Ensaluto

Blogo de Ljeonjiid

bildo de Ljeonjiid

RESPONDE PEM NAIVA ZELOTE PES ANTIKVA ESPERANTE

..L'eon'їd Daŝēvsk'ij (Ljeonjyid Dasheevskjij):

 

.!elkoran saluton al vi , Jezer Dorante el Venezuelo.

[?chju litero "J" en via nomo estas prononcata kiel la Esperanta "J"]

..vi petis ,ke ,se iu volas partopreni en tiu+ĉi Blogo ,!bonvolu ,!diru al vi...

 

.!!do ,mi respondos ,sed antau^e mi atentigos vian tekston kun substrekitaj eraroj:

 

 

..Graveco de Esperanto..

 

..kiam mi havis 16 jarojn ,mi lernis la Anglan lingvon ,.en tio => (?)TIU momento mia frato inspiris al mi pri la graveco => INSPIRIS al mi la gravecoN(?) de la lingvoj en la mondo ,.estas certe ,ke la angla estas unu grava lingvo ,sed ĝi ne estas la plej grava lingvo ,.kiam mi estis pli juna ,mi pensis ,ke la mondo bezonis la anglan ,kiel la “internacia lingvo” ,sed mi nun scias ,ke mi eraris tutan tiun tempon.

 

..dum multa tempo mi defendis la anglan ,kiel internacia lingvo ,mi nun pensas diferencan => ?aliel ,ĉar mi konsciis => ?agnoskis unu diferencan => ?DIFINAN lingvon ,ke => KIU permesas la komunikadoN(?) inter personoj de aliaj partoj de la tutmondo ,.tiu lingvo estas "Esperanton" => (?)Esperanto ,.do ,kiam mia frato parolis al mi ( => pem le = lem) pri la esperanta lingvo ,mi pensis ,ke ĝi ne estis bonaN => BONA ideoN => IDEO ,ĉar la angla jam estis unu internacia lingvo ,.sed ( => on)mi (=> le)eraris denove ,.mi eklernis => (?)ellernis esperanton antaŭ tri monatoj kaj mi povas diri al vi ,ke ĉi tiu lingvo estas la plej bona inventaĵo de la homaro ,.dankon  => danke = dank"al Esperanto ,mi konis multajn personojn ĉirkaû la mondo ,ke => (?)kiuj ankaû amas fratecon kaj amikecon inter la homaro tra unu universala kaj neutrala lingvo ,kiel ( => ko)  esperanto.

 

bildo de Ljeonjiid

ALVOKO UZI EN NACILINGVA PAROLO KOMUNAYN SINONIMAYN STANDARDIGITAYN GRAMATIKAYN ELEMENTOYN

..L'eon'їd (L'eon'id = L'ёon'їd = Lёonїd = Leonyid) Dasheevsk'ij (Daŝēvsk'їj = Daŝēvskїj):

 

.!!saluten ,chjo(a)y ( <= chjiuy) progresemay interlingvistey yi ( = ї <= kaj) ceteray poliglotey.

 

bildo de Ljeonjiid

..jjVJa [jejVeJa] ( = jejVich(aJ)a -+ 30a [TRiDEKa]) LECIONe:PERSONAY PRONAMEY..

..jjVJa [jejVeJa] ( = jejVich(aJ)a -+ 30a [TRiDEKa]) LECIONe:

 

..PERSONAY PRONAMEY..

 

..L'eon'їd Daŝēvsk'ij [Ljeonjyid Dasheevskjij]: 

 

..pem o(ps)prudentay ( = oprudentay <= senprudentay) zelotey pes Zamenĥōfa Esperante nje plachjas (  <= ..al senprudentaj zelotoj de Zamenĥōfa Esperanto ne plachjas) ,kye ( = kё <= ke) le ( <= mi) kharakteryizas dha ( = la) artofaryitan liangven onlo ( <= nur) ko ( <= kiel) kvazonacia ( <= kvazaŭnacia) liangve ,on ( <= sed) n'e ( = nje <= ne) dha internacia  ,!tamon ( <= tamen) ĥonesto dyiru lem ( = pem le <= al mi) ,por n'e trompi komencantayn esperantyisteyn ,?їl' ( = ?yilj <= ?chju = ?ĉ'u) le n'e pravas.

 

bildo de Ljeonjiid

..jjDRa [jejDeRa] ( = jejDichaRa -+ 29a [DuDEK NAU^a = NAŬa]) LECIONe pri uzade pes anglay artikeley pjje Esperante..

..jjDRa [jejDeRa] ( = jejDichaRa -+ 29a [DuDEK NAU^a = NAŬa]) LECIONe:

..NODIFyINA  ī DIFyINAY ARTIKELEY ( < = artikoley) pjje MATRA EeSPA LyI(A)NGV(yIQh)E..

 

..en ( => pjje) Esperante ekzistas nur ( => onlo) unu ( => jejlo) difina antau^substantiva ( => papustantiva = panawna) artikele "la" diferenco de ( => pes) multay ( = muchjay => blay) naciay li(a)ngvey ,inkluzivo en ( => pjje) la ( => dha) angla ,kiua ( => kjja) estas ( => jas) agnoskata kiel ( => ko) internacia liangve ,en ( => pjje) kiuay ( => kjjay) ekzyistas ankau ( => an^ko = anhko) nodifina artikele ,pro kioe ( => kĥe = ke) Esperante shajnas artofarito limigita libero kaj ( => ї = yi) pli ( => blej) vasto uzi ( => juzi) fan ( <= chji+tiuan) gramatikan rimeden en ( => pjje) internacia liangva komunikade.

 

.!sed ( =>  !on) eblas facilo korekti fan manken pes ( <= de) Esperanto  ,se ( => yif) my ( => ni) enkondukos en ( => pjjen) Esperantan gramatiken  ambau ( => ambo) anglayn antau^substantivayn artikeleyn "dha" ( = d^a [ðʌ]) kaj ( => yi) "ha" [ʌ] ( = ^a) ,on artikele "la" restas por junikay obj^jektey ( => abj^jektey).  

 

bildo de Ljeonjiid

..PRILINGVAY DIALOGOY..

..PRILINGVAY DIALOGOY..

 

..L'eon'id Dasheevsk'ij enmiksiqhas en prilingvan diskuton:

 

bildo de Ljeonjiid

..ALVOKE JUZI SIMPLAN KOMUNAN MULTLINGVAN SKRIBMANIEREN..

..ALVOKE JUZI SIMPLAN KOMUNAN MULTLyINGVAN (MUChjLyINGVAN = B(O)LOLyINGVAN = BLOLyINGVAN) SKRIBMANIEREN pjjemo ( <= dum) DIVERSLINGVA SKRIBADE..

 

.!15"08"2015 J" jos ( <= estos) 45+a JUBILEA DATREVENE pes ( <= de) INTERNACIA SKRIBMANIERE "DAShEeVICE"..

 

 

.?yilj je ( <= iu) pjjeljs ( <= el) lesay (miay) legantey pams f(a)mo ( <= qhis nun) nje komprenas dha idejhen yi avantaqhen pes komuna eksterlyingva alfabete yi diverslyingva ortografia skryibmaniere por facilo organyizi trej rapyidan troven pes informo pjje Interrete echj ops ( <= sen) necesa famo antauha traduke yi pranliterade ( <=  transliterade) pes tekste ,!!sufyichjas transliteri onlo titolen pes teksta informe yi listen pes shlosyilay vortey pu dhe ( <= sub qhi) ,!!ken povas fari awtore ( = auhtore = au^tore) pes texte samstaro ,ekz"o ,chjinlyingvan hhieroglifan texten -+ !!traduki eblas poso.

 

..krom fe ( <= krom chji+tyioe) ,dha awtore facilo povas traduki propran texten ,skribitan pjje gepatra nacia liangv(yiqh)e ,pjjen tandeman (filinan) naciEespan dialekten ,ekz"o ,pjjen KhanEespan liangven ,!!on trej simplay programay tradukeley ( <= tradukyiley) rapyido tradukos dha tekstan informen pjjen b(o)lay(n) ( = blay(n) = muchjay(n) = multay(n)) TANDEMAY(N) dialektey(n).

 

..fe ( <= chji+tyioe) donas eblecen pem ordinaray (hho)meney ( = hhom(en)ey = hhomey) eviti lernaden pes chjoy naciay liangvey yip arkhayikay skryibmaniere yi gramatyike -+ !!pejm ( <= al) fine pes fama ( <= nuna) jiarcente naciay liangvey restos interesay onlo por specialyistey pjjej ( <= lau^) pyipliangvistyike ( <= interlingvistike) -+ !!echj In^gli^s^a ( <= la angla) ,!komparu kutyiman anglan alfabeten yip jeltonarey Inhglihsha yi InhglihshEespa.

 

bildo de Ljeonjiid

..INTERNACIĵaY NUMERALeY -+ INTERNACIĵO PRONONCATaY CIFEReY ī NAMBReY..

..jjDGa [jejDeGa] ( = jejDichaGa -+ 28a [DuDEK OKa]) LECIONe:

 

..INTERNACIĵaY NUMERALeY -+ INTERNACIĵO PRONONCATaY CIFEReY  ī NAMBReY..

 

..L'eon'їd (L'eon'id = L'ёon'їd = Lёonїd = Leonyid) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj = Daŝēvskїj) demandas:

.?(pem) kj(j)a(m) l'ingve(m)  apartenas la ( = dha) blejst ( <= plej) simplo 'i facilo prononcatay numeraley pjjej qysa ( <= via) opin'ie.

 

..flo ( <= chji+tie) vi povas facilo kompari Esperantayn numeraleyn kun proponitay de mi ( => pet le) ,por klaro respondi pem ( <= al) lesa ( <= mia) demande.

 

..le atentyigas lesayn leganteyn ,ke le ( = > mi(e) = me) kreis pjje 1970a ( = jjLRZJa [jejLeReZeJa] jiare nje onlo ( = nonlo < = ne nur) grafiko originalayn decimalayn ( = dekumayn = dekecayn -+ 10) cifereyn ,on blejgrandigis ( <= pligrandigis) ilian ( = > dheysan = d^(e)ysan = d^ysan) nambren qhis ( = q^is < = g^is = ĝis > pams) 16 ( = jjLQ) por kalkuli pjje deksesuma ( = dekseseca = pudeca) kalkulsisteme ,tamOn dumO ( = > pamsmo) nje ekzistas ( = nohekzyistas) iu(a) ( = > (hh)ja) utila komputila programe por tajpi 'ilin ( = > dheyn = dhyn) ,juzanto komputilan klavaren ,yi publikigi pjje Interrete ,pro kio(e) ( = > pro(s) k(hh)je(s)) le ( < =  mi) juzas egalrajtan latinliteran varianten pes ciferey ,juzanto ( = juzan(s)to = juza(n)s(t)o = juzaso = juzango) grandlitereyn (= majuskleyn) yi tipayn literkombineyn ('ip surogata nOprononcata "h" ,egalrajta pem Esperanta "chjapele": ^ ,!jas prononcata ko dha angla "h" onlo duobla ( = > jejdo'ixa) "hh" = h^ = ĥ) el ( = pjjelj(s)) dha angla alfabete:

 

bildo de Ljeonjiid

!!!baldau^ chjiuj naciaj lingvoj ,inkluzive antikva kvazau^nacia Esperanto ,estos interesaj nur por specialistoj+interlingvistoj

..jjDZa [jejDeZa] ( = jejDichaZa -+ 27a [DuDEK SEPa]) LECIONe:

 

!!!baldau^ chjiuj naciaj lingvoj ,inkluzive antikva kvazau^nacia Esperanto ,estos interesaj nur por specialistoj+interlingvistoj

 

..KOMPARO de NACIAJ ALFABETOJ kaj KONFORMAJ JELTONAROJ  de TANDEMAJ NACIEeSPAJ DIALEKTOJ.. ==>

..KOMPARE pes NACIĵAY ALFABETEY yi KONFORMAY JELTONAREY  pes TANDEMAY NACIEeSPAY DIALEKTEY.. =

..KOMPAR pes NACIĵY ALFABETY yi KONFORMY JELTONARY  pes TANDEMY NACIEeSPY DIALEKTY..

 

..L'eon'їd [Ljeonjyid] Daŝēvsk'ij [Dasheevskjij]:

 

..tro ( => trejst) mallonga ( => nonlonga) informo pri nova ( => nojva) alfabeto ,nomata ( => namata) JELTONaro per 4 unuaj literoj kaj 2 lastaj literoj + sufikso "+ar": J ,E ,L ,T , ... ,O ,N+ar+o ,ne estos facile komprenita ,kio ne donas eblecon praktike uzi unufonemajn literojn au^ ( => or^) tipajn literkombinojn ,nomatajn ( => namatajn) JELTONOJ ,kiel ( => ko) bona rimedo de ( => pes) transskribado (transliterado) pes ( < = de) naciaj vortoj ,ekzemple ,la anglajn personajn nomojn ( => namojn) en gravaj tutmondaj dokumentoj.

 

bildo de Ljeonjiid

..KOMPARO DE PREPOZICIOJ ESPERANTAJ KAJ EeSPAJ..

..jjDQa [jejDeQa] ( = jejDichaQa -+ 26a [DuDEK SESa]) LECIONe:

 

..L'eon'їd [Ljeonjyid] Daŝēvsk'ij [Dasheevskjij]:

 

..tro ( => trejst) mallonga ( => nonlonga) informo pri nova ( => nojva) alfabeto ,nomata ( => namata) JELTONaro per 4 unuaj literoj kaj 2 lastaj literoj + sufikso "+ar": J ,E ,L ,T , ... ,O ,N+ar+o ,ne estos facile komprenita ,kio ne donas eblecon praktike uzi ( => juzi) unufonemajn literojn au^ ( = auh => or^ = orh) tipajn literkombinojn ,nomatajn ( => namatajn) JELTONOJ ,kiel ( => ko) bona rimedo de ( => pes) transskribado (transliterado) pes ( < = de) naciaj vortoj ,ekzemple ,la anglajn personajn nomojn ( => namojn) en gravaj tutmondaj dokumentoj.

 

bildo de Ljeonjiid

JUBILEAY DATREVENEY -+ 45a pes INTERNACIA SKRyIBMANIERE "DAShEeVICE" yi 15a pes JUNIVERSALA GRAMATyIKA STRUKTURE

..jjDMa [jejDeMa] ( = jejDichaMa -+ 25a [DuDEK KVINa]) LECIONe:

 

..L'eon'їd [Ljeonjyid] Daŝēvsk'ij [Dasheevskjij]:

 

..ALVOKE JUZI SIMPLAN KOMUNAN MULTLINGVAN SKRIBMANIEREN pjjemo ( <= dum) DIVERSLINGVA SKRIBADE..

 

.!15"08"2015 J" jos ( <= estos) JUBILEAY DATREVENEY -+ DhEY ( < = ili) 45a pes ( <= de) INTERNACIA SKRyIBMANIERE "DAShEeVICE" yi 15a pes JUNIVERSALA GRAMATyIKA STRUKTURE pes GLOBALA  MATRA MUChjDIALEKTA LyINGVE EeSPE..

 

.!restas jejdo ( < = du) montheys ( < = monateys) pams jjBMa [jejbema] ( = 45a) datrevene pes Dasheevice yi jjLMa [jejlema] ( = 15a) datrevene pes juniversala gramatyike pes muchjdialekta  matra lyingve Eespe.

 

..PROPEDEUhTyIKA ROLE pes HhELPA LyINGVE yIP PLENO NORMIGyITA GRAMATyIKE..

 

Abonrilata enhavo


povigita de