Ensaluto

Blogo de Ljeonjiid

bildo de Ljeonjiid

..GRAFyIKO ORIGINALAY JELTONAY CIFEREY yI NAMBREY POR CVjETMUZyIKA NOTACIJE..

..GRAFyIKO ORIGINALAY JELTONAY CIFEREY yI NAMBREY POR CVjETMUZyIKA NOTACIJE..

 

..pjjen GOST "DAShEeVICA" (Globala Ortografia Standarde pes Transliterade pet(s) Ljeonjyid

Dasheevskjij) jas antauhvidita eblece krei naciayn jeltonareyn ,t" e" alfabeteyn yip ( = 'ip

< = kun) nekutyima orde pes sekvade pes grafemey pjje nojvay alfabetey (jeltonarey) pjje

(kj)jo(k)ay ( = j(o)ay < = kelkay) variantey pes skribay grafikazhey ,pyip ( < =

(p)yinter) k(hh)jay ( = kjay = kjjay < = kyiuy) dha blejs((h)t) grava jas latyinlitera variante

pjibazo pes ( <= surbazo de) 26 ( = jjDQ) latyinay literey pes dha angla alfabete yi dha jejda ( < = dua)

grava variante realyiqhas pyibazo pes originalay grafikazhey ,kompilitay pjjelj(s)

kjjokay ( = jokay = joay = jay < = kelkay) yipmetyitay ( <= kunmetyitay) kolono vertikalay streketey

(= dashey -+ dha termyine prenyita pjjeljs dha angla) ,cirklo ( < = chyirkau^) kjjay

( < = kyiuy) dislokyiqhjas jokay ( < = kelkay) ẖhorizontalay dashey).

 

..dha originala variante jas kreyita pjje meze pes Gamonthe ( = Gaoogoste < = Auguste) pes

1970a jiare yi pjem ( < = al) planata inaûgura kongrese pjje meze pes Gamonthe

( = Gaoogoste < = Auguste) pes 2020a jiare dhe ( = fje < = qhyi) jos pjje dha 50+jiara

( = jjMJ+jiara) ejqhje (< = aqhe).

 

bildo de Ljeonjiid

GOST "DAShĒVICA" [daʃɛ:vitsa] por CVjET+MUZyIKA ( = KOLOR+MUZyIKA) NOTACIJE..

..Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij):

 

GOST "DAShĒVICA" [daʃɛ:vitsa] por CVjET+MUZyIKA ( = KOLOR+MUZyIKA) NOTACIJE..

 

..MODERNIGyITA MUZyIKA NOTACIJE PyIBAZO PES GRAFyIKO ORIGINALAY  JELTONEY -+ SKRyIBSyIGNEY PES GOST "DAShĒVICA"..

 

(GOST -+ Globala Ortografia Standardigyita Transliterade ,namata pjjej ( = p'jej <= laû = law) lesa ( <= mїa) familyi(j)a name ( <= nome)..

 

..universala skryibsisteme -+ dasheevice +- donas eblecen nonlo ( = n'e onlo <= ne nur) skryibi diversmovo ( = diverslyingvo) per komunay pors chjays moveys skryibsyigney -+ jeltoney ,on yi efektivyigi muzyikan notacijen per syimplay grafyiko originalay muzyikay notey yi pawzey ,dawrecen pes kjjay jas montratay per fo namatay grafyiko originalay jeltonay ciferey pjibazo pes qhenerala (baza) ĥieroglyife ∥王 ( = oo63) yip signyife pes nambre 63 -+ lasta cifere pes 64+eca kalkulsisteme:

 

.. ∥王 < = 63 = 32 (˩) + 16 (˧) + 8 (˥) + 4 (Г) + 2 ( Ͱ ) + 1 (L) (∥ -+ fe jas nambra artikele <= artikole ,prononcata: [jej])

 

bildo de Ljeonjiid

..RESPONDO pes Novatago AL MIA KOMENTO en lia blogo: !!ALIRO MALPERMESyITA..

..L'eon'їd Daŝēvsk'їj: 

 

.?yilj argumentyitan respondon mi ricevis pet ( <= de) fanatikulo kun kromnomo Novatago:

 

..RESPONDO pes Novatago AL MIA KOMENTO en lia blogo: !!ALIRO MALPERMESyITA..

 

..al mi shajnas ,kё via rimarko "Fanatikismo estas multe pli forta ol scio kaj memoro" rilatas al FANATIKULOY pes Esperanto ,kiuy persiste nomas Esperanton kiel la "internacia" ,!!sed nje = n'e kvazaûnacia lingvo ,blej ( <= pli) inda ( = indeja) dominadi en la mondo anstataû la angla ,spite al tio ,kё fanatikay esperantistoy SCIAS pri noperfektay ( <= neperfektay) NUR UNULINGVAY ( = ONLO JEJLOMOVAY) alfabeto ї ( = yi <= kaj) gramatikay jejlomentoy ( = elementoy) pes Esperanto -+ konĵjunkcioy (kaj => ї = yi ,.aû = auh = au^ => oȓ = or^ = orh) ,prepozicioy (de => pes = pe(v)s = pev ,.de => pet(s) = pet = pets) ,numeraloy ,morfemay partoy pes SENCAY vortoy yi aliay ( => olay).

 

bildo de Ljeonjiid

..GRANDA SUKCESE P'JE ( <= EN) DhA SERChjADE PES DhA MOND+LyINGVE ( = +MOVE)..

..Ljeonjyid Dasheevskjij [L'eon'їd Daŝēvsk'ij]:

 

..GRANDA SUKCESE PjJE DhA SERChjADE PES DhA MOND+MOVE ( = +LyINGVE)..

 

..QhENERALA RIMARKE: 

 

bildo de Ljeonjiid

KOMPARE pes ESPERANTE yip INTERLINGVATIKUME yi ESPERANTEeSPE

..xabadiar@hotmail.com ,Xavi Abadia, 8 February 2016:
 

..Interlinguaticum [Interligvatikum] is a new constructed language started in December 2015 by Xavi Abadia ,who studied psychology at the Universitat Oberta de Catalunya.

 

..Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj):

 

..le ( <= mi) konatyiqhis ,vershajno ,yip dha blejst lasta projekte pes artofaryita move Interlingvatikume ,kreyita p'je Chada+ ( = Leda+)monthe (Dekdua mon(a)t(h)e Decembre) pes jjDJLMa [jejDeJeLeMa] (oo2015+a) j"e pet(s) Xavi-e Abadia ,!!on ( <= !!sed) le devas atentyigi dha leganteyn pejm ( <= al) date pes dha mova kreade p'je oo2015a j"e pos ( <= post) kreade pes lesay ( <= miay) projektey pes universala gramatyike p'je oo2000+a j"e yi unueca (blomova = multliangva) ortografia skribmaniere pjibazo pes ( <= surbaze de) komuna alfabete ,re"ordigyita p'jen ( <= en) JELTONARen ,ke ( = kĥe <= kioE) trej ( <= tre) klaro demonstras pem ( <= al) legantey ,kye ( = kё <= ke) diversay diletantay kreantey pes "internaciay" movey tuto nje dezyiras konsideri erareyn yi avantaqheyn pes blej fruay projektey ,!!por nje ripeti dha samayn erareyn ,pro kĥe zy(e)say ( = zi"(e)say <= ilyiay) projektey restas oputyilay ( <= senutyilay).

 

bildo de Ljeonjiid

..informe pri realo internacia globala lingve Eespe..

..informe pri realo internacia globala lingve Eespe..

 

..L'eon'їd Daŝēvsk'ij: (Ljeonjyid Dasheevskjij):

 

..RESPONDE pem ( <= al) PLENDE pes JOKAY ( <= kelkay) JAPANAY KOMENCANTAY ESPERANTyISTEY RILATO pes FACILA LERNADE pes ESPERANTE ONLO ( <= nur) POR EUhROPANEY..

 

..EsperantĒspa move ( = li(a)ngv(eq^)e = lingve) yi GOST DAShEeVICA [daʃɛ:vitsa]

(GOST -+ Globala Ortografia Standardigyita Transliterade ,namata pjjej ( = p'jej <= lau^) lesa ( <= mia) familia name ( <= nome)..

 

..informe pri realo internacia ,globalo internacia ,globala lingve Eespe = Ēspe yip ( = їp <= kun) blonambray ( <= multnombray) diversnaciay pjjej ( = p'jej <= laû = lauh ,.h = ^) SENCA (semantїka) lexїke ( = leksyike ,.akcentyita "yi" = ї) tandemay naciĒspay ĥelpay artofarїtay dialektoy ,simїlay pem ( <= al) antїkva ĥelpa Zamenĥōfa Esperante p'jej ( <= laû) gramatїka strukture (karkase ,skelete) ,on ( <= sed) dha ( = d^a [ðʌ] <= la) gramatїke jas ( <= estas) modernigїta yip blej ( <= pli) belo ї ( = yi <= kaj) sїmplo prononcatay gramatїkay jejlomentey ( = elementey) ,kolj ( = kol' <= ol) dha ( <= la) samay gramatyikay sinonїmey pjje ( = p'je <= en) Esperante.

 

bildo de Ljeonjiid

..INFORME PRI STANDARDIGÏTAY REORDIGÏTA ALFABETE Ï MODERNIGÏTA GRAMATyIKE ,NAMATA ESPERANTĒSPA..

..L'eon'їd-e Daŝēvsk'ij-a (Ljeonjyid-e Dasheevskjij-a):

..INFORME PRI NOJVAY STANDARDIGyITAY ESPERANTAY ALFABETE ,REORDIGÏTA P'JEN JELTONAREN ,yI MODERNIGyITA GRAMATyIKE ,NAMATA ESPERANTĒSPA..

.!salutEn ,estimatay poliglotey.

..NOTO: per nEprononcata ( => nOprononcata) "-e" (post minuso) en mia persona nomo mi signas ,kё persona nomo estas substantyivo ,sed ( => on) familyian nomon mi syignas per "-a" pro tio ( => efe) ,kё ( = kye <= ke) familyia nomo ( => namo) estas ( => jas) adjjektyiva atributo al ( => pem) persona nomo.

..min ( => len) chjiam ( => chjmo) embarasas diverslyingva skribmaniero per latyinay literoy kun komplyikay kaj samtempe tute diversay ortografiay reguloy de ( => pes) skribado ,kvazau en la mondo ekzyistas nur ( => onlo) stultay lingvyistoy ,echj ( = eĉ') profesorey en lingvistyiko kaj larghe konatay poliglotey ,vershajne tro ( => trejst) okupyitay ,kiuy ( => kjjay) ne povas trovi liberan tempon ,por krei komunan ortografyian skribmanieron por chjiuy lingvoy ,!!mi ( => le) provis kompreni kiel ( => ko) distingi kaj ( => yi) prononci diversnaciayn nOmoyn => nAmoyn -+ personan yi ( <= kaj) familian yi kompreni lau ( => pjjej = p'jej) gramatyikay simptomoy ,ki(u)a ( => kjja) el namoy estas => jas persona kaj kia ( => yi kjja) -+ familia ,yi ( <= kaj) le ( <= mi) trovis k^arakterayn vokalayn finaz^eyn por personay namey ("-e") yi por olay ( <= aliay) namey pes persono ,ko adj^jektyivay atributoy pes personay namey ("-a") ,!!kioE ( => kĥe = ke) gravas por rapyida trovo pes iua ( => ja) persono en ( => pjje) diversay informlyistoy.

bildo de Ljeonjiid

KOMPAKTA TABELE PES MULTLINGVA TRANSLITERADE

..Ljeonjyid Dasheevskjij [L'eon'їd Daŝēvsk'ij]:

..KOMPAKTA  JELTONARA TABELE PES TUTMONDA TRANSLITERADE PjJEJ GOST "DAShEeVICA"..

 

..JELTONAaRA TABELE = TABLjyICE PRANLITERACIiJEs = TRANSLjITERAaCIiJEs..

..01

,=> й → ' → ь ,.J => Й → '

,.02

,je => йэ → е ,.JE => ЙЭ → Е

,.03

,ja => йа → я ,.JA => ЙА → Я

,.04

,ji => йы → и ,.JI => ЙЫ → И ,.Ji => Йы → И

,.05

bildo de Ljeonjiid

..ALVOKO UZI EN ESPERANT+MUVADO ESPERANTEeSPAN DIALEKTON EN TANDEMO KUN ESPERANTO..

..L'eon'їd Daŝēvsk'ij (Ljeonjyid Dasheevskjij):

 

..EMVOKE JUZI TANDEMAN DIALEKTEN ESPERANTĒSPE yIPO yIP ( <= KUNO KUN) ESPERANTE P'JE ESPERANT+MUVADE POR RAPyIDO REALyIGI PETLONGMAN REVEN PES LA MENARE ( = ĤOMARE) AKIRI LA BLEJST BELAN KOMUNAN TUTMONDAN MOVEN.

 

..en ( => pjje) Esperante kaj ( => yi) pjje aliay ( => olay) naciay movey ( = lingvey) ,kjjayn ( <= kiuayn) vi  ,ci (singulara estima ,frenda = ameka)/vy (plurala) ( => de ,te (singulara estima ,ameka = frenda)/ qy [dzy] ,cy [tsy] (plurala estima ,ameka = frenda) perfekto posedas ,ekzemplo ,gepatran moven ,!juzu diversayn internaciayn gramatikayn elementeyn (ekzemplo ,personayn pronameyn ,numeraleyn) ,n'e onlo ( <= ne nur) anstatau^ ( => pjjenlo) la Esperantay ,on ( <= sed) pjjenlo ( <= anstatau^ = anstataû = anstatauh) la samay gramatikay elementey pes via /vy"a ( <= desa /qy((")e)sa) gepatra move ( <= lingve) ,kreantO famanierO ( <= tiamanierE) tandeman naciEespan dialekten pes desa ( <= via) gepatra move ,kiuan ( => kjjan) eblus pli ( => blej) facilo lerni ,ol ( => kolj = kol') la gepatran (nacian) moven (ekz"o ,Kore(j)an) kun ( => yip = їp) ark^aїka alfabete ,skribmaniere ї gramatїke ,?їl' = ?yilj <= ?chju = ?ĉ'u le ( <= mi) n'e pravas ,!!le petas den krei KorejEespan dialekten yip pruntoprenita universala Eespa gramatike ,tandeman al ( => pem) Koreja move pjjej ( <= lau^) SENCA (semantika) leksike ,por le facilo dhen lernus pjjenlo lerni Koreian moven ,pro tioe ,ke ( => pro efe ,kye = kё) le delongo ( => petlong(m)o = petlongo = petlongmo) posedas la universalan multlingvan ( => blolingvan = blomovan) gramatiken yi fam(om)o ( = famomo = famo <= nun) necesas lerni onlo SENCAYN koreiayn vorteyn.

 

bildo de Ljeonjiid

..INTERNACIAY NUMERALEY KO INTERNACIAY NAMEY pes CIFEREY yI NAMBREY ,KUNMETyITAY p'jel's FAY CIFEREY..

..INTERNACIAY NUMERALEY -+ ChjI+TyIOE ( => fe) jas ( <= ESTAS) INTERNACIAY NAMEY pes ( <= DE) CIFEREY yI ( <= KAJ) NAMBREY ,KUNMETyITAY ( => yipmetyitay) EL ( <= p'jel's = p'je(j)s = p'jes) fay ( <= Ĉ'Ї+TЇUAY) CIFEREY..

 

Abonrilata enhavo


povigita de