Ensaluto

Blogo de Ljeonjiid

bildo de Ljeonjiid

..INTERNACIĵaY NUMERALeY -+ INTERNACIĵO PRONONCATaY CIFEReY ï NAMBReY..

..Leonyid ( L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij):

 

.!!preskaû antaû 47 jaroj trapasis ,kiam mi kreis universalan multlingvan alfabeton surbaze de la angla alfabeto ,dislarqhita per tipay literkombinoj similaj al la anglaj ,ekzemple ,sh ,zh ,ch ,qh ,th ,dh kaj tiel plu ,!!al chjiuj 26 anglaj literoj eblas aldoni chjiam neprononcatan literon “h” en rolo de superskriblinia signete cirkumflekso (^) ,kiu en Esperanto nomiqhas per vorto “chjapelo” = “ĉ'apelo” (unuobla apostrofo signas molan konsonanton ,sed => on duobla apostrofo signas nonmolan (duran) konsonanton kaj => yi = ï egalas al no(n)prononcata ( <= malprononcata) literkombino “jh” = ĵ.

,.literoj kaj tipaj literkombinoj de nova dislarqhita alfabeto hhavas (hh => ĥ [h]) = ĥavas certan nombran => nambran signifon kaj pro chji+tio ili povas servi en rolo de latinliteraj ciferoj ne nur dekumaj (dekecaj = decimalaj) ,sed ankaû deksesumaj = deksesecaj ,kiuj estas => jas nomataj => namataj ankaû = ankau^ = ankauh <= ankaŭ kiel PUDECAJ.

..anstataû la tipaj literkombinoj eblas uzi => juzi solaj chjapelitaj = ĉ'apelitaj literoj ,por mallongigi = nonlongigi = kurtigi textojn = tekstojn (x = ks) ,por kio eblas ankaû elekti pli => blej kurtaj = kurtejaj sinonimoj => samnamoj.

bildo de Ljeonjiid

..EMVOKE JUZI TUTMONDAN ALFABETEN P'JE ESPERANTMOVA SKRIBMANIERE yI F(A)MOTEMPAN TANDEMAN DIALEKTEN PES ANTyIKVA ESPERANTE..

..Ljeonjyid-e Dasheevskjij-a [L'eon'їd-e Daŝēvsk'ij-a]:
 
..EMVOKE JUZI TUTMONDAN ALFABETEN P'JE ESPERANTMOVA SKRIBMANIERE yI F(A)M(O)TEMPAN ( = FAM(O)TEMPAN = FAMTEMPAN = FMOTEMPAN) TANDEMAN DIALEKTEN PES ANTyIKVA ESPERANTE..
 
..ALVOKE UZI TUTMONDAN ALFABETON EN ESPERANTLINGVA SKRIBMANIERO KAJ NUNTEMPAN TANDEMAN DIALEKTON DE ANTyIKVA ESPERANTO..
 
 • Ensaluturegistriĝu por afiŝi komentojn
 • Legi pli
 • bildo de Ljeonjiid

  ..PROPONATAY por ESPERANTyISTEY INTERNACIĵaY NUMERALeY -+ INTERNACIĵO PRONONCATaY CIFEReY ī NAMBReY..

  ..INTERNACIĵaY NUMERALeY -+ INTERNACIĵO PRONONCATaY CIFEReY  ī NAMBReY..

   

  ..L'eon'їd (L'eon'id = L'ёon'їd = Lёonїd = Leonyid) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj = Daŝēvskїj) demandas:

  .?(pem) kj(j)a(m) l'ingve(m)  apartenas la ( = dha) blejst ( <= plej) simplo 'i facilo prononcatay numeraley pjjej qysa ( <= via) opin'ie.

   

  bildo de Ljeonjiid

  .!!dha blejst grava PROBLEME pes FULMRAPyIDA TRADUKADE pes DIVERSMOVAY TEXTEY jis SOLVyITA pjje 2000a jiare..

  ..Леонид Дашевский [Льэоньиид Дашээвскьий] = [Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj]:
   
  .!!la plej grava PROBLEMO de FULMRAPyIDA TRADUKADO de DIVERSLyINGVAY TEKSTOY estis SOLVyITA en 2000+a jaro ,kiam ( => kmo) estis modernigyita gramatyiko de antikva Esperanto..
  bildo de Ljeonjiid

  .?yILj ESPERANTySTEY JAS JEJLOMOVAY (UNULyINGVAY) "artofaryitay" NACIONALyISTEY..

  ..Ljeonjyid Dasheevskjij [L'eon'їd Daŝēvsk'ij]:
  ..mi estas esperantisto ( ==> ..LE JAS ESPERANTyISTE) = (..I”m esperantist) ,sed ( ==> on) mi ( => le) opinias aliel ( => olo):
  ..Esperanto estas ( => jas) antikva artofarita lingvo ( = movo) kun ( => yip) nesufyichje ( => nosufyichjo) korekta gramatyika skeleto de ( pe(v)s = pev = pes) la ( => dha = d^a) lingvo ( => movo) kaj ( => yi [i:]) tro ( ==> trejst) limigyita fonetyika alfabeto ,kiu(a) ( => kjja = k'ja)) ne ( => nje = n'e) donas eblecon fonetyike qhuste skryibi diversnaciayn personayn nomoyn ( => namoyn) kaj ( ==> yi [i:]) echj la ( ==> dha) anglayn ,!!sed ( ==> !!on) nun ( =>
  bildo de Ljeonjiid

  ..LASTA ALVOKO ( => EMVOKO) PjJELjS ( = PjJE(J)S = PjJES = P'JES <= EL) SAMARA REGIONO..

  ..Леонид Дашевский [Льэоньиид Дашээвскьий] = [Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj)]

   

  al chjiuy redaktoroy kaj eldonistoy de diversay Esperantlingvay eldonazhoy ,inkluzive al ( => pem) redaktoro Korzhenkoov(-a) [Korz^ = zˆ => ẑ [ȝ]enkōv(-a)]  A" V" ,fondinto kaj ( => yi = ї) eldonisto de LOdE Gorjeeck(aj)a Hhalyineh = H^alїne^   = Hˆalїneˆ => Ĥalїnê ≈ Ĥ [ẖ]alїneˆ ≈ Ĥalїne Romaanevna [Rômānêvnâ] Gor'ēckaja  ,kiel ( => ko) veray internacionalїstoy ,sed ( => on) nё nacionalїstoy ,ko ( <= kїel)  danqhere agresїvay zelotoy ,batalantay ї eĉ' militantay ,kїel ( => ko) ukraїnay nacionalїstey ,porkё loka (regiona) ruslїngva loqˆantaro agnoskis ukraїnan lїngvon ( = movon) ko ( <= kїel) dominantan en rusmova ( = ruslїngva) regiono la komunan "ŝtatan" movon.

   

  bildo de Ljeonjiid

  ..LASTA DISÏQ^A ( <= DISIG^A) ALVOKO..

  ..L'eon'їd Daŝēvsk'ij (Ljeonjyid Dasheevskjij):

  ..LASTA DISÏQ^A ( <= DISIG^A) ALVOKO..

   

  ..1:

  .!!mїan disїĝan saluton al Vy ,mїay karay silentemay legantoy --+ komencantay kaj spertay esperantistoy ,per Lasta Alvoko ===>

  .!!lesan disїqhan saluten Qym [dzym] ( = pem Qy(m)) ,lesay karay silentemay legantey --+ komencantay yi spertay esperantistey ,per Lasta Emvoke.

   

  ,.2:

  ..mi translokїĝas el urbo Toljjaatje pes Samara regiono ( ,porkё) loĝi en alia regiono pes Rusjyije ,pro kїo ĝis fїno pes la jaro mi ,verŝajne ,ne povos sukcese organїzi  Interretan konekton pes mia ẖˆejma komputero kaj ,krom ĉ'i+tїo ,mi sufїĉ'e long(daûr)a tempo publikїgis por membroy pes la grupo "Lingvoj kaj Lingvistiko" detalan informon pri nuntempa stato en interlingvistїko yi malfermis sole efektivigeblan  direkton pes praktїkay lingvistїkay agoy ,por(kё) atingi sukcesan solvon pes problemo pes kreado pes sola globala internacia lingvo por ĉ'їuy  ẖˆom(en)oy pes la mondo ,sed malmultay komentoy pes miay silentemay legantoy spegulas mankan intereson al ĉ'i+tїua temo pes la grupo ,pro kio mi  ẖˆavas eblecon ripozi anstataû tajpi senkomentayn publikazhoyn.  ===>

   

  bildo de Ljeonjiid

  ..TANDEM NACIEeSP DIALEKTY yIP PLENO NORMIGyIT KOMUN GRAMATEKE NONFERMAS RAPIDEC VOJEN PEJM GLOBAL MOVE EeSPE..

  ..L'eon'їd Daŝēvsk'ij (Ljeonjyid Dasheevskjij):

   

  ..TANDEM NACIEeSP DIALEKTY yIP PLENO NORMIGyIT KOMUN GRAMATEKE NONFERMAS RAPIDEC VOJEN PEJM GLOBAL MOVE EeSPE ,PRI KjJA ETLONGMO REVIS (ĤO)M(EN)ARE ( = ĤOMARE = ĤOMENARE = MENARE)..

   

  ..INFORME PRI NOJVA GLOBALA ALFABETE ,REORDIGÏTA P'JEN JELTONAREN yI PLENO NORMIGyITA GRAMATEKE ( <= GRAMATyIKE) POR TANDEMAY DIALEKTEY..

   

  .!!karay zelotey ( <= zelotoj) pes Esperante ( <= Esperanto) ї aktiveley ( = aktivuley ї aktivїley <= (ge)aktivuley) pes Esperant+muvade  ( <== Esperanto+movado) ,ordinaray ї fejmay ( <= famaj) ,fejmo ( <= famo) konatay ,vy ( <= vi) vano yi ( = ї <= kaj) non"justo ( = nonĵjusto <= maljjuste = mal'juste) disputas ,metanto ( <= metante) kvazonacijan ( <= kvazaûnacian) Esperanten kontro(s) ( = kontro pes <= kontraû) realo internacija ( = pyipnacija <= internacia) angla move ( = lїngve) ї ( = yi <= kaj) kontros olay ( <= aliaj) nacijay movey ,dominїntay pjje ( <= en) la ( = dha = d^a [ðʌ]) monde pamo ( <= antaûo <== antaûe) ,on ( <= sed) pjjemo ( <= dum) ekzїste pes Esperante -+ kontro dha franca ї germana ( = dojchja).

   

  bildo de Ljeonjiid

  ..pa ELEKTE pes KOMUNA MOVE pors EU+LANDEY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIEREN..

  ..Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij):

   

  ..pa ELEKTE pes KOMUNA MOVE pors EU+LANDEY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIEREN yi DETALO KONATyIQhU yip GLOBALO STANDARDIGyITAY GRAMATyIKAY MORFEMEY yi VORTEY..

   

  ..kїam ( = kyiam) post ( ==> ..kmo pos) mїa ( = myia) unua fremda lїngvo ( => lesa jejla fremda move) mї lernis alїajn lїngvojn ( ==> le lernis olayn moveyn) ,mї estis ĉ'їam ( = chjyiam ==> chjmo) surprizїta ( = surprizyita) pro diversmaniera orfografїo echj ( = eĉ') de lїngvoj ,en skriboj de kїuj ( = kyiuj) estas uzataj la samaj latїnaj literoj ( => ,le jis ĉ'mo surprizїt(a) pro(s) diversmaniera orhthografyije ( = oȓtˆografїje) eĉ' pes movey ,pjje kjjay ( ==> kjjay) jas juzatay dha samay latyinay literey.

  .?chju chji+tyio ( = .?ĉ'u ĉ'ї+tїoĵe ==> .?їl' ( = .?yilj) fe) estas ( ==> jas) oportune ( ==> oportuno) por(s) poliglotoj ( ==> poliglotey) ,dezirantay skryibi diversmovayn ( = diverslyingvayn) teksteyn ( = texteyn) egalmaniero.

   

  bildo de Ljeonjiid

  ..ANTAUh ELEKTO pes KOMUNA MOVO pors EU+LANDOY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIERON..

  ..Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj):

   

  ..PA ELEKTE pes KOMUNA MOVE pors EU+LANDEY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIEREN yI DETALO KONATyIQhU yIP GLOBALO STANDARDIGyITAY GRAMATyIKAY MORFEMEY yI VORTEY..

   

  .!!korecan saluton qym [dzym] ( = pem qy ==> al vy -+ plurala formo pes ( => de) pronOmo ( => pronAmo) "vi") ,estimatay zelotoy pes antyikva ( = antїkva) Zamenĥōfa Esperanto kaj ( => ї = yi) aktivїstoy de ( => pes) Esperant+mUvado ( <= Esperanto+mOvado).

   

  Abonrilata enhavo


  povigita de