Ensaluto

Blogo de Ljeonjiid

bildo de Ljeonjiid

.?yILj ESPERANTySTEY JAS JEJLOMOVAY (UNULyINGVAY) "artofaryitay" NACIONALyISTEY..

..Ljeonjyid Dasheevskjij [L'eon'їd Daŝēvsk'ij]:
..mi estas esperantisto ( ==> ..LE JAS ESPERANTyISTE) = (..I”m esperantist) ,sed ( ==> on) mi ( => le) opinias aliel ( => olo):
..Esperanto estas ( => jas) antikva artofarita lingvo ( = movo) kun ( => yip) nesufyichje ( => nosufyichjo) korekta gramatyika skeleto de ( pe(v)s = pev = pes) la ( => dha = d^a) lingvo ( => movo) kaj ( => yi [i:]) tro ( ==> trejst) limigyita fonetyika alfabeto ,kiu(a) ( => kjja = k'ja)) ne ( => nje = n'e) donas eblecon fonetyike qhuste skryibi diversnaciayn personayn nomoyn ( => namoyn) kaj ( ==> yi [i:]) echj la ( ==> dha) anglayn ,!!sed ( ==> !!on) nun ( =>
bildo de Ljeonjiid

..LASTA ALVOKO ( => EMVOKO) PjJELjS ( = PjJE(J)S = PjJES = P'JES <= EL) SAMARA REGIONO..

..Леонид Дашевский [Льэоньиид Дашээвскьий] = [Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj)]

 

al chjiuy redaktoroy kaj eldonistoy de diversay Esperantlingvay eldonazhoy ,inkluzive al ( => pem) redaktoro Korzhenkoov(-a) [Korz^ = zˆ => ẑ [ȝ]enkōv(-a)]  A" V" ,fondinto kaj ( => yi = ї) eldonisto de LOdE Gorjeeck(aj)a Hhalyineh = H^alїne^   = Hˆalїneˆ => Ĥalїnê ≈ Ĥ [ẖ]alїneˆ ≈ Ĥalїne Romaanevna [Rômānêvnâ] Gor'ēckaja  ,kiel ( => ko) veray internacionalїstoy ,sed ( => on) nё nacionalїstoy ,ko ( <= kїel)  danqhere agresїvay zelotoy ,batalantay ї eĉ' militantay ,kїel ( => ko) ukraїnay nacionalїstey ,porkё loka (regiona) ruslїngva loqˆantaro agnoskis ukraїnan lїngvon ( = movon) ko ( <= kїel) dominantan en rusmova ( = ruslїngva) regiono la komunan "ŝtatan" movon.

 

bildo de Ljeonjiid

..LASTA DISÏQ^A ( <= DISIG^A) ALVOKO..

..L'eon'їd Daŝēvsk'ij (Ljeonjyid Dasheevskjij):

..LASTA DISÏQ^A ( <= DISIG^A) ALVOKO..

 

..1:

.!!mїan disїĝan saluton al Vy ,mїay karay silentemay legantoy --+ komencantay kaj spertay esperantistoy ,per Lasta Alvoko ===>

.!!lesan disїqhan saluten Qym [dzym] ( = pem Qy(m)) ,lesay karay silentemay legantey --+ komencantay yi spertay esperantistey ,per Lasta Emvoke.

 

,.2:

..mi translokїĝas el urbo Toljjaatje pes Samara regiono ( ,porkё) loĝi en alia regiono pes Rusjyije ,pro kїo ĝis fїno pes la jaro mi ,verŝajne ,ne povos sukcese organїzi  Interretan konekton pes mia ẖˆejma komputero kaj ,krom ĉ'i+tїo ,mi sufїĉ'e long(daûr)a tempo publikїgis por membroy pes la grupo "Lingvoj kaj Lingvistiko" detalan informon pri nuntempa stato en interlingvistїko yi malfermis sole efektivigeblan  direkton pes praktїkay lingvistїkay agoy ,por(kё) atingi sukcesan solvon pes problemo pes kreado pes sola globala internacia lingvo por ĉ'їuy  ẖˆom(en)oy pes la mondo ,sed malmultay komentoy pes miay silentemay legantoy spegulas mankan intereson al ĉ'i+tїua temo pes la grupo ,pro kio mi  ẖˆavas eblecon ripozi anstataû tajpi senkomentayn publikazhoyn.  ===>

 

bildo de Ljeonjiid

..TANDEM NACIEeSP DIALEKTY yIP PLENO NORMIGyIT KOMUN GRAMATEKE NONFERMAS RAPIDEC VOJEN PEJM GLOBAL MOVE EeSPE..

..L'eon'їd Daŝēvsk'ij (Ljeonjyid Dasheevskjij):

 

..TANDEM NACIEeSP DIALEKTY yIP PLENO NORMIGyIT KOMUN GRAMATEKE NONFERMAS RAPIDEC VOJEN PEJM GLOBAL MOVE EeSPE ,PRI KjJA ETLONGMO REVIS (ĤO)M(EN)ARE ( = ĤOMARE = ĤOMENARE = MENARE)..

 

..INFORME PRI NOJVA GLOBALA ALFABETE ,REORDIGÏTA P'JEN JELTONAREN yI PLENO NORMIGyITA GRAMATEKE ( <= GRAMATyIKE) POR TANDEMAY DIALEKTEY..

 

.!!karay zelotey ( <= zelotoj) pes Esperante ( <= Esperanto) ї aktiveley ( = aktivuley ї aktivїley <= (ge)aktivuley) pes Esperant+muvade  ( <== Esperanto+movado) ,ordinaray ї fejmay ( <= famaj) ,fejmo ( <= famo) konatay ,vy ( <= vi) vano yi ( = ї <= kaj) non"justo ( = nonĵjusto <= maljjuste = mal'juste) disputas ,metanto ( <= metante) kvazonacijan ( <= kvazaûnacian) Esperanten kontro(s) ( = kontro pes <= kontraû) realo internacija ( = pyipnacija <= internacia) angla move ( = lїngve) ї ( = yi <= kaj) kontros olay ( <= aliaj) nacijay movey ,dominїntay pjje ( <= en) la ( = dha = d^a [ðʌ]) monde pamo ( <= antaûo <== antaûe) ,on ( <= sed) pjjemo ( <= dum) ekzїste pes Esperante -+ kontro dha franca ї germana ( = dojchja).

 

bildo de Ljeonjiid

..pa ELEKTE pes KOMUNA MOVE pors EU+LANDEY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIEREN..

..Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij):

 

..pa ELEKTE pes KOMUNA MOVE pors EU+LANDEY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIEREN yi DETALO KONATyIQhU yip GLOBALO STANDARDIGyITAY GRAMATyIKAY MORFEMEY yi VORTEY..

 

..kїam ( = kyiam) post ( ==> ..kmo pos) mїa ( = myia) unua fremda lїngvo ( => lesa jejla fremda move) mї lernis alїajn lїngvojn ( ==> le lernis olayn moveyn) ,mї estis ĉ'їam ( = chjyiam ==> chjmo) surprizїta ( = surprizyita) pro diversmaniera orfografїo echj ( = eĉ') de lїngvoj ,en skriboj de kїuj ( = kyiuj) estas uzataj la samaj latїnaj literoj ( => ,le jis ĉ'mo surprizїt(a) pro(s) diversmaniera orhthografyije ( = oȓtˆografїje) eĉ' pes movey ,pjje kjjay ( ==> kjjay) jas juzatay dha samay latyinay literey.

.?chju chji+tyio ( = .?ĉ'u ĉ'ї+tїoĵe ==> .?їl' ( = .?yilj) fe) estas ( ==> jas) oportune ( ==> oportuno) por(s) poliglotoj ( ==> poliglotey) ,dezirantay skryibi diversmovayn ( = diverslyingvayn) teksteyn ( = texteyn) egalmaniero.

 

bildo de Ljeonjiid

..ANTAUh ELEKTO pes KOMUNA MOVO pors EU+LANDOY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIERON..

..Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj):

 

..PA ELEKTE pes KOMUNA MOVE pors EU+LANDEY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIEREN yI DETALO KONATyIQhU yIP GLOBALO STANDARDIGyITAY GRAMATyIKAY MORFEMEY yI VORTEY..

 

.!!korecan saluton qym [dzym] ( = pem qy ==> al vy -+ plurala formo pes ( => de) pronOmo ( => pronAmo) "vi") ,estimatay zelotoy pes antyikva ( = antїkva) Zamenĥōfa Esperanto kaj ( => ї = yi) aktivїstoy de ( => pes) Esperant+mUvado ( <= Esperanto+mOvado).

 

bildo de Ljeonjiid

..KOMPAKTA JELTONARA TABELE PES TUTMONDA TRANSLITERADE PjJEJ GOST "DAShEeVICA"..

..Ljeonjyid Dasheevskjij [L'eon'їd Daŝēvsk'ij]:

 

..KOMPAKTA  JELTONARA TABELE PES TUTMONDA TRANSLITERADE PjJEJ GOST "DAShEeVICA"..

 

..flo ( <= chji+tie"o) jas ( <= estas) montrata kompakta tabele pes latinay literey yi literkombiney por fonema transliterade per programay redakteley ( <= redaktiley) pjjen ( = p'jen <= en) rusayn litereyn yi grafiko originalayn fonemayn skribsigneyn ,kreyitayn pet(s) le ( <= de mi) persono ( <= persone):

 

 

..JELTONAaRA TABELE = TABLjyICE PRANLITERACIiJEs = TRANSLjITERAaCIiJEs..

 

..01

,j ==> ь (Russian ==> rusa) = ' [-] (.!!unprononced => nonprononcata apostroph[f]e)

,j ==> ı (noprononcata skribsyignete pes originala skribforme por syigni molo prononcatan konsonanten ,ko pjje rusa move ( = lyingve) noprononcata litere "ь" signas molo prononcatayn konsonanteyn.

..02

,jh = j^ => jˆ => ĵ ==> ъ (Russian ==> rusa) = '' [-] (.!!unprononced double apostroph[f]e ==>> !!nonprononcata duobla apostrofe)

..03

,j ==> й ==> I [j] ,J => Й = ˇй [j] (Russian ==> rusa) ==> ˇI (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

bildo de Ljeonjiid

..ANTAUh ELEKTO pes KOMUNA LyINGVO (MOVO) pors EU+LANDOY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIERON..

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'їj-a):
 
..ANTAÛ ELEKTO pes KOMUNA LyINGVO (MOVO) por(s) EU+LANDOY !ELEKTU KOMUNAN ORhThOGRAFIJAN SKRyIBMANIERON pors NACIJAY MOVOY (LyINGVOY) pes EU+LANDOY..
bildo de Ljeonjiid

.!!GRAVA JUBILEJA DATREVENE PROKSIMyIQhAS:

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

 

.!!GRAVA JUBILEJA DATREVENE PROKSIMyIQhAS:

 

..PAMS ( <= QhIS) JUBILEJA DATREVENE PES GOST DAShEeVICA [daʃɛ:vitsa] Ї  UNIVERSALA  GRAMATЇKA SKELETE (UGS) PES JOSA ( <= estonta) GLOBALA MOVE ĒSPE  PjJE MEZE PES GAMONThE ( = GaOogeste <= Aûguste) PES DhA 2020+a JIARE RESTAS JEJBO ( <= KVAR) JIAREY(S).

 

.!!saluton estimataj esperantyistoj+їnternacionalyistoj ,miaj ( => lesay) noblonambray ( <= nemultnombraj) konstantaj ( => konstantay) ї  ( = yi <= kaj) komencantay  legantoy ( => legantey)

 

,.pro lastomenci"їtay komencantay legantey le ( <= mi) pli ofte ( => blej ofto) ripetas їnter ( => pїp = pyip) rond(ark)ay krampey ( = parentezEy <= parentezOj) reciprokayn їntershanqheyn ( => (p)їnterŝanqˆeyn = pїpŝanqˆeyn) pїp ( <= їnter = pїnter) sinonїmay gramatїkay elementey ( = jejlomentey) -+ finazhey ( = finazˆey) pes ( <= de) sencay vortey ,prepozicijey ,konjjunkcijey ,artikeley ( <= artikoley) ,pronamey ( <= pronomey) ,numeraley yi ceteray sinonimey pes Esperante yi EsperantEespa filїna dialekte ,tandema pem ( <= al) Esperante.

 

..NOTE:

..por distingi personan nomon ( => namen) kaj ( => ї = yi) ceterayn nomoyn ( => nameyn) de ( => pe(v)s = pes) unu ( => jejlo) persone ,mi ( => le) proponas syigni personayn nameyn ( <= nomoyn) per finala vokale +e ,-e (ne prononcata post ( => pos  minuse) ,kharaktera por ustantyivey ( = nawney = nawny) yi ( = ї <= kaj) per finala vokale +a ,-a (ne prononcata pos minuse) ,kharaktera por adjjektyivey) ,kio ( =>  kĥe = ke)  gravas por(s) rapida trove pes ( <= de) personay namey pjje ( <= en) diversay personay lїstey.

 

bildo de Ljeonjiid

.?ЇL' ESPERANTЇSTEY N'E POVAS FACILO LERNI ESPERANTĒSPAN DIALEKTEN ,TANDEMAN PEM ESPERANTE..

..Ljeonjyid Dasheevskjij:

 

..-+ .?ЇL' ESPERANTЇSTEY N'E POVAS FACILO LERNI ESPERANTĒSPAN DIALEKTEN ,TANDEMAN PEM ESPERANTE..

..-+ .!!EFMO (tiam) JEJLOMOVAY ( <= unulingvaj) ESPERANTyISTEY JAS ( <= estas) DANQhERAY NACIONALyISTEY..

 

.!komparu Esperantan priskryiben ( = priskrїben) pes qhenerala cele pes fa grupe "ESPERANTO VIVANTA LINGVO" yip dhesa ( <= qhia) traduke pjjen ( <= en) helpan ( = ˆelpan = ^elpan) filyinan (tandeman) EsperantEespan dialekten yip modernigyita ,blej ( <= pli) regula gramateke ( <= gramatyike = gramatїke) ,por kompreni ,kjja ( <= kia) move ( = lїngve) jas ( <= estas) blej facilo lernebla:

..Esperanta texte:

La ĝenerala celo de ĉi-tiu grupo "ESPERANTO VIVANTA LINGVO", estas montri al la mondo, ke Esperanto jam fariĝis vere vivanta lingvo kaj estas fakte parolata de internacia, aktiva kolektivo. Ni prezentas nian lingvon ĉefe en ĝia parola formo por ke ĉiuj lernantoj povu ekzerci sian orelon por ĝin kompreni kaj sian langon por ĝin paroli flue.

 

..traduke pes Esperanta texte pjjen EsperantEespen:

 

Abonrilata enhavo


povigita de