Ensaluto

Blogo de Ljeonjiid

bildo de Ljeonjiid

..informe pri realo internacia globala lingve Eespe..

..informe pri realo internacia globala lingve Eespe..

 

..L'eon'їd Daŝēvsk'ij: (Ljeonjyid Dasheevskjij):

 

..RESPONDE pem ( <= al) PLENDE pes JOKAY ( <= kelkay) JAPANAY KOMENCANTAY ESPERANTyISTEY RILATO pes FACILA LERNADE pes ESPERANTE ONLO ( <= nur) POR EUhROPANEY..

 

..EsperantĒspa move ( = li(a)ngv(eq^)e = lingve) yi GOST DAShEeVICA [daʃɛ:vitsa]

(GOST -+ Globala Ortografia Standardigyita Transliterade ,namata pjjej ( = p'jej <= lau^) lesa ( <= mia) familia name ( <= nome)..

 

..informe pri realo internacia ,globalo internacia ,globala lingve Eespe = Ēspe yip ( = їp <= kun) blonambray ( <= multnombray) diversnaciay pjjej ( = p'jej <= laû = lauh ,.h = ^) SENCA (semantїka) lexїke ( = leksyike ,.akcentyita "yi" = ї) tandemay naciĒspay ĥelpay artofarїtay dialektoy ,simїlay pem ( <= al) antїkva ĥelpa Zamenĥōfa Esperante p'jej ( <= laû) gramatїka strukture (karkase ,skelete) ,on ( <= sed) dha ( = d^a [ðʌ] <= la) gramatїke jas ( <= estas) modernigїta yip blej ( <= pli) belo ї ( = yi <= kaj) sїmplo prononcatay gramatїkay jejlomentey ( = elementey) ,kolj ( = kol' <= ol) dha ( <= la) samay gramatyikay sinonїmey pjje ( = p'je <= en) Esperante.

 

bildo de Ljeonjiid

..INFORME PRI STANDARDIGÏTAY REORDIGÏTA ALFABETE Ï MODERNIGÏTA GRAMATyIKE ,NAMATA ESPERANTĒSPA..

..L'eon'їd-e Daŝēvsk'ij-a (Ljeonjyid-e Dasheevskjij-a):

..INFORME PRI NOJVAY STANDARDIGyITAY ESPERANTAY ALFABETE ,REORDIGÏTA P'JEN JELTONAREN ,yI MODERNIGyITA GRAMATyIKE ,NAMATA ESPERANTĒSPA..

.!salutEn ,estimatay poliglotey.

..NOTO: per nEprononcata ( => nOprononcata) "-e" (post minuso) en mia persona nomo mi signas ,kё persona nomo estas substantyivo ,sed ( => on) familyian nomon mi syignas per "-a" pro tio ( => efe) ,kё ( = kye <= ke) familyia nomo ( => namo) estas ( => jas) adjjektyiva atributo al ( => pem) persona nomo.

..min ( => len) chjiam ( => chjmo) embarasas diverslyingva skribmaniero per latyinay literoy kun komplyikay kaj samtempe tute diversay ortografiay reguloy de ( => pes) skribado ,kvazau en la mondo ekzyistas nur ( => onlo) stultay lingvyistoy ,echj ( = eĉ') profesorey en lingvistyiko kaj larghe konatay poliglotey ,vershajne tro ( => trejst) okupyitay ,kiuy ( => kjjay) ne povas trovi liberan tempon ,por krei komunan ortografyian skribmanieron por chjiuy lingvoy ,!!mi ( => le) provis kompreni kiel ( => ko) distingi kaj ( => yi) prononci diversnaciayn nOmoyn => nAmoyn -+ personan yi ( <= kaj) familian yi kompreni lau ( => pjjej = p'jej) gramatyikay simptomoy ,ki(u)a ( => kjja) el namoy estas => jas persona kaj kia ( => yi kjja) -+ familia ,yi ( <= kaj) le ( <= mi) trovis k^arakterayn vokalayn finaz^eyn por personay namey ("-e") yi por olay ( <= aliay) namey pes persono ,ko adj^jektyivay atributoy pes personay namey ("-a") ,!!kioE ( => kĥe = ke) gravas por rapyida trovo pes iua ( => ja) persono en ( => pjje) diversay informlyistoy.

bildo de Ljeonjiid

KOMPAKTA TABELE PES MULTLINGVA TRANSLITERADE

..Ljeonjyid Dasheevskjij [L'eon'їd Daŝēvsk'ij]:

..KOMPAKTA  JELTONARA TABELE PES TUTMONDA TRANSLITERADE PjJEJ GOST "DAShEeVICA"..

 

..JELTONAaRA TABELE = TABLjyICE PRANLITERACIiJEs = TRANSLjITERAaCIiJEs..

..01

,=> й → ' → ь ,.J => Й → '

,.02

,je => йэ → е ,.JE => ЙЭ → Е

,.03

,ja => йа → я ,.JA => ЙА → Я

,.04

,ji => йы → и ,.JI => ЙЫ → И ,.Ji => Йы → И

,.05

bildo de Ljeonjiid

..ALVOKO UZI EN ESPERANT+MUVADO ESPERANTEeSPAN DIALEKTON EN TANDEMO KUN ESPERANTO..

..L'eon'їd Daŝēvsk'ij (Ljeonjyid Dasheevskjij):

 

..EMVOKE JUZI TANDEMAN DIALEKTEN ESPERANTĒSPE yIPO yIP ( <= KUNO KUN) ESPERANTE P'JE ESPERANT+MUVADE POR RAPyIDO REALyIGI PETLONGMAN REVEN PES LA MENARE ( = ĤOMARE) AKIRI LA BLEJST BELAN KOMUNAN TUTMONDAN MOVEN.

 

..en ( => pjje) Esperante kaj ( => yi) pjje aliay ( => olay) naciay movey ( = lingvey) ,kjjayn ( <= kiuayn) vi  ,ci (singulara estima ,frenda = ameka)/vy (plurala) ( => de ,te (singulara estima ,ameka = frenda)/ qy [dzy] ,cy [tsy] (plurala estima ,ameka = frenda) perfekto posedas ,ekzemplo ,gepatran moven ,!juzu diversayn internaciayn gramatikayn elementeyn (ekzemplo ,personayn pronameyn ,numeraleyn) ,n'e onlo ( <= ne nur) anstatau^ ( => pjjenlo) la Esperantay ,on ( <= sed) pjjenlo ( <= anstatau^ = anstataû = anstatauh) la samay gramatikay elementey pes via /vy"a ( <= desa /qy((")e)sa) gepatra move ( <= lingve) ,kreantO famanierO ( <= tiamanierE) tandeman naciEespan dialekten pes desa ( <= via) gepatra move ,kiuan ( => kjjan) eblus pli ( => blej) facilo lerni ,ol ( => kolj = kol') la gepatran (nacian) moven (ekz"o ,Kore(j)an) kun ( => yip = їp) ark^aїka alfabete ,skribmaniere ї gramatїke ,?їl' = ?yilj <= ?chju = ?ĉ'u le ( <= mi) n'e pravas ,!!le petas den krei KorejEespan dialekten yip pruntoprenita universala Eespa gramatike ,tandeman al ( => pem) Koreja move pjjej ( <= lau^) SENCA (semantika) leksike ,por le facilo dhen lernus pjjenlo lerni Koreian moven ,pro tioe ,ke ( => pro efe ,kye = kё) le delongo ( => petlong(m)o = petlongo = petlongmo) posedas la universalan multlingvan ( => blolingvan = blomovan) gramatiken yi fam(om)o ( = famomo = famo <= nun) necesas lerni onlo SENCAYN koreiayn vorteyn.

 

bildo de Ljeonjiid

..INTERNACIAY NUMERALEY KO INTERNACIAY NAMEY pes CIFEREY yI NAMBREY ,KUNMETyITAY p'jel's FAY CIFEREY..

..INTERNACIAY NUMERALEY -+ ChjI+TyIOE ( => fe) jas ( <= ESTAS) INTERNACIAY NAMEY pes ( <= DE) CIFEREY yI ( <= KAJ) NAMBREY ,KUNMETyITAY ( => yipmetyitay) EL ( <= p'jel's = p'je(j)s = p'jes) fay ( <= Ĉ'Ї+TЇUAY) CIFEREY..

 

bildo de Ljeonjiid

..POR LINGVA EGALRAJTECO !ESTU ĤELPAY ARTOFARITAY DIALEKTOY ,TANDEMAY AL NACIAY LINGVOY..

..L'eon'їd(+e) Daŝēvsk'ij(-a) (Ljeonjyide Dasheevskjij-a):

 

..PORS MOVA EGALRAJTECE !JU ĤELPAY ARTOFARITAY DIALEKTEY ,TANDEMAY PEM NACIAY MOVEY..

 

.!!salutEn ( <= salutOn) ,estimatay zelotey de ( => pes) Esperante.

,!!mi petas vin ( => vyn -+ plurala forme pes persona pronAme) ==> qyn [dzyn]): !ne estu ( => !nje ju = !n'e ju = !nju = !n'u) Esperantay nacionalistey ,se ( => їf = yif) vi/vy ( => qy [dzy]) sentas sin ( => s(am)en = sen) kiel ( => ko) internacionalisto ,!!Esperante ekzistas jam ( => pafmo) preskau^ ( => presko) 130 jarey(s) kaj ( => ї = yi) eblas nomi ( => nami) ghin ( => qhin = q^in ==> dhen = d^en) antїkva ( = antyikva) lїngve rilatO al ( => pem) ghia ( => qhia = q^ia ==> dhesa [ðɛsa]) tandema dialekte EsperantEespe kun ( => їp = yip) modernigita Esperanta gramatike kaj ( =>  ї = yi) presko ( <= preskau^) plenO pruntoprenitay el ( => pjjelj(s) = p'jel's = p'jel') antikva Zamenĥōfa Esperante SENCAY vortey.

 

bildo de Ljeonjiid

..PRI PORPACA MUVADE PyIBAZO PES KOMUNA MOVE yIP TANDEMAY FILyINAY NACIEeSPAY DIALEKTEY..

..L'eon'їd(+e) Daŝēvsk'ij(-a) (Ljeonjyide Dasheevskjij-a):
.!!salutEn ( <= salutOn) ,estimatay zelotey pes ( <= de) antyikva Zamenĥōfa Esperante..
 
..mi konsentas kun vi ( = vy -+ por plurala forme pes proname) rilato Muvade ( <= movade) por(s) Unu"ece (MU) ,kiu+a bezonas komunan pors ĉ'o(a)y ( = chjo(a)y <= ĉ'їuj = chjyiuj) ĥomey ( <= homoj => hhomey = ĥom(en)ey = (ĥo)meney = meney<
bildo de Ljeonjiid

..PRONOMOY ,PREPOZICIOY KAJ KONjhJUNKCIOY ,KyIEL LA PLEJ GRAVAY yINTER SERVAY KAJ HhELPAY GRAMATyIKAY VORTOY..

..PRONOMOY ,PREPOZICIOY KAJ KONjhJUNKCIOY ,KyIEL LA PLEJ GRAVAY yINTER SERVAY KAJ HhELPAY GRAMATyIKAY VORTOY..

 

(..PRONAMEY ,PREPOZICIEY yI KONjhJUNKCIEY ,KO DhA BLEJST GRAVAY PyIP SERVAY yI HhELPAY GRAMATyIKAY VORTEY..)

 

..pronamey ,prepoziciey kaj (= > yi) konjhjunkciey (= konj^junkciey) estas (= > jas) la (= > dha) plej (= > blejst) (j)uzatay dum (= > pjjemo) yinterparolade en (= > pjje) chjiuy (= > chjo(e)y) lyingvey yi (< = kaj) pro(s) chji+tyioE (= > fe) pjje suba (= > pu(s)a) interesa informe pri tutmonda lyingve ( = move) Eespa yinter (= > pyip) ronday krampey vi (= > qy -+ plurala forme de (= > pes) pronAme) trovos konformayn sinonyimeyn pes Esperante yi Eespa lyingve ( = move) por facila memorfiksade dum ( => pjjemo pes) ekkoninda legade.

..

 

bildo de Ljeonjiid

..REKVIEMO POR ESPERANTO

..Ljeonjyid [L'eon'їd] Dasheevskjij [Daŝēvsk'їj]:

 

..al ( => pejm) 130+jara ( => 130+jiara = jjLVJojiara [jejLeVeJojiara) datrevene pes Esperante  famo ( <= nun) jas ( <= estas) preparata REKVIEME  POR ESPERANTE ,KO ( <= kiel) INTERNACIA LI(a)NGVE ,!!on ( <= sed) KO DhA ( <= la) KVAZONACIA  DhE (dhe = d^e [ðə] <= ĝi = g^i =ghi)  RESTAS SUFyIĈ'O POPULARA.

 

.!!sincer ( -an) salut( -en) send ( -as) qym [dzym] ( <= al vi = al vy (plurala forme pes persona proname) => pem qy [dzy]) ,estimat ( -a)(y)  s"r ( -e)y ,kreant(e) (pes)  blolїngv(a)y(s) ( <= multlїngv(a)y(s)) alfabet(e)(s) ,reordigїt(a)(s) pjjen jeltonar ( -en) ,ї ( = yi <= kaj) plen ( -o) normigїt(a) gramatїk(a) struktur(e) (skelet(e)) (pes) artofarїt(a)y(s) ĥelp(a)y(s) (tandem(a)y(s)) dialekt(e)y(s) ,Ljeonjyid [L'eon'їd] Dasheevskjij [Daŝēvsk'їj]

 

==> (inter ronday krampey estas montratay diversay gramatyikay elementey -+ prepoziciey ,kharakteray vortklasay yi kazay finazhey +- ,kjjayn ( <= kiuyn) povas forzheti pjjeljs propra parole konversaciantey (p)etpendo ( = etpendo <= dependo) pet ( <= de) ekzistantay kuntekste yi cirk(e)lagantay ( <= ĉ'irkaûigantay) cirkonstancey):

 

.!!sincer salut send qym [dzym] ,estimat s"ry ,kreante pes blolїngvys ( <= multlїngvys) alfabets ,reordigїts pjjen jeltonar  ,ї plen normigїt gramatїk strukturs (skelets) pes artofarїt ĥelp (tandem) dialekty ,Ljeonjyid [L'eon'їd] Dasheevskjij [Daŝēvsk'їj]  ==> (traduko en Esperanton ,sed kun anstataûigita fin(al)a sufikso de pluralay formoy de vortoy:  +J  =>  +Y):

 

bildo de Ljeonjiid

..ALVOKO PRAKTIKE UZI REORDIGITAN MULTLINGVAN ALFABETON (JELTONARON) EN ESPERANTO..

..EMVOKE PRAKTyIKO JUZI REORDIGyITAN BLOLIANGVAN ALFABETEN (JELTONAREN) PJJE MODERNIGyITA ESPERANTA SKRIBMANIERE..

 

 

..KOMPARO de NACIAJ ALFABETOJ kaj KONFORMAJ JELTONAROJ  de TANDEMAJ NACIEeSPAJ DIALEKTOJ.. ==>

..KOMPARE pes NACIĵAY ALFABETEY yi KONFORMAY JELTONAREY  pes TANDEMAY NACIEeSPAY DIALEKTEY.. =

..KOMPAR pes NACIĵY ALFABETY yi KONFORMY JELTONARY  pes TANDEMY NACIEeSPY DIALEKTY..

 

..Ljeonjyid Dasheevskjij [L'eon'їd Daŝēvsk'ij]:

 

..tro ( => trejst) mallonga ( => nonlonga) informo pri nova ( => nojva) alfabeto ,nomata ( => namata) JELTONaro per 4 unuaj literoj kaj 2 lastaj literoj + sufikso "+ar": J ,E ,L ,T , ... ,O ,N+ar+o ,ne estos facile komprenita ,kio ne donas eblecon praktike uzi unufonemajn literojn au^ ( => or^) tipajn literkombinojn ,nomatajn ( => namatajn) JELTONOJ ,kiel ( => ko) bona rimedo de ( => pes) transskribado (transliterado) pes ( < = de) naciaj vortoj ,ekzemple ,la anglajn personajn nomojn ( => namojn) en gravaj tutmondaj dokumentoj.

 

Abonrilata enhavo


povigita de