Ensaluto

..ELEKTADE pes KOMUNA ORhThOGRAFyIJA SKRyIBMANIERE pa (antau) ELEKTE pes KOMUNA LyINGVE..

bildo de Ljeonjiid

..ELEKTADE pes KOMUNA ORhThOGRAFyIJA SKRyIBMANIERE pa (antau) ELEKTE pes KOMUNA LyINGVE..

 

..ANTAU ELEKTO pes KOMUNA LyINGVO (MOVO) por(s) EU+LANDOY NECESAS ELEKTI KOMUNAN ORhThOGRAFyIJAN SKRyIBMANIERON pors NACIJAY MOVOY (LyINGVOY) pes EU+LANDOY..

 

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

 

.!!baldau^ ( => balde)  necesos lerni en universitatoy NE ( => NjE = N'E) antikvan Esperanton ,SED ( => ON) qhian modernigitan varianton ,namatan ( <= nomatan) ko ( <= kiel) EsperanteEspa dialekto.

 

..ko ( <= kiel) simpla ekzemplo ,le ( = mi) tradukis eldiron de ( => pes) Anite Esperanta en ( => pjjen) rusan ,anglan kaj ( => yi) pjjen tandeman lingvejdon --+ lingvoyn Esperanton yi EsperanteEspan filinan dialekton de ''patra'' lingvo Esperanto ,!!vi povas kompari ĉ'iuyn tradukoyn kiel profesia lingvisto:

 

..Анита Эсперанто на русском языке:

 

Когда меня спросили о том что, хотела ли бы я не только принять новый международный язык, производный от эсперанто, но и улучшить его профессионалами в области лингвистики и информатики, то мой ответ --+ да, но я в меньшинстве, а в подавляющем большинстве испытывают страх перемен и чувствуют, что они позорят Заменгофа --+ создателя Эсперанто.

Я твердо верю, что если технологии и ресурсы в добрых руках и используются на благо человечества ,то может быть еще более оптимальный и простой вариант международного языка, который выигрывает признание профессионалов --+ он того стоит.

 

..Anita Esperanto en la angla:

 

When I was asked what would I not just make a new international language derived from Esperanto, but also to improve its professionals in the field of linguistics and computer science, my answer -- Yes, but I'm in the minority, and the vast majority fear change, and feel that they are a disgrace to Zamenhof --+ Creator of Esperanto.

I firmly believe that if technology and resources are in good hands and being used for the benefit of mankind ,it may be more optimal and simple version of an international language, which won the recognition of professionals --+ it's worth it.

 

..Anita Esperanto en Esperanto:

 

..kiam mi estis demandita pri tio ,kё ,?ĉ'u volus mi ne nur agnoski novan internacian lingvon ,derivitan de Esperanto ,sed ankaû plibonigi ĝїn = ghyin per ( = kun ĥelpo de = ẖˆelpe de) profesiulo = profesia specialisto en fako de lingvistiko kaj informadiko ( = komputera scienco) ,tiam mi respondis: !!jeas (jeas = jea <= jes) ,sed mi estas en malplimulto (minoritato) ,sed absoluta (superanta) plimulto sentas timegon de ŝanĝoy ( = shanghoy => shanqhjoy = ŝanq̂'oy) kaj malgloro (malẖˆonoro) de Zamenẖˆōf --+ kreanto de Esperanto.

 

..mi firme (konvinke) kredas ,kё kiam teknologioy kaj rimedfontoy troviq̂'as en bonay manoy kaj estas uzatay por bono de la ẖˆomaro = ẖˆomenaro = (ẖˆo)menaro = menaro ,tiam povas ekzisti ankoraû pli optimala kaj simpla varianto de internacia lingvo ,kiu meritas (ẖˆavigas) agnoskon de la profesiay lingvistoy --+ !!ĝї = ghyi = ĝ'i = ghji => qhyi = qhji = q̂'i = q̂ї valoras ĉ'i+tion.

 

..Anite Esperanta ,tradukyita pjjen EsperanteEspen:

 

..kmo le jyis = jїs demandїta pri efe ,kё ,?їl' = ?yilj le volus n'e onlo ( = nur) agnoski nojvan internacijan moven ( = lyingven) ,derivitan pet(s) Esperante ,on samo ( = an̂ko = anhko) plibonїgi ĝїn = ghyin per ( = їp (yip) ĥelpe pes = ẖˆelpo pes) profesiele = profesia specialeste pjje fake pes lingvisteke ї (yi) informadeke ( = komputera sci''ence) ,efmo le respondis: !!jeas (jeas = jea <= jes) ,on jas pjje nonblejmulte ( = nonblejb(o)le = mlejmulte = mlejb(o)le = mlejble = minoritate) ,on absoluta (superanta) blejbole ( = blejble) sentas timegen pets shanqhjey ( = ŝanq̂'ey) ї (yi) nonglore (nonjˆonore) pes Zamenẖˆōf --+ kre''ante pes Esperanto.

 

..le fїrme (konvїnko) kredas ,kё kmo tek(h)nologijey ї rimedfontey trovїq̂'as pjje bonay maney ї jas juzatay por bone pes la ẖˆomare = ẖˆomenare = (ẖˆo)menare = menare ,efmo povas ekzїsti an̂koro ( = anhkoro) blej optimala ї sїmpla vari''ante pes internacija move ( = lїngve) ,kjja meritas (ẖˆavїgas) agnosken pes dha ( = d̂a [ða]) profesїjay lingvestey --+ !!dhe ( = d̂e [ðε]) valoras fen.

 

..Leonid-e ( = Leonyid-e = Ljeonjyid-e = L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

(((.!!GRAVA NOTO por ESPERANTyISTOJ: .konforme kun nojuva (( = n(o)j(u)(v)a = njua = njuva = noja = nojva <== !!sed ne ''nova'' ,ko ( <= kiel) en Esperanto)) ,kreyita pet(s) le ( <= de mi) oȓ ( = orh <= auh = au^ = auˆ => aû <= aŭ) per(s(e ,a)m) le ( = per(sm) le <= per mi) GOST DASheEVICE (GOST --+ Globala Oȓt̂ografїja Standardigїta Transliterade) ,pro tio ,kё ( = kye <= ke) en cˆ'iuj SENCAJ sinonimoj ( => la samaj namey ( <= nomoj) = lasamnamey = samnamey) necesas konservi k̂arakterayn radyikayn konsonanteyn ''n'' yi ( = ї <= kaj) ''j'' ,ї k̂arakteran gramatekan ( <= gramatikan) adjjektyivan vokalan finaẑen = finazhen ,ko pjje familїjay namey ,kjjay jas adjjektyivay atributey pes personay namey їp nawna ( = ustantїva <= substantїva) finaẑe ''+e'' ( їp signete pes pluse (+) prononcata) oȓ ''-e'' ( їp signete pes minuse (-) no(n)prononcata)))).

.!!salutEn ,esimataY esperantyistEY ,!!LE ( <= mi) KOREKTIS ALFABETEN yI ( <= kaj) GRAMATEKEN ( <= gvramatikon) PES ( <= de) ESPERANTe ( <= Esperanto).

.!!certe => certo ,la IPA = IPhA = IFA estas => jas granda ilo => їle por(s) = pors = por lerni lїngvojn => lїngveyn ,sed => on la IFA ne estas => nje jas = n'e jas = njas = n'as sufїĉ'e => sufїĉ'o oportuna pors tajpi per komputїla klavare ,.mї => le kreis originalan fonetїkan alfabeten ,nomatan => namatan kїel => ko JELTONARe ,surbaze de => pjibazo pes nur => onlo 26 latїnay literey pes la ( la = dha = d^a = dˆa [ðʌ]) angla alfabete kaj => ї = yi sїmplay = syimplay standardigїtay = standardigyitay literkombyiney = literkombїney ,ko <= kїel ,ekzemplo <= ekzemple ,dha ( <= la) anglay literkombyiney rh = r^ = rˆ => ȓ ,.Rh = R^ = Rˆ => Ȓ = ˇȓ (fluganta birdete antaû => pa minuskle faras majusklen) ,.wh = w^ = wˆ => ŵ ,Ŵ = Wˆ = W^ = Wh = ˇŵ = ˇwˆ = ˇw^ ,.dh [ð] = d^ = dˆ ,.th [θ] = t^ = tˆ ,.uh [ʊ] = u^ = uˆ => û <= ŭ ,.hh = h^ = hˆ => ĥ [h] ,.Hh = H^ = Hˆ => Ĥ = ˇĥ [h] ,.zh = z^ = zˆ => ẑ [ȝ] ,.sh = s^ = sˆ => ŝ [ʃ] ,.shj = s^' = sˆ' => ŝ' [ʃ'] ,.qh => q^ = qˆ [ʤ] ,.qhj => q^' = qˆ' [ʤ'] ,.ch = c^ = cˆ => ĉ [ʧ] ,.chj = c^' = cˆ' => ĉ' [ʧ'] ,.rmh = rm^ = rmˆ = r~ ,.Rmh = Rm^ = Rmˆ = R~ = ˇr~ (French uvular consonant -+ Franca uvula konsonante) ,.vokalay literkombyiney: i [ı] => ı [ı] ==> ы (Russian ==> rusa) ,.I [ı] => İ [ı] ==> Ы (Russian ==> rusa) ,.ih [ı] = î ==> ы (Russian ==> rusa) ==> й (en => pjje = p'je diftongey) (Russian ==> rusa) ,.Ih [ı] = Î ==> Ы ==> Й (p'je diftongey) ,.yi [ı:] => yı [ı:] => ї ,.uh [ʊ] = u^ = uˆ => û <= ŭ ,.yu => ü ,.ye => ё ,.oh [ = o^ => ô [ɒ] = [ɔ] ,.Oh = O^ => Ô ,.yo [ø] => ö ,.yO => Ö ,.yoe [œ] => öe ,.yOE [Œ] = yOe => ÖE = Öe (in accent syllable [in äksênt silêb(ê)l]) ,.yoeh [œ^ = œˆ] => öê ,yOEh [Œ^] = yOeh = yOE^ = yOe^ = yOeˆ = Öê (in syllable without accent [in silêb(ê)l wid^au^t äksênt]) ,.nh = n^ = nˆ = n̂ [ŋ] ,.jh = j^ => jˆ => ĵ ==> ъ (Russian ==> rusa ''muta'' litere) = '' [-] (.!!unprononced double apostroph[f]e ==>> !!nonprononcata duobla apostrofe).

..krom chji+tio ==> krom fe ,Vi ( => De) vїd = vyid = vyidas (finalan ''+as'' ebl = eblas forẑeti = forzheti <= forĵeti) ,kё ( = kye <= ke) le ( <= mi) korektis dha gramateken ( <= la gramatikon) pes antїkva Zamenẖˆōfa Esperante.

.!emdonu fan ( <= chji+tiuan) blogaẑen pejm ( <= al) pejqhey pes desay ( <= viay) socijay retey ( <= .!aldonu ĉi+tїu(a)n blogaĵon al paghoj de viaj sociaj retoj)..

..por blej ( < = pli) detalo ( <= detale) konatyiqhi kun ( = > yip) qhi ( = q^i = > fje = dhe = d^e [ðə]) ,!vizyitu mian ( = > lesan) fsb+grupen "ESPERANTeESPE -+ FILyINA LyINGVe PE(V)S ( = PES = PEV) ESPERANTE" or^ ( = orh < = au^) lesan ( < = mian) pejqhen ( = pejq^en < = pag^en):

http://www.esperanto.com/blogs/Ljeonjiid/

,www.esperanto.com

 

 

 

 

.?KRO (KIAL) APERIS ''KROKODILAY'' DIALEKTOY ,BLEJ (PLI) PERFEKTAY ,KOLj (KOL' <= OL) ESPERANTO

 

..inter esperantistoy = esperantist(o)y = esperantisty delonge ekzistas eldiro ''krokodili en Esperanto'' ,kiam komencant(a)y esperantist(o)y = komencanty esperantisty ,forgesinte iu(a)n SENCAN (semantikan) Esperantan vorton ,uzas => juzas en sia Esperantlingva parolo alilingvan sinonimon pes ( <= de) forgesita Esperanta vorto ,kio shajnas al sperty esperantisty ko trej ( <= kiel tre) amuza eraro pes la komencant(o) ,!!on le ( <= sed mi) ekvidis pjje fe ( = p'je fe <= en chji+tio) belan ide(j)on pes kreado pes multnambry ( = blonambry <= multnombraj) naci(j)ay ''krokodilay'' dialektoy kun preskau^ plene nacijay SENCAY vortoy yi ( <= kaj) plene Esperantay gramatikay vortoy yi ,certe ,plene Esperantay morfemay partoy pes SENCAY vortoy --+ prefiksoy ,sufiksoy yi finazhoy ,tamOn ( <= tamEn) le ( <= mi) ekvidis ankau^ ,kё ( = kye <= ke) Esperanta gramatiko n'as ( = njas = nje jas <= ne estas) sufichje perfekta yi ekzistas eraroy en dhe ( <= qh(j)i <= gh(j)i) ,kion necesus korekti ,.certe le nje rajtas korekti Esperantan gramatikon ,juzatan pjje ( <= en) lingvo Esperanto ,on le rajtas korekti yi renami ( <= renomi) dhen ( <= qhin) ,ko Espa gramatiko ,por juzi pjje ẖˆelpay nacieEspay dialektoy ,tandemay pjjej ( <= lau^) SENCA lexiko ( = leksiko => lekseko) ,yi similay pem ( <= al) Esperanto p'jej gramatikay vortoy yi morfemay partoy pes SENCAY vortoy.

 

.!!karay zelotey ( <= zelotoj) pes Esperante ( <= Esperanto) ї aktiveley ( = aktivuley ї aktivїley <= (ge)aktivuley) pes Esperant+muvade  ( <== Esperanto+movado) ,ordinaray ї fejmay ( <= famaj) ,fejmo ( <= famo) konatay ,vy ( <= vi) vano yi ( = ї <= kaj) non"justo ( = nonĵjusto <= maljjuste = mal'juste) disputas ,metanto ( <= metante) kvazonacijan ( <= kvazaûnacian) Esperanten kontro(s) ( = kontro pes <= kontraû) realo internacija ( = pyipnacija <= internacia) angla move ( = lїngve) ї ( = yi <= kaj) kontros olay ( <= aliaj) nacijay movey ,dominїntay pjje ( <= en) la ( = dha = d^a [ðʌ]) monde pamo ( <= antaûo <== antaûe) ,on ( <= sed) pjjemo ( <= dum) ekzїste pes Esperante -+ kontro dha franca ї germana ( = dojchja).

 

.!!Esperante ekzїstas pjje dha monde jjLVJ [jejLeVeJo] ( = 130 [cent trїdek]) jiarey(s) ї fakto ( <= fakte) eblas dїri ,kё ( = kye <= ke) dhe ( = d^e [ðə] <= q^i = qhi  <==  ĝi = gˆi = g^i = ghi) jas ( <= estas) f(a)mo (famo ≈ fmo <= nun) antїkva artofarїta move ї ,eĉ' їf ( = echj yif <= eĉ' se ,kvankam) esperantїstey fiereco namas dhen [ðən] ( <= qhin = q^in <== ĝin = gˆin = g^in = ghin) "la internacija" ,dhe pams f(a)mo ( <== ghi ghis nun) restas pseûdo+ oȓ ( = orh = or^ <= aû) kvazonacija ( <= kvazaûnacia) move  їp ( = yip <= kun) rilato sїmplay konformecey pїp ( = pyip <= (p)їnter = (p)yinter) fonetekay ( = fonetїkay) reguley pes buŝa ( = busha) parole ї orhthografyijay ( = oȓt^ografїjay) reguley pes skrїbe ,kjjay ( <= kiuaj) garantїjas ẖˆelpo pes sїmpla gramateka ( = gramatїka) strukture pes move rilato sїmplan logeken ( = logїken) pes konstruade -+  i(p)metade ( = imetade <= kunmetade) -+ pes frazey pjje Esperante.

 

,!!on gramateka ( = gramatїka) strukture pes Esperante jas ( <= estas) nosufїĉ'o normigїta ,pjje dhe jas domaqhay ( <= domaghay) esceptey pjjeljs ( = pjjejs = p'jejs <= el) gramatekay reguley ,yi ( = ї) Esperanta foneteka alfabete jas trejst ( <= tro) limigїta ,kĥe ( = ke <= kio-e) kondukas pe(j)m ( = pejm = pem <= al) deformade pes prononcade pes nacijay personay namey yi pejm domaqhay miskompreney ,anhko ( = an̂[ŋ]ko <= ankaû) jas nonrapїda serĉ'ade pes vorte pjje komunay lїstey ,regїstrey ї pjje Interrete.

 

..apere pes Interrete pjje vїve pes teran(en)ey persїsto postulas blejlarqhїgi ( <= plilarghyigi) Esperantan alfabeten ,blejgrandїgi dhesan [ðεsʌn] ( <= ĝian) literan konsїsten ,!!ї fe ( <= ĉ'i+tio-e) jas facilo efektivigebla afere ,kĥen ( = ken <= kio-e+en = kio(e)n) le ( <= mi) realїgis trej ( <= tre) palongmo ( = petlongmo <= delonge = antaûlonge) ,kmo ( <= kiam) le konatїq^is їp Esperante jejloyixo ( = jejloїkso <= unuafoje) ,ko ( <= kiel) junga ( <= juna) studente pes aviada institute pjje regiona (provїnca) urbe Samaare pes Rus'їje --+ le kreis grafeko ( = grafїko) ariginalayn ( <= originalayn) fonetekayn ( = fonetїkayn) skribsїgneyn -+ litereyn ,kjjay ( <= kiu(a)j) posmejo ( = blej posmo = blej nonfrujo ( <= malfrue) = nonfrujejo) jis ( <= estis) namatay ko ( <= kiel) "jeltoney" (anglo: yelltones ,.ruso: jelhtoony = jełtōny ,.pjje Esperante: jeltonoj) ,cifereyn por facila skribade pes nambrey ( <= nombroj) nonlo ( <= n'e nur = nje nur) pjje jejlo ( <= en unu) decimala ( = dekeca = dekuma) kalkulsisteme ,on ї pjje dha olay ( <= aliaj) oft(m)o ( = oftmo = ofto) juzatay per(s(a)m) ( = pers(a)m) = persm = per) programїstey(+(s(a))m) ( = programїsteym) --+ duecay (binaray) ,okecay ,deksesecay ( = pudecay) yip ( <= kun) lasta cifere ,ẖˆ(av)asa ( = ẖˆasa =  ẖˆavanta) dha blejst ( <= la plej) grandan nambran signїfen "jejlemo" ( = jjLM = 15 -+ dek kvin) ,!!!ї eĉ' ekzyistas sola cifere ( = jejlocifera ( <= unucifera) nambre) yip dha blejst granda ( = grandejsta) nambra signyife "jejqevo" [jejdzevo] ( = jjQV = 63 -+ sesdek trї).

 

,!atentu ,kё grafeko ( = grafїko) arigenalay ( <= originalay) ciferey jas similay pjjej ( <= laû = lauh) desegnade pem grafeko arigenalay fonetekay skribsїgney ( = jeltoney) pes fejmo konata transskrїba alfabete IFA (Internacija Foneteke Alfabete) ,pro(s) kĥe ( = pro(s) ke <= pro kio-e) eblas konvinkїto konfїrmi ,kye ( = kё <= ke) ĉ'a ( = chja <== chjiua = ĉ'iua) p'jel's ( = pjje(l)js = p'jejs <= el) dhey ( = dhy <== ili) ẖˆas certan nambran signifen ї  lokїqˆas p'je jeltonare p'je orde pes progresade (kreskade) pes nambray signїfey: (63) = З [ŋ](56) + E [z](7) = 56 +7 = 63 = З [ŋ](56) + Ɛ [z](7) = 56 +7 = 63 ,.Ɔ [n] ( = 40) + C [m] ( = 5) => ᑐᑕ <= ( = 45) ,L = ᘂ [l](1) ,⏌[ ẖˆ ](32) ,⏋= ᘃ [g](8) ,⏊ (33) ,⏉ (12) , ( = 45) ,∥ᒣ [g](8) + L [l](1) = Ƨ [r](9) ,ꟻ (24) + F [dz](6) = Ŧ (30)

 

,!!ĉ'o(a)y ( = ĉ'(o)ay = ĉ'ay <= ĉ'iuj) ciferey (jejlociferay ( <= unuciferay) nambrey) ї blociferay ( = multociferay) nambrey ẖˆas ( = ẖˆavas) sїmplayn nameyn --+ numeraleyn:

 

..II (oo -+ nambra artikele ,prononcata [jej]) ,Ι [j]= 0 (oo0 = jjJ [jejJo] = [nojlo]) ,L [l] (oo1 = jjL [jejLo]) ,Ͱ [d] (oo2 = jjD [jejDo]) ,ᖶ [v] (oo3 = jjV [jejVo]) ,Γ [b] (oo4 = jjB [jejBo])

,F [dz](oo6 = jjQo [jejqo = jejdzo] ,Ε [z](oo7 = jjZ [jejZo]) ,Τ (oo12 = jjLD [jejLeDo]) ,ᖷ (oo24 = jjD [jejDeBo])

,ᒧ [ẖˆ ] (oo32 = jjVD [jejVeDo] --+ tryidek du) ,Ⅎ [w] = ᖵ [ŵ = wh ](oo48 = jjBG [jejBeGo] --+ kvardek ok)

,(oo63 = jjQV [jejQeVo = jejdzevo] --+ sesdek tryi).

 

..le kreis an̂ko [aŋko] ( = anhko <= ankaû = ankauh) grafeko arigenalayn skribsyigneyn pes intonacije yi interpunkcije ,jejloiqhanto ( <= unuiqhante) ĉ'o pjjeljs fe ,kreyita per le ,pjjen ( <= en) jejlo ( <= unu) muna pors ĉ'(o)ay movey dha orhthografyja standarde GOST DAShEeVICA [daʃɛ:vitsa] ,p'je Esperante: DAŜĒVICA) ,namyita pjjej lesa ( <= mia) familyija name: Dasheevsk'ij ,ko DAShEeVICA (ГОСТ (GOST) --+ Globala Orhthografyija (anglo: Orthographic(al) = Spelling ,pjje Esprante: Ortografia) Standarde pes Transliterade).

 

..krom fe ( <= krom ĉ'i+tio-e) ,pem ( <= al) ĉ'a grafeka arigenala ( <= originala) skribsyigne -+ pem foneme  ї cifera jeltone (anglo: yelltone [jeltoun => jeltone -+ yip prononcata finala vokale "+e" ,kharaktera por nawney ( = (p)ustantyivey = ustantyivey  <= substantyivey)) pjje perfektigyita per ( = pet) le ( <= per ( = de) mi) Esperanta gramateke ,distyingo pet(s) finazhe "+o" ,kharaktera por nawney pjje antyikva move Esperante pet(s) d"re L" Zamenẖˆōf-a ,.pjje Esperantejeltono) --+ ..le fiksis egalsencan konformecen pes jejlo ( <= unu) konkreta chjmo ( <= chjiam) noprononcata   litere "h" pem diakrita signete ,namata cirkumflekse (^) ,por emdoni ( <= aldoni) dhen pejm ( <= al) chja prononcata litere pjjeljs ( <= el) 26 ( = jjDQ [jejDeQo] -+ dudek ses) latyinay literey pes dha angla alfabete yi famaniero ( <= tiamaniere) modyifi dhesan prononcaden ,.ekzemplo ,!komparu majuskleyn yi minuskleyn ,kjjay ẖˆas ( <= ẖˆavas) cirkumfleksen ,yip konforma grafeko ( <= grafyiko) arigenala ( <= originala) jeltone (anglo: yelltones [jeltounz] ,.pjje Esprante: jeltonoj => jeltonoy): W = ˇw [ˇℲ] ,w [Ⅎ] (angla vochja foneme),Ŵ = ˇŵ (ˇⅎ) [ⅎ] ,ŵ (ⅎ) [ⅎ] (japana ovochja ( <= senvochja) foneme ,prononcata ops ( <= sen) vochje) ,!atentu ,kye pjje GOST DAShEeVICA [daʃɛ:vitsa] ,pjje Esperanta skribmaniere !skribu: DAŜĒVICA) majuskle povas jyi ( = jї <= esti) signyita per minuskle yip diakryita signete (ˇ) pa dhe ( <= antaû ĝi) ,ekz"o ( = ekzemplo) ,komparu: 

k ([k]) ,K = ˇk (ˇ[k]) ,.g (ᘃ [g] ,G = ˇg (ˇᘃ [g]) ,G = ˇg (ᘃ [g]) ,.d ([d]) ,D = ˇd (ˇͰ [d]) ,.t (˫ [t]) ,T = ˇt (ˇ˫ [t]) ,on pjje GOST DAShEeVICA eblas onlo ( <= nur)  jejlo ( <= unu) fa ( <= chji+tiua) forme pes grafeko arigenala litere olo ( <= alie(l)) namata ko ( <= kiel) JELTONE (anglo: yelltone [jelto(u)ne] ,.pjje Esperante: jeltono) yip diakryita signete.


povigita de