Ensaluto

Blogo de Ljeonjiid

bildo de Ljeonjiid

..ANTAUh ELEKTO pes KOMUNA MOVO pors EU+LANDOY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIERON..

..Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj):

 

..PA ELEKTE pes KOMUNA MOVE pors EU+LANDEY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIEREN yI DETALO KONATyIQhU yIP GLOBALO STANDARDIGyITAY GRAMATyIKAY MORFEMEY yI VORTEY..

 

.!!korecan saluton qym [dzym] ( = pem qy ==> al vy -+ plurala formo pes ( => de) pronOmo ( => pronAmo) "vi") ,estimatay zelotoy pes antyikva ( = antїkva) Zamenĥōfa Esperanto kaj ( => ї = yi) aktivїstoy de ( => pes) Esperant+mUvado ( <= Esperanto+mOvado).

 

bildo de Ljeonjiid

..KOMPAKTA JELTONARA TABELE PES TUTMONDA TRANSLITERADE PjJEJ GOST "DAShEeVICA"..

..Ljeonjyid Dasheevskjij [L'eon'їd Daŝēvsk'ij]:

 

..KOMPAKTA  JELTONARA TABELE PES TUTMONDA TRANSLITERADE PjJEJ GOST "DAShEeVICA"..

 

..flo ( <= chji+tie"o) jas ( <= estas) montrata kompakta tabele pes latinay literey yi literkombiney por fonema transliterade per programay redakteley ( <= redaktiley) pjjen ( = p'jen <= en) rusayn litereyn yi grafiko originalayn fonemayn skribsigneyn ,kreyitayn pet(s) le ( <= de mi) persono ( <= persone):

 

 

..JELTONAaRA TABELE = TABLjyICE PRANLITERACIiJEs = TRANSLjITERAaCIiJEs..

 

..01

,j ==> ь (Russian ==> rusa) = ' [-] (.!!unprononced => nonprononcata apostroph[f]e)

,j ==> ı (noprononcata skribsyignete pes originala skribforme por syigni molo prononcatan konsonanten ,ko pjje rusa move ( = lyingve) noprononcata litere "ь" signas molo prononcatayn konsonanteyn.

..02

,jh = j^ => jˆ => ĵ ==> ъ (Russian ==> rusa) = '' [-] (.!!unprononced double apostroph[f]e ==>> !!nonprononcata duobla apostrofe)

..03

,j ==> й ==> I [j] ,J => Й = ˇй [j] (Russian ==> rusa) ==> ˇI (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

bildo de Ljeonjiid

..ANTAUh ELEKTO pes KOMUNA LyINGVO (MOVO) pors EU+LANDOY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIERON..

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'їj-a):
 
..ANTAÛ ELEKTO pes KOMUNA LyINGVO (MOVO) por(s) EU+LANDOY !ELEKTU KOMUNAN ORhThOGRAFIJAN SKRyIBMANIERON pors NACIJAY MOVOY (LyINGVOY) pes EU+LANDOY..
bildo de Ljeonjiid

.!!GRAVA JUBILEJA DATREVENE PROKSIMyIQhAS:

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

 

.!!GRAVA JUBILEJA DATREVENE PROKSIMyIQhAS:

 

..PAMS ( <= QhIS) JUBILEJA DATREVENE PES GOST DAShEeVICA [daʃɛ:vitsa] Ї  UNIVERSALA  GRAMATЇKA SKELETE (UGS) PES JOSA ( <= estonta) GLOBALA MOVE ĒSPE  PjJE MEZE PES GAMONThE ( = GaOogeste <= Aûguste) PES DhA 2020+a JIARE RESTAS JEJBO ( <= KVAR) JIAREY(S).

 

.!!saluton estimataj esperantyistoj+їnternacionalyistoj ,miaj ( => lesay) noblonambray ( <= nemultnombraj) konstantaj ( => konstantay) ї  ( = yi <= kaj) komencantay  legantoy ( => legantey)

 

,.pro lastomenci"їtay komencantay legantey le ( <= mi) pli ofte ( => blej ofto) ripetas їnter ( => pїp = pyip) rond(ark)ay krampey ( = parentezEy <= parentezOj) reciprokayn їntershanqheyn ( => (p)їnterŝanqˆeyn = pїpŝanqˆeyn) pїp ( <= їnter = pїnter) sinonїmay gramatїkay elementey ( = jejlomentey) -+ finazhey ( = finazˆey) pes ( <= de) sencay vortey ,prepozicijey ,konjjunkcijey ,artikeley ( <= artikoley) ,pronamey ( <= pronomey) ,numeraley yi ceteray sinonimey pes Esperante yi EsperantEespa filїna dialekte ,tandema pem ( <= al) Esperante.

 

..NOTE:

..por distingi personan nomon ( => namen) kaj ( => ї = yi) ceterayn nomoyn ( => nameyn) de ( => pe(v)s = pes) unu ( => jejlo) persone ,mi ( => le) proponas syigni personayn nameyn ( <= nomoyn) per finala vokale +e ,-e (ne prononcata post ( => pos  minuse) ,kharaktera por ustantyivey ( = nawney = nawny) yi ( = ї <= kaj) per finala vokale +a ,-a (ne prononcata pos minuse) ,kharaktera por adjjektyivey) ,kio ( =>  kĥe = ke)  gravas por(s) rapida trove pes ( <= de) personay namey pjje ( <= en) diversay personay lїstey.

 

bildo de Ljeonjiid

.?ЇL' ESPERANTЇSTEY N'E POVAS FACILO LERNI ESPERANTĒSPAN DIALEKTEN ,TANDEMAN PEM ESPERANTE..

..Ljeonjyid Dasheevskjij:

 

..-+ .?ЇL' ESPERANTЇSTEY N'E POVAS FACILO LERNI ESPERANTĒSPAN DIALEKTEN ,TANDEMAN PEM ESPERANTE..

..-+ .!!EFMO (tiam) JEJLOMOVAY ( <= unulingvaj) ESPERANTyISTEY JAS ( <= estas) DANQhERAY NACIONALyISTEY..

 

.!komparu Esperantan priskryiben ( = priskrїben) pes qhenerala cele pes fa grupe "ESPERANTO VIVANTA LINGVO" yip dhesa ( <= qhia) traduke pjjen ( <= en) helpan ( = ˆelpan = ^elpan) filyinan (tandeman) EsperantEespan dialekten yip modernigyita ,blej ( <= pli) regula gramateke ( <= gramatyike = gramatїke) ,por kompreni ,kjja ( <= kia) move ( = lїngve) jas ( <= estas) blej facilo lernebla:

..Esperanta texte:

La ĝenerala celo de ĉi-tiu grupo "ESPERANTO VIVANTA LINGVO", estas montri al la mondo, ke Esperanto jam fariĝis vere vivanta lingvo kaj estas fakte parolata de internacia, aktiva kolektivo. Ni prezentas nian lingvon ĉefe en ĝia parola formo por ke ĉiuj lernantoj povu ekzerci sian orelon por ĝin kompreni kaj sian langon por ĝin paroli flue.

 

..traduke pes Esperanta texte pjjen EsperantEespen:

 

bildo de Ljeonjiid

..GRAFyIKO ORIGINALAY JELTONAY CIFEREY yI NAMBREY POR CVjETMUZyIKA NOTACIJE..

..GRAFyIKO ORIGINALAY JELTONAY CIFEREY yI NAMBREY POR CVjETMUZyIKA NOTACIJE..

 

..pjjen GOST "DAShEeVICA" (Globala Ortografia Standarde pes Transliterade pet(s) Ljeonjyid

Dasheevskjij) jas antauhvidita eblece krei naciayn jeltonareyn ,t" e" alfabeteyn yip ( = 'ip

< = kun) nekutyima orde pes sekvade pes grafemey pjje nojvay alfabetey (jeltonarey) pjje

(kj)jo(k)ay ( = j(o)ay < = kelkay) variantey pes skribay grafikazhey ,pyip ( < =

(p)yinter) k(hh)jay ( = kjay = kjjay < = kyiuy) dha blejs((h)t) grava jas latyinlitera variante

pjibazo pes ( <= surbazo de) 26 ( = jjDQ) latyinay literey pes dha angla alfabete yi dha jejda ( < = dua)

grava variante realyiqhas pyibazo pes originalay grafikazhey ,kompilitay pjjelj(s)

kjjokay ( = jokay = joay = jay < = kelkay) yipmetyitay ( <= kunmetyitay) kolono vertikalay streketey

(= dashey -+ dha termyine prenyita pjjeljs dha angla) ,cirklo ( < = chyirkau^) kjjay

( < = kyiuy) dislokyiqhjas jokay ( < = kelkay) ẖhorizontalay dashey).

 

..dha originala variante jas kreyita pjje meze pes Gamonthe ( = Gaoogoste < = Auguste) pes

1970a jiare yi pjem ( < = al) planata inaûgura kongrese pjje meze pes Gamonthe

( = Gaoogoste < = Auguste) pes 2020a jiare dhe ( = fje < = qhyi) jos pjje dha 50+jiara

( = jjMJ+jiara) ejqhje (< = aqhe).

 

bildo de Ljeonjiid

GOST "DAShĒVICA" [daʃɛ:vitsa] por CVjET+MUZyIKA ( = KOLOR+MUZyIKA) NOTACIJE..

..Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij):

 

GOST "DAShĒVICA" [daʃɛ:vitsa] por CVjET+MUZyIKA ( = KOLOR+MUZyIKA) NOTACIJE..

 

..MODERNIGyITA MUZyIKA NOTACIJE PyIBAZO PES GRAFyIKO ORIGINALAY  JELTONEY -+ SKRyIBSyIGNEY PES GOST "DAShĒVICA"..

 

(GOST -+ Globala Ortografia Standardigyita Transliterade ,namata pjjej ( = p'jej <= laû = law) lesa ( <= mїa) familyi(j)a name ( <= nome)..

 

..universala skryibsisteme -+ dasheevice +- donas eblecen nonlo ( = n'e onlo <= ne nur) skryibi diversmovo ( = diverslyingvo) per komunay pors chjays moveys skryibsyigney -+ jeltoney ,on yi efektivyigi muzyikan notacijen per syimplay grafyiko originalay muzyikay notey yi pawzey ,dawrecen pes kjjay jas montratay per fo namatay grafyiko originalay jeltonay ciferey pjibazo pes qhenerala (baza) ĥieroglyife ∥王 ( = oo63) yip signyife pes nambre 63 -+ lasta cifere pes 64+eca kalkulsisteme:

 

.. ∥王 < = 63 = 32 (˩) + 16 (˧) + 8 (˥) + 4 (Г) + 2 ( Ͱ ) + 1 (L) (∥ -+ fe jas nambra artikele <= artikole ,prononcata: [jej])

 

bildo de Ljeonjiid

..RESPONDO pes Novatago AL MIA KOMENTO en lia blogo: !!ALIRO MALPERMESyITA..

..L'eon'їd Daŝēvsk'їj: 

 

.?yilj argumentyitan respondon mi ricevis pet ( <= de) fanatikulo kun kromnomo Novatago:

 

..RESPONDO pes Novatago AL MIA KOMENTO en lia blogo: !!ALIRO MALPERMESyITA..

 

..al mi shajnas ,kё via rimarko "Fanatikismo estas multe pli forta ol scio kaj memoro" rilatas al FANATIKULOY pes Esperanto ,kiuy persiste nomas Esperanton kiel la "internacia" ,!!sed nje = n'e kvazaûnacia lingvo ,blej ( <= pli) inda ( = indeja) dominadi en la mondo anstataû la angla ,spite al tio ,kё fanatikay esperantistoy SCIAS pri noperfektay ( <= neperfektay) NUR UNULINGVAY ( = ONLO JEJLOMOVAY) alfabeto ї ( = yi <= kaj) gramatikay jejlomentoy ( = elementoy) pes Esperanto -+ konĵjunkcioy (kaj => ї = yi ,.aû = auh = au^ => oȓ = or^ = orh) ,prepozicioy (de => pes = pe(v)s = pev ,.de => pet(s) = pet = pets) ,numeraloy ,morfemay partoy pes SENCAY vortoy yi aliay ( => olay).

 

bildo de Ljeonjiid

..GRANDA SUKCESE P'JE ( <= EN) DhA SERChjADE PES DhA MOND+LyINGVE ( = +MOVE)..

..Ljeonjyid Dasheevskjij [L'eon'їd Daŝēvsk'ij]:

 

..GRANDA SUKCESE PjJE DhA SERChjADE PES DhA MOND+MOVE ( = +LyINGVE)..

 

..QhENERALA RIMARKE: 

 

bildo de Ljeonjiid

KOMPARE pes ESPERANTE yip INTERLINGVATIKUME yi ESPERANTEeSPE

..xabadiar@hotmail.com ,Xavi Abadia, 8 February 2016:
 

..Interlinguaticum [Interligvatikum] is a new constructed language started in December 2015 by Xavi Abadia ,who studied psychology at the Universitat Oberta de Catalunya.

 

..Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj):

 

..le ( <= mi) konatyiqhis ,vershajno ,yip dha blejst lasta projekte pes artofaryita move Interlingvatikume ,kreyita p'je Chada+ ( = Leda+)monthe (Dekdua mon(a)t(h)e Decembre) pes jjDJLMa [jejDeJeLeMa] (oo2015+a) j"e pet(s) Xavi-e Abadia ,!!on ( <= !!sed) le devas atentyigi dha leganteyn pejm ( <= al) date pes dha mova kreade p'je oo2015a j"e pos ( <= post) kreade pes lesay ( <= miay) projektey pes universala gramatyike p'je oo2000+a j"e yi unueca (blomova = multliangva) ortografia skribmaniere pjibazo pes ( <= surbaze de) komuna alfabete ,re"ordigyita p'jen ( <= en) JELTONARen ,ke ( = kĥe <= kioE) trej ( <= tre) klaro demonstras pem ( <= al) legantey ,kye ( = kё <= ke) diversay diletantay kreantey pes "internaciay" movey tuto nje dezyiras konsideri erareyn yi avantaqheyn pes blej fruay projektey ,!!por nje ripeti dha samayn erareyn ,pro kĥe zy(e)say ( = zi"(e)say <= ilyiay) projektey restas oputyilay ( <= senutyilay).

 

Abonrilata enhavo


povigita de