Ensaluto

religio

bildo de Takács Sándor

Dimanĉa Evangelio - 09.02.2014.

Mateo 5,13-16

 

Vi estas la salo de la tero; sed se la salo sengustiĝis, per kio ĝi estos salita? Ĝi jam taŭgas por nenio, krom por esti elĵetita kaj piedpremita de homoj. Vi estas la lumo de la mondo. Urbo starigita sur monto ne povas esti kaŝita. Kiam oni bruligas lampon, oni metas ĝin ne sub grenmezurilon, sed sur la lampingon; kaj ĝi lumas sur ĉiujn, kiuj estas en la domo. Tiel same via lumo lumu antaŭ homoj, por ke ili vidu viajn bonajn farojn, kaj gloru vian Patron, kiu estas en la ĉielo.

 

Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/

 

Vi povas legi la evangelion kun homilio ĉi tie: http://www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/09022014.pdf

 

Vidu ankaŭ tiun bildon: http://www.ipernity.com/doc/35095/30291041

bildo de Takács Sándor

Dimanĉa Evangelio - 02.02.2014.

Luko 2, 22-40

 

Kaj kiam finiĝis la tagoj de ilia purigado laŭ la leĝo de Moseo, ili alportis lin al Jerusalem, por prezenti lin al la Eternulo, kiel estas skribite en la leĝo de la Eternulo: Ĉiu virseksulo, kiu malfermas la uteron, estu dediĉita al la Eternulo [Eli 13,2.12]; kaj por alporti oferon laŭ tio, kio estas dirita en la leĝo de la Eternulo: paron da turtoj, aŭ du kolombidojn [Lev 12,8].

 

Kaj jen en Jerusalem estis viro, kies nomo estis Simeon, kaj ĉi tiu estis justa kaj pia, atendanta la konsoladon de Izrael; kaj la Sankta Spirito estis kun li. Kaj estis montrite al li de la Sankta Spirito, ke li ne mortos, ĝis li vidos la Kriston de la Eternulo. Kaj li venis per la Spirito en la templon; kaj kiam la gepatroj enportis la infanon Jesuo, por fari pri li laŭ la kutimo de la leĝo, tiam li ricevis lin en siajn brakojn, kaj benis Dion, dirante: nun, ho Eternulo, Vi ellasas Vian servanton, laŭ Via vorto, en paco, ĉar miaj okuloj vidis Vian savon [Jes 40,5], kiun Vi preparis antaŭ la vizaĝo de ĉiuj popoloj [Jes 52,10], lumon por malkaŝo al la gentoj [Jes 42,6; 49,6], kaj gloron de Via popolo Izrael [Jes 46,13].

 

Kaj lia patro kaj lia patrino miris pri tio, kio estis parolita pri li; kaj Simeon ilin benis, kaj diris al Maria, lia patrino: Jen ĉi tiu estas metita por la falo kaj leviĝo de multaj en Izrael, kaj por signo kontraŭparolata; kaj ankaŭ vian animon glavo trapasos; por ke la pensoj de multaj koroj malkaŝiĝu.

 

Kaj estis unu profetino, Anna, filino de Fanuel, el la tribo de Aŝer (ŝi estis grandaĝa, loĝinte sep jarojn kun sia edzo de post sia virgeco, kaj estinte vidvino okdek kvar jarojn), kiu neniam foriris el la templo, adorante per fastoj kaj preĝoj nokte kaj tage. Kaj alveninte ĝuste en tiu horo, ŝi dankis Dion, kaj parolis pri li al ĉiuj, kiuj atendadis la elaĉeton de Jerusalem.

 

bildo de Takács Sándor

Dimanĉa Evangelio - 26.01.2014.

Mateo 4,12-23

 

Kaj aŭdinte, ke Johano estas arestita, li foriris en Galileon; kaj lasinte Nazareton, li venis al kaj loĝis en Kapernaum apudmara, en la limoj de Zebulun kaj Naftali; por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja, nome: lando de Zebulun kaj lando de Naftali, laŭvoje de la maro, transe de Jordan, Galileo de la nacioj, la popolo, sidanta en mallumo, ekvidis grandan lumon, kaj al homoj, sidantaj en lando de ombra morto, ekbrilis lumo [Jes 9,1].

 

De tiam Jesuo komencis prediki, kaj diri: Pentu, ĉar la regno de la ĉielo alproksimiĝis.

 

Kaj piedirante apud la maro de Galileo, li vidis du fratojn, Simonon, kiu estis nomata Petro, kaj Andreon, lian fraton, ĵetantajn reton en la maron, ĉar ili estis fiŝkaptistoj. Kaj li diris al ili: Venu post mi, kaj mi faros vin kaptistoj de homoj. Kaj ili tuj forlasis la retojn, kaj sekvis lin.

 

Kaj antaŭenirinte de tie, li vidis aliajn du fratojn, Jakobon, filon de Zebedeo, kaj Johanon, lian fraton, en la ŝipeto kun ilia patro Zebedeo, riparantajn siajn retojn; kaj li vokis ilin. Kaj ili tuj forlasis la ŝipeton kaj sian patron, kaj sekvis lin.

 

Kaj Jesuo trairis tra la tuta Galileo, instruante en iliaj sinagogoj, kaj predikante la evangelion de la regno, kaj kuracante ĉian malsanon kaj ĉian malfortaĵon inter la popolo.

 

Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/

 

Vi povas legi la evangelion kun homilio ĉi tie: http://www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/26012014.pdf

 

Vidu ankaŭ tiun foton: http://www.ipernity.com/doc/35095/29911135

bildo de Takács Sándor

Dimanĉa Evangelio - 19.01.2014.

Johano 1,29-34

 

La sekvantan tagon li vidis Jesuon venanta al li, kaj diris: Jen la Ŝafido de Dio, kiu forportas la pekon de la mondo! Li estas tiu, pri kiu mi diris: Post mi venas viro, kiu estas metita super mi, ĉar li ekzistis pli frue ol mi. Kaj mi lin ne konis; sed por ke li estu montrita al Izrael, tial mi venis, baptante per akvo.

 

Kaj Johano atestis, dirante: Mi vidis la Spiriton malsupreniranta de la ĉielo kiel kolombo, kaj ĝi restis sur li. Kaj mi lin ne konis; sed kiu sendis min por bapti per akvo, Tiu diris al mi: Sur kiun vi vidos la Spiriton malsupreniranta kaj restanta sur li, tiu estas la baptanto per la Sankta Spirito. Kaj mi vidis, kaj atestis, ke ĉi tiu estas la Filo de Dio.

 

Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/

 

Vi povas legi la evangelion kun homilio ĉi tie: http://www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/19012014.pdf

 

Vidu ankaŭ tiun foton: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/72964_686043724780341_1041358136_n.jpg

bildo de Takács Sándor

Dimanĉa #Evangelio - 12.01.2014.

Mateo 3,13-17

 

Tiam venis Jesuo el Galileo al Jordan al Johano, por esti baptata de li. Sed tiu lin malakceptis, dirante: Mi bezonas esti baptata de vi, kaj ĉu vi venas al mi? Sed Jesuo responde diris al li: Lasu do, ĉar tiel decas al ni plenumi ĉian justecon. Tiam li lasis lin.

 

Kaj Jesuo, baptite, supreniris tuj el la akvo; kaj jen la ĉielo malfermiĝis, kaj li vidis la Spiriton de Dio malsuprenirantan kiel kolombo, kaj venantan sur lin; kaj jen voĉo el la ĉielo, dirante: Ĉi tiu estas Mia Filo, la amata, en kiu Mi havas plezuron.

 

Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/

 

Vi povas legi la evangelion kun homilio ĉi tie: http://www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/12012014.pdf

 

Vidu ankaŭ tiun foton: http://www.ipernity.com/doc/35095/29610665

bildo de Takács Sándor

Dimanĉa Evangelio - 05.01.2014.

Johano 1,1-18

 

En la komenco estis la Vorto, kaj la Vorto estis kun Dio, kaj la Vorto estis Dio. Tiu estis en la komenco kun Dio. Ĉio estiĝis per li; kaj aparte de li estiĝis nenio, kio estiĝis. En li estis la vivo, kaj la vivo estis la lumo de la homoj. Kaj la lumo brilas en la mallumo, kaj la mallumo ĝin ne venkis.

 

De Dio estis sendita viro, kies nomo estis Johano. Tiu venis kiel atestanto, por atesti pri la lumo, por ke ĉiuj per li kredu. Li ne estis la lumo, sed li venis, por atesti pri la lumo. Tio estis la vera lumo, kiu lumas al ĉiu homo, venanta en la mondon. Tiu estis en la mondo, kaj la mondo per li estiĝis, kaj la mondo lin ne konis. Li venis al siaj propraĵoj, kaj liaj propruloj lin ne akceptis. Sed al ĉiuj, kiuj lin akceptis, li donis la rajton fariĝi filoj de Dio, al la kredantoj al lia nomo, kiuj naskiĝis nek el sango, nek el volo de karno, nek el volo de homo, sed el Dio.

 

Kaj la Vorto fariĝis karno kaj loĝis inter ni, kaj ni vidis lian gloron, gloron kvazaŭ de la solenaskita de la Patro, plena de graco kaj vero. Johano atestis pri li, kaj kriis, dirante: Ĉi tiu estas li, pri kiu mi diris: Kiu venas post mi, tiu estas metita super mi, ĉar li ekzistis pli frue ol mi. Ĉar el lia pleneco ni ĉiuj ricevis, kaj gracon post graco. Ĉar la leĝo estis donita per Moseo; la graco kaj la vero estiĝis per Jesuo Kristo. Neniu iam vidis Dion; la solenaskita Filo, kiu estas en la sino de la Patro, Lin deklaris.

 

Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/

 

Vi povas legi la evangelion kun homilio ĉi tie: http://www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/05012014.pdf

 

Vidu ankaŭ tiun foton: http://www.ipernity.com/doc/35095/29325541

bildo de Takács Sándor

Dimanĉa #Evangelio - 29.12.2013.

Mateo 2, 13-15. 19-23

 

Kaj post ilia foriro jen anĝelo de la Eternulo aperis en sonĝo al Jozef, dirante: Leviĝu, kaj prenu la knabeton kaj lian patrinon, kaj forrapidu en Egiptujon, kaj restu tie, ĝis mi parolos al vi; ĉar Herodo serĉos la knabeton, por lin pereigi. Kaj li leviĝis, kaj prenis la knabeton kaj lian patrinon nokte, kaj migris en Egiptujon, kaj restis tie ĝis la morto de Herodo; por ke plenumiĝu tio, kion la Eternulo parolis per la profeto, dirante: El Egiptujo Mi vokis Mian filon [Hoŝ 11,1].

 

Sed kiam Herodo mortis, jen anĝelo de la Eternulo aperis en sonĝo al Jozef en Egiptujo, dirante: Leviĝu, kaj prenu la knabeton kaj lian patrinon, kaj iru en la landon de Izrael; ĉar mortis tiuj, kiuj atencis la vivon de la knabeto. Kaj li leviĝis, kaj prenis la knabeton kaj lian patrinon, kaj venis en la landon de Izrael. Sed kiam li aŭdis, ke Arĥelao reĝas en Judujo anstataŭ sia patro Herodo, li timis iri tien; kaj avertite de Dio en sonĝo, li fortiris sin en la regionojn de Galileo, kaj venis al kaj loĝis en urbo nomata Nazaret, por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profetoj, ke li estos nomata Nazaretano.

 

Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/

 

Vi povas legi la evangelion kun homilio ĉi tie: http://www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/29122013.pdf

 

Vidu ankaŭ tiun foton: http://www.ipernity.com/doc/35095/29190993

bildo de Takács Sándor

Dimanĉa Evangelio - 22.12.2013.

Mateo 1, 18-24

 

Kaj la naskiĝo de Jesuo Kristo estis tiamaniere: kiam lia patrino Maria estis fianĉinigita al Jozef, antaŭ ol ili kunvenis, ŝi troviĝis graveda per la Sankta Spirito. Kaj ŝia edzo Jozef, estante justulo, kaj ne volante meti ŝin al publika malhonoro, volis ŝin sekrete forsendi. Sed kiam li pripensis tion, jen anĝelo de la Eternulo aperis al li en sonĝo, dirante: Jozef, filo de David, ne timu preni al vi vian edzinon Maria; ĉar tio, kio naskiĝos de ŝi, estas per la Sankta Spirito. Kaj ŝi naskos filon; kaj vi nomos lin JESUO; ĉar li savos sian popolon de ĝiaj pekoj. Kaj ĉio tio okazis, por ke plenumiĝu tio, kion la Eternulo parolis per la profeto, dirante: Jen virgulino gravediĝos kaj naskos filon, Kaj oni donos al li la nomon Emanuel [Jes 7,14]; tio estas, Dio kun ni.

 

Kaj Jozef, leviĝinte el sia dormo, faris, kiel ordonis al li la anĝelo de la Eternulo, kaj prenis al si sian edzinon.

 

Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/

 

Vi povas legi la evangelion kun homilio ĉi tie: http://www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/22122013.pdf

 

Vidu ankaŭ tiun foton: http://www.ipernity.com/doc/35095/29041555

bildo de Takács Sándor

Dimanĉa Evangelio - 15.12.2013.

Mateo 11, 2-11

 

Kaj kiam Johano aŭdis en la malliberejo pri la faroj de Kristo, li sendis per siaj disĉiploj, por diri al li: Ĉu vi estas la venonto, aŭ ĉu ni atendu alian? Kaj Jesuo responde diris al ili: Iru kaj sciigu al Johano tion, kion vi aŭdas kaj vidas: blinduloj ricevas vidpovon, kaj lamuloj marŝas, lepruloj estas purigitaj, kaj surduloj aŭdas, kaj mortintoj leviĝas, kaj al malriĉuloj evangelio estas predikata [Jes 26,19; 29,18; 35,5-6; 61,1]. Kaj feliĉa estas ĉiu, kiu ne falpuŝiĝas pro mi.

 

Kaj kiam ili foriris, Jesuo komencis paroli al la homamasoj pri Johano: Kion vi eliris en la dezerton por rigardi? Ĉu junkon skuatan de la vento? Sed kion vi eliris por vidi? Ĉu homon mole vestitan? Jen tiuj, kiuj portas molajn vestojn, troviĝas en domoj de reĝoj. Sed kion vi eliris por vidi? Ĉu profeton? Jes, mi diras al vi, kaj multe pli ol profeton. Ĉar li estas tiu, pri kiu estas skribite: Jen Mi sendos Mian anĝelon antaŭ via vizaĝo, kaj li preparos antaŭ vi vian vojon [Eli 23,20; Mal 3,1].

 

Vere mi diras al vi: Inter naskitoj de virinoj ne aperis iu pli granda ol Johano, la Baptisto; tamen tiu, kiu estas nur malgranda en la regno de la ĉielo, estas pli granda ol li.

 

Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/

 

Vi povas legi la evangelion kun homilio ĉi tie: http://www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/15122013.pdf

 

Vidu ankaŭ tiun foton: http://www.ipernity.com/doc/35095/28894789

bildo de Takács Sándor

Dimanĉa Evangelio - 08.12.2013.

Mateo 3, 1-12

 

En tiuj tagoj venis Johano, la Baptisto, predikante en la dezerto de Judujo, kaj dirante: Pentu, ĉar alproksimiĝis la regno de la ĉielo. Ĉar li estas tiu, pri kiu estis dirite per la profeto Jesaja: Voĉo de krianto en la dezerto: pretigu la vojon de la Eternulo, rektigu Liajn irejojn [Jes 40,3]. Kaj tiu Johano havis sian vestaĵon el kamelaj haroj, kaj ledan zonon ĉirkaŭ siaj lumboj, kaj lia nutraĵo estis akridoj kaj sovaĝa mielo. Tiam eliris al li Jerusalem kaj la tuta Judujo kaj la tuta ĉirkaŭaĵo de Jordan; kaj ili estis baptitaj de li en la rivero Jordan, konfesante siajn pekojn.

 

Kaj vidante multajn el la Fariseoj kaj Sadukeoj venantajn al lia baptado, li diris al ili: Ho vipuridoj! kiu vin avertis forkuri de la venonta kolero? Donu do fruktojn taŭgajn por pento; kaj ne pensu diri en vi: Ni havas Abrahamon kiel patron; ĉar mi diras al vi, ke Dio povas el ĉi tiuj ŝtonoj starigi idojn al Abraham. Kaj jam la hakilo kuŝas ĉe la radiko de la arboj; tial ĉiu arbo, kiu ne donas bonan frukton, estas dehakata, kaj ĵetata en fajron.

 

Mi ja vin baptas per akvo por pento; sed tiu, kiu venas post mi, estas pli potenca ol mi; liajn ŝuojn mi ne estas inda porti; li vin baptos per la Sankta Spirito kaj per fajro; lia ventumilo estas en lia mano, kaj li elpurigos sian draŝejon, kaj li kolektos sian tritikon en la grenejon; sed la grenventumaĵon li bruligos per fajro neestingebla.

 

Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/

 

Vi povas legi la evangelion kun homilio ĉi tie: http://www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/08122013.pdf

 

Vidu ankaŭ tiun foton: http://www.ipernity.com/doc/35095/28714637

Abonrilata enhavo


povigita de