontu kaj pentu kaj humiliĝu en fronto de atribueblataj,kaj atribuenditaj,kaj atribuindotaj kulpoj,rezulte oni protektu adeptojn de la profeto-dio en fronto de mia defendo kaj protesto,neceso de mia humiliĝo estis por obei ilin,kaj laŭdi iliajn superstiĉojn,elaĉeto,negoco,kunlaboro,estis uzataj vortoj kaj iloj,por konsentigi min kaj akceptigi la trudojn,oni senmonigis poste proponis monon kaj intermetis kondiĉojn,oni kripligis kaj prezentis helpvojon kun la samaj kaj similaj kondiĉoj,ĉiukaze estante kompleksuda,mia eventuala venĝemo devis aliĝi al la adeptoj de la sankta libro,kies samreligiano estis la kreinto de mia lingvo,mia Esperanto,do mi devis forlasi mian meman lingvon,sen havi reagon en fronto de la persekutataj kaj persekutantaj religiuloj kies superstiĉojn mi devis laŭdadi,kaj ilian reĝon,ilian komunan reĝon same,kaj prefere la destinitaj kripl

bildo de davud shams hakimi

Sabla(31)

tiu kuraĝa fraŭlino kapablis defendi rajtojn kiujn ŝi volis havi,dum multaj jaroj ŝi amikiĝis kaj amoris kun aliaj kiuj ne estis Esperantistoj nek sciis kio estas Esperanto,oni baris ĉiujn vojojn al mi mizerulo,eĉ la vojon de leĝeakceptebla provizora edziĝo,kaj la freneza majstro pli aktive ol aliaj partoprenis en kontroli kaj bari mian vojon,kaj partoprenigi Esperantistojn en la trudoj,ŝajne por protekti la virton kiun defendis la persekutantaj religiuloj,sed efektive por forigi min el Esperantaj medioj,ĉar mi necese defendante min kritikis pri la persekutataj religiuloj,kiuj baris la vojon de la provizora edziĝo,kaj trudis ĉiaman edziĝon al mi kun seksamikino de religia sinjorido,la sama amorema kaj faciledonema fraŭlino vidante mian abstinon kiu estis pro la timo kaj prohibicio,atribuis al mi senseksecon kaj malamikecon,nevolon,malvolon kaj similajn aferojn,kiam mi plie klopodis nutri ankaŭ miajn malsatajn parencojn, la freneza majstro volis migrigi min al eksterlando,kaj versigi per mi religiajn poemojn,kiel la Anglaj frenezuloj kies nomoj estas inteligentaj,li ne sciis ke eĉ volunte mi ne povus versi poemon per perturbita cerbo,kaj volunte mi devus unue kunseksi sufiĉe,poste sensukcese klopodi por nevole obei kaj per poemo malvole laŭdadi superstiĉojn kaj la reĝon de la reĝoj,sed ne,la psikologo de la psikologoj en nia socio estis samtempe frenezulo de la frenezuloj,kaj dum kvindekjaraj penadoj kaj klopodadoj,komplotoj,akuzoj,ne kapablis eĉ diveneti ke ĉiuj trudoj de la AnglaRusaj soldatoj atingas nur al maleblecoj,kaj kripligante kaj plie kripligonte min,la adeptoj de la profeto-dio kaj alispecaj servantoj de imperialistoj ne eblas sukcesi,ne eblas obeigi min,due pro neebleco kiam okupis mian cerbon manko de la seksvojo,nur unue pro tio ke mi ne volis obei,do se mi volus obei pro mia kripliĝo,la cerbo ne funkcius tiel,la frenezulo…,ĉe Esperantistoj,lia preteksto pri versigi per mi religiajn poemojn,estis prepari etoson kaj progresigi Espera

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(32)

promeson ankaŭ li donis,kaj por senkompence helpi,kaj por pliigi mian salajron kaj subvencion,sed  malgraŭ vigleco kaj ŝajnigante simplecon,ju pli mi volis akiri informon pri la simboloj kaj sekretoj de la famo,des pli li sindetenis kaj ne permesis eĉ likiĝon de ia humideco prie,mi ne nur ne komprenis ion prie el li,sed pri mia antaŭe-akiritaj informoj implikiĝis al dubo kaj hezito,en la returnvojo el la domo de tiuulo mi vidis la poeteton,li estis teninta magazinon en la mano kaj haste alpaŝis al la flanko de la domo de la majstro,por prezenti sian skribon kun necesaj eksplikoj ke kun multaj atesteblecoj kaj rezonoj pruvu sian sincerecon,el la fora distanco mi gvatis lin,tiel ke li alpaŝis,la direndajn aferojn ripetis en la cerbo,kaj pro sia admiro pri aliulo ekskuzon pritondis kaj diversajn signifojn atribuis al siaj vortoj kaj frazoj,mi legis ĉi tiel el liaj moviĝoj kaj stato de liaj agoj,iam li iris lante,kvazaŭ hezitis pri antaŭeniro,sed kiam evidentan rezonon trovis por pruvi sian sincerecon,li alpaŝis kun kalkulitaj,firmaj kaj rapidaj kaj unuakordaj piedoj,mi lasis lin en lia mema stato,lastfoje kiam mi turnis mian kapon,vidis ke li ankoraŭ neatinginte al la domopordo de la majstro jam estiĝas pentanta pri sia aliĝo,kaj malfirme kaj langvore revenas,mi restis lin atendante,el la fora distanco li konis min,venis kaj pasante,rigardis min kun fieraj kaj arogantaj okuloj,kaj atendis mian saluton,mi ne atentis,li ridetis kaj pasis,la jenan rideton kalkulis signo de demando pri kielestiĝo kaj aserto de favoro kaj graco,kiom arogon kaj fieron li havis! kio estiĝus se li salutus!?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(31)

kaj prezenti versaĵojn de la ĉiepokaj poetoj,li ne akceptis la rezonojn de la ŝancturnita poeto,kaj diris ke vi ne estas pruntedoninta al mi iun panon,do pro la jena kaŭzo viaj versoj ne havas literaturan valoron,malesperigis tiun kaj alvojigis,la poeto jam komprenis ke la majstro volas esti sole kun mi,do pretekste tiun forigas,tiu ne insistis multe,iris,sed profunde intencis denove veni al la favorĉeesto de la majstro en konvena oportuno,ne restis en ĉeesto de mi aliulo,tiuulo rigardis al mi gape,mi ankaŭ kun paŭta mieno komprenigis al li ke mi havas riproĉojn,ne intermetis ekskuzon kaj pretekston ke kial en pasita tempo mi ne estas atinginta al lia favorĉeesto,mi ne ŝajnigis ankaŭ honton prie,kompreneblis ke li devas demandi pri mia stato,mi diris:La manko de la kompleta favoro estas el via flanko,ke vi ne havas informon pri mia profundo,mia deziro estas via feliĉo kaj sukceso,sed kun laca menso kaj uzdifektitaj nervoj mi jam ne povas plenumi la kondiĉon de la servado,kaj prepari motivojn de kontento al vi ekscelenco.Kun dubo kaj hezito li rigardis min,kaj pensis ke eble la batalantoj kontraŭ li,estas min trompintaj kaj nun mi laboras al aliulo,li volis riproĉi,memorigi tion kion li estas doninta al mi ĝis nun kaj akuzi ke mi ne konsideras lian favoron. -Mi estas preninta la honorarion de mia laboro,mi diris,vi ne estas bonfarinta al mi senkaŭze. Li diris:Ba! kio estas via laceco,kiun maltrankvilecon vi havas?

bildo de davud shams hakimi

Sabla(30)

la Sablanomita karaktero de tiu romano,…jes,en mia lingvo Sabla,mi ne bezonas uzi Anglan vorton,Angloj uzu mian lingvon,ŝi vivis apud rivero,en la infaneco ŝi estis trovita per Lizzie la edzino de fiŝkaptisto,tiu edzino ofte vojaĝis ien kaj revenis gajninte monon kaj aĉetinte alkoholaĵojn kaj manĝaĵojn,ŝia edzo neniam protestis pri ŝiaj vojaĝoj,kaj ne ĝenis sian edzinon nek demandis ŝin ke kien vi iris kaj kion faris?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(30)

Donu vian skribon! la sekretario de nia rakontskribaĵo  legos,se estu interesa,post  konsideri  la vicon,tion ni publikigos.La rakonton mi donis kaj adiaŭis,anstataŭ li,la servisto respondis,mi malsuprenvenis ab la ŝtuparo kaj refoje  turniĝis kaj reiris kaj demandis la serviston:Se tio estu bona,kiutempe oni publikigos tion? Li diris:Kion mi scias?eble post ses monatoj,kaj pliigis ke precipe ili ne legas tion,la redaktoro ne havas tempon por ĉi tiaj aferoj.Mi demandis:Do la sekretario de la rakontskribaĵo? Denove li kun kapo kaj lipo dufoje aludis ke ne,ne havu tian esperon!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(29)

multaj el la kolegoj de la freneza majstro,kiuj minace aludis al mia femuro,pensis ke poste , la perdiĝo de mia piedo el la femura parto,devos implici ke mi devas kredi ke Hafez ne drinkis vinon,kaj la vino en ties poemoj havas aliajn kaj eĉ ne kompreneblajn  nek diveneblajn signifojn,tamen la freneza majstro sciis ke mia senpiediĝo dependas al decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,kaj ĉiukaze devas implici ke forlasu Esperanton,ĉar sciante Esperanton vi kritikas pri la adeptoj de la profeto-dio,la frenezulo volis konvinki Esperantistojn ke mi ne taŭgas scii ĉi tiun lingvon,do preparis scenon pri femura afero por atribui al mi kulpon,mi devis esplori kaj trovi orbiton de la traktoj kaj kielestiĝon de la komploto,tiam mi plie pensis ke nu,laŭ la sankta libro la eternulo aperigis al Izraelidoj savanton,Ehudon,la Izraelidoj sendis per li donacon al Eglon,reĝo de Moab,Ehud faris al si glavon dutranĉan,havantan la longon de unu ulno,kaj zonis ĝin sub sia vesto al sia dekstra femuro,Ehud diris al Moab ke mi volas diri al vi sekreton,mi havas por vi vorton de dio...Ehud sian maldekstran manon etendis kaj prenis la glavon de sia dekstra femuro,enpuŝis ĝin en lian ventron,poste Ehud kaj Izraelidoj iris okupis la transirejon de Jordan... Kiun sekretan aferon volis diri al mi el la flanko de la profeto-dio tiu dancantino montrante sian femuron?

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de