Ensaluto

.?Ĉ'U EsperanteEspe JAS REKVIEME por ESPERANTE oȓ TANDEMA  ĤELPANTE por RENOJVÏGE pes dha ANTÏKVA ARTOFARÏTA MOVE.

bildo de Ljeonjiid

..Леонид Дашевский [Льэоньиид Дашээвскьий] = [Ljeonjyid (L'eon'їd-e) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij-a)]:

 

.!!KARAY ( <= KARAJ) DIVERSMOVAY ( = DIVERSLyINGVAY) AMEKEY ( <= AMIKOJ) yI ( <= KAJ) ZELOTEY PES ( <= DE) ESPERANTE ,!RESPONDU:

.?Ĉ'U ( => ?ÏL') EsperanteEspe JAS REKVIEME por ESPERANTE oȓ TANDEMA  ELPANTE por RENOJVÏGE pes dha ANTÏKVA ARTOFARÏTA MOVE.

 

..en ( => pjje) EsperanteEspe ,kiu(a) estas ( => kjja jas) tandema dialekto ( => dialekte) de ( => pes) EsperantE kun ( => yip = ïp) ghia = g^ia = ĝia ( => dhesa = d^esa = d̂esa) modernigita gramatiko ( => gramateke) pes ( <= de) Esperante pjje ( <= en) esperantlingva vorte ''amiko'' anstataû sufikse ''+ik+'' kaj ( => ï = yi) finala vokale ''+o'' necesas skribi konforme sufikson ''+ek+'' ï ( = yi <= kaj) karakteran vokalon por substantivoj ''+e'' (konforme por adverboj: ''+e'' => ''+o'') ,.ekzemplE => ekzemplO: amiko => ameke ,.gramatiko => gramateke ,.konforme => konformo ,ankaû ( => an̂ko) alfabetE por EsperanteEspa dialektE estas => jas tutO alia => ola ,pjje kjja chj(a)yn ( = chjyn <= en kiu chiujn => chjiuyn) 26 anglajn => anglayn literEYn ablas chjapeligi ï tremaïgi tiel ( => fo):

 

äÄ ,ā (longa) ,ȧ Ȧ (mallonga => nonlonga)

 

,.aâ AÂ ,.bb̂ BB̂ ,.cĉ CĈ ,.dd̂ DD̂ ,.eê EÊ ,.ff̂ FF̂ ,.gĝ GĜ ,.hĥ HĤ ,.iî IÎ ,.yŷ YŶ ,.jĵ JĴ ,.kk̂ KK̂ ,.ll̂ LL̂ ,.mm̂ MM̂ ,.nn̂ NN̂ ,.oô OÔ ,.pp̂ PP̂ ,qq̂ QQ̂ ,.rr̂ RR̂ ,.sŝ SŜ ,.tt̂ TT̂ ,uû UÛ ,vv̂ VV̂ ,.wŵ WŴ ,.xx̂ X̂ ,.yŷ YŶ ,.zẑ ZẐ

 

,pro kio+E posedivan pronomen => pronamen necesas skrïbi tïel ( => fo): qhjïa = q^'ia = q̂'ia = q̂'i(es)a = q̂'iesa --+ kun posediva sufikse ''+es+'' ,.tamEn ==> tamOn chji+tiua ==> fa persona proname por senvivay ( => ovïvay) abĵjektey ( <= objektoj) formiq̂as p'jeljs ( = p'jejs = p'jes <= el) la angla artikole ''the" ==> ''dhe" = d̂e ,kiua ( => kjja = k'ja) egalas pem ( <= al) "q̂'ï" +es+ (sufïxe = sufïkse) [ï = yi ,ё = ye] --+ vokalay literey povas jï ( = jyi <= esti) tremaïtay per du ( => jejdo) punktey super vokala litere:

 

ye => ё ,yE => Ё ,ya => ä ,yA => Ä ,yi => ï ,yI => Ï (kutïmo en akcentïtay silabey)

 

,.super longay vokaley eblas meti streken ( = dashen): ē ,ā ,ī ,ȳ ,ū ,ō

 

 

 

,!!ekzistas ankaû latinliteray ciferey en EsperanteEspe:

 

J ( = 0) ,L ( = 1) ,D (T = 2) ,V (F = 3) ,B (P = 4) ,M ( = 5) ,Q /dz/ (дз) (C /ts/ (ц) = 6) ,Z (S = 7) ,G (K = 8) ,R ( = 9) ,Qh = Q^ /dzh = dz^/ (дж) (Ch = C^ (ч) = 10) ,Zh = Z^ (ж) (Sh = S^ = Ŝ (ш) = 11) ,Zhl = Z^l (жл) (Shl = S^l = Ŝl (шл) = 12) ,Zhd = Z^d (жд) (Sht = S^t =Ŝt (шт) = 13 ,Zhv = Z^v (жв) (Shf = S^f = Ŝf (шф) = 14) ,Zhb = Z^b (жб) (Shp = S^p = Ŝp (шп) = 15) ,.Shm = S^m = Ŝm (шм) = 16 -+ ..fe ( < = chji+tyio) jas ( < = estas) jam ( = > pafmo) liter+nambra signade pes baze pes pudeca kalkulsisteme ,on nje pudeca cifere yip nambra signyife egala pem ( < = al) 16 ,chjar ( = > proske) pjje fa (< = en chji+tyiua) kalkulsisteme nambra signyife pes lasta (la ( = > dha) blejst < = plej) granda) cifere egalas onlo ( < = nur) pem 15.

 

.!legu korekto numeraleyn ( = nameyn ( < = nomeyn) pes ( < = de) nambrey:

 

0 (nulo = > nojlo) -+ jejJo ,1 (unu) -+ jejLo ,2 (du) -+ jejdo ,3 (tri) -+ jejvo ,4 (kvar) -+ jejBo ,5 (kvyin) -+ jejMo ,6 (ses) -+ jejQo [jejdzo] ,7 (sep) -+ jejZo ,8 (ok) -+ jejGo ,9 (nau^) -+ jejRo

 

,10 (dek) -+ jejLeJo (ko name pes decimala ( = dekuma = dekeca) nambre = ko dekeca numerale) or^ Cho = C^o (,kiel ( = > ko) nambra radyike pjje namey pes dekecay nambrey ( = pjje dekecay numeraloy))

 

,or^: jejQho = jejQ^o [jejdzho = jejdz^o] ( = dek) -+ ko nambra name pes cifere pes pli ( = > blej) granda kalkulsisteme ,ol ( = > kolj) la decimala ,ekzemplo ,pes deksesuma ( = pudeca = > 16) kalkulsisteme.

 

!!ekde ( => pet) 15"08"2000+a jaro ekzistas en ( => pjje) la ( = dha) mondo universala gramatiko ( => gramateko) ,kreita el ( => pjje(l)js = pjjeljs = pjjejs = p'jes) gramateko de ( => pes) Esperanto ,kaj multlingva alfabeto (tau^ga por multaj ( => multay = blay) lingvoj ( => lingvoy = movoy = shprakhoy = ...) diference de unulingva alfabeto de Esperanto).

 

.!!SENCAJN (semantyikajn) vortojn ( => .!!SENCAYN (semantekayn) vorteyn) ,pruntoprenyitayn pjjeljs ( = p'jel' = p'jes <= el) diversay lyingvey ( = movey = liangveqhey = ...) ,eblas juzi ( <= uzi) pjje ( <= en) propra parole egalrajto ( <= egalrajte) ,on ( <= sed) pjje ( <= en) konkreta konversacio necesas elekti efayn ( <= tiuyn) samsencayn vorteyn ( <= sinonimojn) ,k'jay ( = kjjay <= kiuay) jas ( <= estas) konatay dem ( = pem de <= al vi) yi ( <= kaj) pem dha ( <= la) konversaciantey..

 

.!!tuto n'e necesas lerni diversayn fremdayn moveyn ( = l(i)angv(eqh)eyn = ...) --+ !!lernu onlo ( = nur) diversmovayn SENCAYN sinonimeyn.

 

.!!preskaû 47 jaroj trapasis ,kiam mi kreis universalan multlingvan alfabeton surbaze de la angla alfabeto ,dislarqhita per tipay literkombinoj similaj al la anglaj ,ekzemple ,sh ,zh ,ch ,qh ,th ,dh kaj tiel plu ,!!al chjiuj 26 anglaj literoj eblas aldoni chjiam neprononcatan literon “h” en rolo de superskriblinia signete cirkumflekso (^) ,liu en Esperanto nomiqhas per vorto “chjapelo” = “ĉ'apelo” (unuobla apostrofo signas molan konsonanton ,sed => on duobla apostrofo signas nonmolan (duran) konsonanton kaj => yi = ï egalas al no(n)prononcata ( <= malprononcata) literkombino “jh” = ĵ.

,.literoj kaj tipaj literkombinoj de nova dislarqhita alfabeto hhavas (hh => ĥ [h]) = ĥavas certan nombran => nambran signifon kaj pro chji+tio ili povas servi en rolo de latinliteraj ciferoj ne nur dekumaj (dekecaj = decimalaj) ,sed ankaû deksesumaj = deksesecaj ,kiuj estas => jas nomataj => namataj ankaû = ankau^ = ankauh <= ankaŭ kiel PUDECAJ.

 

..anstataû la tipaj literkombinoj eblas uzi => juzi solaj chjapelitaj = ĉ'apelitaj literoj ,por mallongigi = nonlongigi = kurtigi textojn = tekstojn (x = ks) ,por kio eblas ankaû elekti pli => blej kurtaj = kurtejaj sinonimoj => samnamoj.

 

..ekzistas ankaû gramatikaj => gramatekaj rimedoj por kurtigi textojn ,ekzemple ,se => if anstataû la esperanta fina konsonanto “+j” en pluralaj formoj de substantivoy kaj => yi = ï ad''jektivoj = adĵjektivoj juzi vokalon “+y” ,.en tiu okazo eblas forzheti = forẑeti <= forĵeti finajn vokalojn en singularaj formoj de ( => pe(v)s = pes) substantivoy yi = ï ad''jektivoj: kurtaj tekstoj ==> kurt(y) texty = kurt texty.

 

..krom ĉ'i+tïo => krom ĉ'i+tïo''e ( => krom fe) por ( = pors) ĉ'ïuy ( => ĉ'(o)ay = ĉ'ay = ĉ'oy = ĉ'y) substantivoy en singulara formo blej (blej = bolej <= pli) utila ï natura jas <= estas vokala finaẑo = finazho <= finaĵo = finajho “+e” anstataû “+o” ,sed ( => on) pors ( = por) adverbey ( = adverby) --+ “+o” anstataû “+e”.

 

..en tyipay (tïpay) vokalay literkombïney ( = tïpy vokaly literkombïny) jas juzata ankaû la litere “y+” ,noprononcata antaû alïay ( => olay) vokalay literey ï egala al tremaje ( <= tremao) en ĉ'i+tïua ( => p'je fa) okaze: yi = ï ,ye = ё ,yo = ö [ø] ,yoe = öe [œ] (en akcentyitay silabey) au => orh yoeh [œ^ = œˆ] => öê (en senakcentay => opakcentay = nonakcentay silabey) ,yu = ü.

 

..tilde ( ̃) jas facilo juzata ( <= uzata) por ( = porkё = porkye) syigni nazalayn vokaleyn yi francan uvulan konsonanten R:

amh = am^ = amˆ = am̂ = a~ = a ̃ => ã ,.Amh = Am^ = Amˆ = A~ = A ̃ => Ã

,.omh = om^ = omˆ = o~ = o ̃ => õ ,.Omh = Om^ = Omˆ = O~ = O ̃ => Õ

,.rmh = rm^ = rmˆ = rm̂ = r~ = r ̃ ,.Rmh = Rm^ = Rmˆ = Rm̂ = R~ = R ̃

 

..longan (kutimo akcentyitan) prononcaden pes ( <= de) vokalay literey eblas syigni per superstrekade: ē ,ā ,ī , ȳ Ȳ ,ū ,ō ,ō Ō Ū ūȲ ȳ Ȳ ǖ Ǖ Ȫ ȫ ǟ Ǟ Ȫ ȫ ȫ ,nonlongan --+ per unu punkto super vokala litere: Ȧ ,ȧ ,İ i ,Ȯ ȯ.

 

..por ne => nje = n'e serchji longo litereyn kun ( => yip = ip) supersignetey ,eblas konservi ilin ( => dh(e)yn = dhyn) en ( => pjje = p'je) propra texta ( = teksta) fajle:

..aA ,.â = ah ,. = Ah

,.ä = ya [æ]: ä ,Ä ,.ǟ ,Ǟ ,ā = aa ,.ȧ ,Ȧ

,.b ,B

,.b̂ ,.B̂ (pjje dasheevice njas ( = n'as <= ne estas) juzata <= uzata)

,.c ,.C (egalas al rusa Ц [t͡s] )

,.ĉ (ĉ = ch = tsh [tʃ ] --+ !n'e (n'e = nje <= ne) prononcadu ko ( <= kiel) rusa mole => molo prononcata konsonanto => konsonante Ч (ь) ,!!on ( <= sed) ĉ' = chj = tshj [tʃ '] jas ( <= estas) molo prononcata konsonante ko dha ( = la) rusa Чь = Ч) ,.Ĉ [tʃ ] ,.Ĉ' [tʃ '] ,.dD ,. đ = d̂ = dh [ð] ,.Ð = D̂ = Dh [ð]

,.e ,E ,.ê ,Ê

..ё = ye [e]: ë = ye ,Ë = yE

,.f ,F

,.f̂ ,F̂ (pjje dasheevice njas ( = n'as <= ne estas) juzata <= uzata)

,.g ,G

,.ĝ = gh ,Ĝ = Gh

,.h = ^ = ̂ (nokmo ( <= neniam) prononcata litere ''h'' ekzistas onlo p'je ( <= en = je) minuskla forme yi egalas pem cirkumflekse p'je role pes modifere pes prononcade pes chj(e)y (chjy <= chjiuy) 26 literey pes dha ( = la) angla alfabete)

,.ĥ = hh ,Ĥ = Hh = ˇĥ [h] (signete pes fluganta birdete pa ( <= antauh ) minuskle pranformas ( = transformas) dhen ( <= qhin <= ghin) p'jen ( <= en) majusklen)

,.i ,İ = ı ,I = î ,Î ,.ï = yi = yı [ı:] ï ,Ï

,.y ,Y ,.ŷ ,Ŷ

,.jJ [j] ,.ĵ => jh ,.Ĵ => jh [-] (nojkmo = nokmo = nojmo <= neniam) prononcata ĉ'apelïta litere or̂ ( = orh <= aû = auh) literkombïne ''jh'' ne ekzïstas p'je ( = pjje <= en) majuskla forme ï ( = yi <= kaj) egalas al ( => pem) dha rusa nOprononcata litere ''ъ'' onlo ( = nur) p'je minuskla forme)

,.k ,K

,.k̂ = kh ,K̂ = Kh (egalas pem rusa konsonanta litere ''X'')

,.l ,L

,.l̂ = ł ,L̂ = Ł (egalas pem dha rusa nonmola dentala konsonante Л)

,.l̂' = ł' ,L̂' = Ł' (egalas pem dha rusa mola dentala konsonante Ль)

,.m ,M

,.m̂ = ̃ (noprononcata ĉ'apelïta litere M̂ n'e ekzïstas p'je majuskla forme ï egalas pem pilitera ( <= superlitera) skrïbsignete ''tïlde'' ( ̃) p'je ( <= je = en) role pes modifere pes prononcade pes pastarantay ( <= antaûstarantay) vokalay literey por dh(e)ysa ( = dhysa <= ilïa) nazala prononcade ï por sïgni dha francan uvulan konsonanten R ̃)

,.n ,N

,.n̂ ,N̂ [ŋ]

,.o ,O

,.ô ,Ô

,.ö = yo öÖ

,.öe = yoe [œ] (akcentïta)

,.öê = yoeh [œ ̂ ] (senakcenta => opakcenta)

,.p ,P

,.p̂ ,P̂ (pjje dasheevice njas ( = n'as <= ne estas) juzata <= uzata)

,q ,Q [dz]

,.q̂ = qh ,Q̂ = Qh [d͡ʒ]

,.r ,R (rusa ï esperanta vibrante)

,.r̂ = rh ,R̂ = Rh (angla frikatïve)

,.s ,S

,.ŝ = sh ,Ŝ = Sh

,.t ,T

,.t̂ = th ,T̂ = Th [θ]

,.u ,U

,.û = uh ,Û = Uh

,.ü = yu: üÜ

,.v ,V

,.v̂ ,V̂ (pjje dasheevice njas ( = n'as <= ne estas) juzata <= uzata)

,.w ,W ,.ŵ = wh ,Ŵ = Wh (senvoĉ'a => ovoĉ'a variante pes voĉ'a konsonante W)

,.x = ks ,X = Ks

,.x̂ = kŝ = ksh ,X̂ = Kŝ = Ksh

,.y ,Y ,.ŷ = yh ,Ŷ = Yh

,.z ,Z

,.ẑ = zh ,Ẑ = Zh.

 

..

 

..min ( => len) chjiam ( => chjmo) embarasas diverslingva skribmanier(e <= o) per latinay literey yip ( <= kun) komplikay ї ( = yi <= kaj) samtempe tut(o <= e) diversay ortografiay reguley pes ( <= de) skribade ,kvazau^ en ( => pjje = p'je) la ( = dha) monde ekzistas nur ( => onlo) stultay lingvїstey ,echj profesorey p'je ( = pjje <= en) lingvisteke ( = lingvistїke) ї larghO konatay poliglotey ,vershajnO tro ( => trejst) okupitay ,kiuy ( => kjjay = k'jay) nje ( = n'e <= ne) povas trovi liberan tempen ,por krei komunan ortografї(j)an skribmanierEn por chjiuy ( => chjay) movey ( = lїngvEy) ,!!mї ( => le) provis kompreni kiel ( => ko) prononci viayn ( => desayn nomoyn ( => nameyn)  -+ personan yi ( = ї <= kaj) famili(j)an ї kompreni kia ( => kjja) el ( => pjjeljs = p'je(lj)s = p'jes) namey jas ( <= estas) persona yi k'ja ( <= ki(u)a) jas famili(j)a.

 

..mi ( => le) decidis montri al trej ( <= tre) okupitay poliglotoy ( => poliglotEy) ,kiel ( => ko) sїmple ( => sїmplO) eblas krei tutmondan multlїngvan skribmanierEn ,(j)uzantO !!nur 26 anglayn literEyn yi iom ( => jo) korekti alfabetEn yi gramatikEn pes EsperantE ,kiun oni ( => jey = jy) nomas "internaci(j)a " lїngvE ,on ( <= sed) nenioEn internacijan ghi ( => qhi ==> dhe) nje hhavas ,nek alfabetEn ,nek ortografijan skribmanierEn ,nek gramatїkEn ,!!nje trompu komencantEyn ,!!EsperantE estas nur ( => onlo) gramatїkO simpla kvazau^nacija lїngvE ( = MOVE) ,!!on n'e internacija ,.yi myi ( = mї => le) korektis gramatikEn pes EsperantE ,por fari dhen ( <= qhin <= ghin) internacija ,alivorte ( => olvortO) diri ,por eblus uzi ( => juzi) la ( => dha) samayn gramatїkayn elementEyn (hhelpayn yi  servayn vortEyn ,morfemayn partEyn pes SENCAJ vortEy -+ prefiksEyn yi sufiksEyn ,inkluzivO finalayn sufiksEyn ,aliel ( => olo) nomataj ( => namatay) kiel ( => ko) finazhEy.

 

 

..le ( <= mї = myi) trarigardis gramatїkajn skeletoyn pes diversay lїngvoy ї ekvїdis multayn gramatїkayn elementoyn echj blej ( <= pli) simplay yi bele prononcatay ,ol ( => kolj = kol') tiuj ,kiuj elektis L"-e Zamenĥōf-a ,ekz"o ( = ekzemplo) ,le ( <= myi) trovis ,kё en rusa lyingvo konjjunkci(j)o "yi" = "ī" estas blej  mallonga ( => nonlong(l)a) yi  bele prononcata ,kol' la Esperanta "kaj" ,kiuan ofte jey ( <= oni) provas mallongїgi ( => nonlong(l)їgi) ghis ( => qhis ==> pams) unu ( => jejlo) litero "k" ,kaj ( => yi = ī) pro chji+tio ( => pro fe) le ( <= myi) anstatau^їgis chji+tiuan ( => fan) konjjunkcijon ī aliajn ( => olayn) gramatīkayn elementOJn ( => elementEYn ,.EY -+ por substantyiv(o)E plurala) inter ( => pyip = pīp) krampey kun ( => īp = yip) montrīle ( => montrele) "<=" au^ ( = or^) "=>".

 

..ekz"E (ekzemple) ,chji+tio => fe ,.tio => efe ,au^ => or^ (yip la angla prononce de ( => pe(v)s = pes) konsonante r^ ( = ȓ = rh)) ,sed => on ,.ol => kolj = kol' ,.pli => blej ,.plej => blejst ,.tre => trej ,.tro => trejst.

 

..novan ( => nojvan) gramatikon ( => gramateken) le ( <= myi) nomis ( => nAmis) ko ( <= kiel) gramatike pes matra ( <= patrina) lyingve ( => move) yi tandeman dialektEn de ( => pes) EsperantE mi ( => le) namis kiel ( => ko) EsperantĒspa dialekte.

 

..nun+tuj ( => fmo) le ( <= mi) rakontos ,ko ( <= kiel) le kreis multlingvan ( => blomovan) alfabetEn.

 

..antau^O ( <= antau^E) le kreis duan signaden pes ( <= de) grandliterey per malgranday literey kun signete "fluganta birdete" (ˇ) antau^ litere ,ekz"o ,A =ˇa ,.B =ˇb ,.C =ˇc ,.D =ˇd ,!atentu ,kё birdete ˇ troviqˆas antauˆ minuskla litere ,on ( <= sed) nje ( = n'e <= ne) super ( => pi) ghi ( = qhi = qˆi => dhe = dˆe)

 

..al ( => pem ) chjiua ( => chja) el ( => pjjeljs = p'je(l)j(s) = p'jel' = p'jejs) 26 anglay literey le donis prononcan signifen nur ( => onlo) pes unu ( => jejlo) foneme ,signata per transskriba signe pes IP(h)A = IFA inter ( => pyip) rektangulay krampey: Nh = Nˆ = ˇnˆ ,nˆ = n̂ [ŋ] ,ˇn̂ = Nˆ [ŋ]

 

..(01)ˇa = A [a] ,.(02)ˇb = B [b] ,.(03)ˇc = C [ts] ,.(04)ˇd = D [d]

,.(05)ˇe = E [ɛ] ,.(06)ˇf = F [f] ,.(07)ˇg = G [g] ,.(08) h [-] = ^ = ˆ (cirkumflexe ( = cirkumflekse <= circumflex [sə:ȓkəmfleks]))

,.(09)ˇi = I [i] = [ı] ,.(10) j [-] = ' (apostroph[f]e) ,.j [j] ,ˇj = J [j] ,.(11)ˇk = K [k] ,.(12)ˇl = L [l] ,.(13)ˇm = M [m] ,.(14)ˇn = N [n]

,.(15)ˇo = O [o] ,.(16)ˇp = P [p] ,.(17)ˇq = Q [dz] ,.(18)ˇr = R [r] ,.(19)ˇs = S [s] ,.(20)ˇt = T [t]

,.(21)ˇu = U [u] ,.(22)ˇv = V [v] ,.(23)ˇw = W [w] ,.(24)ˇx = X [ks]

,.(25)ˇy = Y [i] = [ı] ,.(26)ˇz = Z [z]

 

 

..le ripetu la ( => dha) anglayn litereyn sen ( => ops) iliay ( => dhesay) numerey:

 

..A =ˇa ,a [a] ,.B =ˇb ,b [b] ,.C =ˇc ,c [ts] ,.D =ˇd ,d [d]

,.E =ˇe ,e [ɛ] ,.F =ˇf ,f [f] ,.G =ˇg ,g [g] ,.H ,h => (h = ˆ ,h = ^) ==> Hh = H^ = Hˆ = Ĥ =ˇĥ = Hh ,ĥ = hh [h] (flo ( <= chji+tieO) Vi ( => De --+ singulara proname ,.=> vi = vy => qy [dzy] --+ plurala proname) vidas ,kё ( = kye <= ke) sola litere "h" estas ( => jas) neniam ( => nokmo) prononcata yi egala pem ( <= al) cirkumflekse (^))

,.I = İ =ˇi ,i [ı] ,.J =ˇj ,j [j] ,.K =ˇk ,k [k] ,.L =ˇl ,l [l] ,.M =ˇm ,m [m] ,.N =ˇn ,n [n]

,.O =ˇo ,o [o] ,.P =ˇp ,p [p] ,.Q =ˇq ,q [dz] ,.R =ˇr ,r [r] ,Ȓ = Rh = ˇȓ = ˇrh ,.S =ˇs ,s [s] ,.T =ˇt ,t [t]

,.U =ˇu ,u [u] ,.V =ˇv ,v [v] ,.W =ˇw ,w [w] ,.X =ˇx ,x [ks]

,.Y =ˇy ,y [ı] ,.Z =ˇz ,z [z]

 

 

..pem chja angla litere my ( <= ni) emdonu ( <= aldonu) modifikateren h = ˆ ,por ricevi 26 nojvayn fonemeyn:

 

 

..(01)ˇaˆ = Aˆ = Â [ʌ] ,.(02)ˇbˇ = ˇbw = Bw = Bˇ [bw]

,.(03)ˇcˆ =ˇĉ =ˇch = Ch = Ĉ [ʧ] ,ˇcˆ' =ˇĉ' =ˇchj = Chj = ˇCˆ' = Ĉ' [ʧ'] ,.(04)ˇdˆ = ˇdh = Dh = Dˆ [ð]

,.(05)ˇeˆ = ˇê = ˇeh = Eh = Eˆ = Ê [ə] ,.(06)ˇf = F [f] ,.(07)ˇgˆ =ˇĝ = ˇgh = Gh = Gˆ [ɣ] ,.(08)ˇhh = ˇhˆ = ˇĥ = Hh = Hˆ = Ĥ [h]

,.(09)ˇiˆ =ˇî = Î [ı] ,.(10) jˆ = ĵ [-] = '' (jejdobla ( <= duobla (double [dʌbl] ,twofold [tu:fəʊld]) apostroph[f]e) ,.(11)ˇkˆ =ˇkh = Kh = Kˆ [x]

,.(12)ˇlˆ = Lˆ [lˆ = ł] ,.(13) mˆ = mh = ~ [-] ,.(14)ˇnˆ = ˇn̂ = ˇnh = Nh = Nˆ [ŋ]

,.(15)ˇoˆ = ˇô =ˇoh = Oh = Oˆ = Ô [ɒ] = [ɔ] ,.(16)ˇpˇ = ˇpŵ = ˇpwh = ˇpf = Pˇ = Pŵ = Pf [pŵ = pf]

,.(17)ˇ= = ˇqh = Qh = Qˆ [ʤ] ,.(18)ˇrh =ˇrˆ =ˇȓ = Rh = Rˆ = Ȓ [ȓ]

,.(19)ˇsˆ = ˇŝ = ˇsh = Sh = Sˆ = Ŝ [ʃ] ,.(20)ˇtˆ = ˇth = Th = Tˆ [θ]

,.(21)ˇuˆ =ˇû = ˇuh = Uh = Uˆ = Û [ʊ] ,.(22)ˇvˆ = Vˆ [v] ,.(23)ˇwˆ =ˇŵ =ˇwh = Wh = Wˆ [ŵ = f] ,.(24)ˇxˆ =ˇxh = Xh = Xˆ [kʃ]

,.(25)ˇyˆ =ˇŷ =ˇyh = Yh = Yˆ = Ŷ [i] = [ı] ,.(26)ˇzˆ =ˇẑ = ˇzh = Zh = Zˆ [ȝ]

 

 

..por dislarq^i listen pes fonemey pem chja vokala litere my ( <= ni) emdonu noprononcatan literen "y" antau^ dha vokala litere ,egala pem trema"e:

 

 

..(01)ˇaˆ = Aˆ = Â [ʌ]

==>ˇya = yA = Ä = Æ[æ]

,.(05)ˇeˆ = ˇê = ˇeh = Eh = Eˆ = Ê [ə]

==>ˇye = ˇё = yE = Ё [e]

,.(09)ˇiˆ =ˇî = Î [ı]

==> ˇyi =ˇї = Ї [i:] = [ı:]

,.(15)ˇoˆ = ˇô =ˇoh = Oh = Oˆ = Ô [ɒ] = [ɔ]

==> ˇyo = ˇö = yO = Ö [ø]

==> ˇyoe = ˇöe = yOe = Öe = Œ [œ]

==> ˇyoeh = ˇyoeˆ = ˇöeˆ = yOeh = yOeˆ = Öeˆ = Œˆ [œˆ]

,.(21)ˇuˆ =ˇû = ˇuh = Uh = Uˆ = Û [ʊ]

==> ˇyu =ˇü = yU = Ü [γ]

,.(25)ˇyˆ =ˇŷ =ˇyh = Yh = Yˆ = Ŷ [i] = [ı]

==> ˇyi =ˇÿ = Yi = Ÿ [i:] = [ı:]

 

 

..eblas ankau^ signi nazalayn vokaleyn per tilde (~) ,on ( <= sed) flo ( <= chji+tieO) dhey ( = dhy <= ili -+ por senvivay ( => o(p)vivay) objjektey => abjjektey) nje gravas ,.blej ( <= pli) intereso montri dem ( <= al vi) grafiko originalayn litereyn ,(j)eljpensitay pet(s) le ( <= de mi) por dha ( <= la) sekva (dua => jejda) etape pes globala modernigade pes tutmonda blomova ( <= multlingva) skribmaniere (dha jejla ( <= unua) etape jas ( <= estas) latinlitera modernogade) ,ekz"o:

 

..R => ˇƧ [r],r => Ƨ [r] ,.I => ˇƨ [i] ,i => ƨ [i] ,.W => ˇℲ [w] ,w => Ⅎ [w] ,.Ŵ = Wh => ˇⅎ [ŵ], ŵ = wh => ⅎ [ŵ]

,.(k [k]) ,ᘃ (g [g]) => ˇ(K = ˇk [k]) ,ˇᘃ (G = ˇg [g]) ,Ǝ = З = ᗱ [ŋ] ,ɛ [s] ,E = Ɛ = ᗴ [z] ,ᒥ = ⨡ [b]

..

..

..(fa)samo ekzistas CIFEREY latinliteray ,skribitay per grandliterey (majuskley) ,yi per grafiko ( => grafeko) originalay literey ,grafeke pes k'jay jas kreita pet le ( <= de mi) persono:

(∥Ⅎ = ˩ + ˧ = 48 = 32 + 16) (∥ -+ fe jas nambra artikole => artikele)

Ǝ <= 56 = 32 + 16 + 8 ,.< = 63 = 32 (˩) + 16 (˧) + 8 (˥) + 4 (Г) + 2 (l-) + 1 (L) -+ ..fe jas grafeko originalay ciferey yi nAmbrey ,!!certo.

 

..latinliteray ciferey yip nambra artikele "jj" ,prononcata ko "jej":

 

jjJ [jejJo -+ nojlo] ,jjL [jejLo -+ unu (1)] ,.jjD [jejDo -+ du (2)] ,.jjV [jejVo -+ tri (3)] ,.jjB [jejBo -+ kvar (4)] ,.jjM [jejMo -+ kvin (5) ,.jjQ [jejQo = jejdzo] -+ ses(6) ,.jjZ [jejZo -+ sep (7)] ,.jjG [jejGo -+ ok (8) ,.jjR [jejRo -+ nau^ =naû =nauh (9)] -+ !prononcu R ko vibranta foneme ,on n'e ko dha angla fenda Rh = Ȓ.

 

 

..famaniero ( <= tiamamiere) le ( <= mi) montris pem ( <= al) qy [dzy] ( <= vi = vy <= plurala forme pes persona proname) ko ( <= kiel) eblas krei komunan literaren eĉ' p'je jejdo ( <= du) variantey --+ 1 ,pjibazo pes ( <= surbazo de) grafeko originalay skrїbsїgney (jeltoney) ї pjibazo pes 26 ( = jjDQ [jejdeqo = jejdedzo] <= dudek ses) latїnay literey pes dha angla alfabete !!inkluzїvo por latїnlitera ciferare pjjenl(ok)o ( = pjjenlo = anstato <= anstataû):

1 ,rusa alfabete: АЛФАВИТ:

 

..аАбБвВгГдД

,.еЕёЁжЖзЗ

,.иИйЙкКлЛмМнН

,.оОпПрРсСтТ

,.уУфФхХцЦчЧшШщЩъ

,.ыЫьэЭюЮяЯ

 

,.2 ,. angla ALFABETE ( <= ALFABETO):

..aAbBcCdD

,.eEfFgGhH

,.iIjJkKlLmMnN

,.oOpPqQrRsStT

,.uUvVwWxX

,.yYzZ

 

yi 3 ,p'jenlo ( = anstato) AraABaY DECIMaALaY yI PUDECAY (DEKSESUMAY) yIP EMDONAY ( <= aldonay) LATyINLITeERaY CIFeEReY ..

,.oo0123456789 (ABCDEF-H)

,.jjJLDVBMQZGR (Q̂)(Ẑ)(Ẑl)(Ẑd)(Ẑv)(Ẑb)(Ẑm)-(Ẑq[dz]) ==> Ŝc[ʃts])

 

.!!krom fe ,danko pem ( <= danke al) kreade pes universala gramateke (kjja namïq̂as ko ESPA gramateke) pjje Gamonthe ( = (G)Aûguste) pes 2000+a jiare ĉ'a ( <= ĉ'iu) naci(j)a move ( = lyingve ,lingvaqhe) ricevis eblecen krei propran ĥelpan dialekten ,tandeman (filïnan) pjjej ( = p'jej <= laû) SENCA (semanteka <= semantïka) lexeke ( = lekseke <= leksïke) pem ( <= al) konforma nacija move ,k'ja namïq̂'as ko naciESPA dialekte ,ekzemplo ,por la franca move povas jï ( <= esti) kreïta FranseESPA dialekte ,por la germana --+ Dojĉ'eESPA ,por la rusa --+ RuseESPA ï ,certo ,ko modela ekzemple ,por Esperante le ( <= mi) kreis EsperanteESPAN dialekten.

 

.!!trej ( <= tre) grava jas avantaq̂'e pes ĉ'ay tandemay dialektey p'je efe ,kё ( = kye <= ke) dhy ( <= ïli) ĥas ( <= ĥavas) dha saman ( = la saman) gramateken I traduki nacesas onlo ( = nur) fremdmovayn SENCAYN sinonimeyn ,!!kĥen ( = ken <= kio(e)n) facilo ï trej rapïdo efektivïgos eĉ' sïmpla Pïpreta ( = (p)ïnterreta) tradukele ( <= tradukïle)

 

 

..kmo ( <= kiam) fejma ( <= fama) rusa pïplingvïste ( <= (p)ïnterlingvïste) Л'' В'' Щеэрба ( = L'' V'' Shjeerba [Ŝ'ērba]) klarïgis pem ( <= al) studentey pri grava role pes gramateke por rapïda q̂'enerala komprene pes priskribïta evente p'je fraze ops ( <= sen) komprene pes ĉ'y ( <= ĉ'ïuy) SENCAY vortey pes dha fraze ,!!on ( <= sed) ïp ( = yip <= kun) facilo ï rapïdo komprenata gramateka parte pes dha fraze ,ve ( = v(u)e = vu(e) = vu <= lï) skrïbis p'je rusa move sekvan frazen ,ko ( kïel) modelan ekzemplen: .

..глоокая бокрина штээко будлонуула боокра и кудлаачит бокрёонка.

( = ..glhookaja bokryina shteeko budlhonuulha bookra yi kudlhaachjit bokrjoonka).

 

..if ( <= se) traduki p'jen Esperanten onlo ( = nur) gramatekan parten pes dha fraze ops fremdmovay SENCAY vortey ,my ( <= nï) ricevos sekvan Esperantmovan frazen:

..gloka bokrïno ŝteke ekbudlis bokron kaj kudlaĉ'as bokrïdon.

[..glooka bokryino shteeke ekbuudlis bookron kaj kudlaachjas bokryidon] =

= [glōka bokrïno ŝtēke ekbūdlis bōkron kaj kudlāĉ'as bokrїdon]

 

..p'je EsperanteEspa dialekte ebl(a)jas ( = jas ebla = ebljas = ebl'as <= eblas) forẑeti b(o)lonambrayn ( = blonambrayn <= multnombrayn) gramatekayn finaẑeyn ,ko p'je dha angla move ,ken ( = kĥen <= kioen) le demonstras p'je egalsenca fraze pïp rond(ark)ay krampey pos ( <= post) signete pes egalece:

..glok(a(ja)) bokryin(e) shtek(o) budlyit(-as) bokrun(en) yi kudlachj(-as) bokryid(en).

( = ..glok bokrïn ŝtek budlït bokrun ï kudlaĉ' bokrïd.)

 

.!!certo ,dha fraze jos ( <= estos) pleno komprenïta ,kmo Pïpreta programa tradukele pjjenloïgos ( <= (p)anstatoïgos <= anstataûïgos) fremdmovayn SENCAYN vorteyn per kompreneblay nacijay sinonimey.


povigita de