Ensaluto

.!ESTU EeSPENOY = > .!JU EeSPENEY

bildo de Ljeonjiid

..mi skr'ibas lau^ gramat'ikay reguloy de GOST ( = Globala Ortografia Standardig'ita Transliterado) kaj mi alvokas uzi la saman skribmanieron en via propra nacia l'ingvo ,!por pli facile kaj rapide trovi diverslingvan informon en Interreto lau^ titoloy de artikoloy kaj lau^ s^los'ilay vortoy de interesa por vi artikolo kaj pro tio mi ankau^ alvokas uzi sekvan  klarigyitan sube ne nur ideon de komuna skribmaniero ,sed ankau^ ideon de komuna gramat'ika skeleto (karkaso ,strukturo) por c^'iuy artefar'itay l'ingvoy jam kre'itay ,kreatay nun kaj kreotay en estonteco ,!por(ke) ec^' delitantay kreantoy de artefar'itay l'ingvoy ne ripetus la samayn gramat'ikayn eraroyn ,sed uzus perfektan gramat'ikon de globala ( = matra < = patr'ina) l'ingvo Eespe:

..mi estas poligloto por artefar'itay l'ingvoy kaj samtempe mi delonge estas esperant'isto ,sed nun mi estas ne nur esperantyisto ,c^'ar mi delonge serc^'is kaj fin+f'ine trovis la plej belan artefaryitan lyingvon ,!se plej q^uste d'iri ,!mi kre'is q^in surbaze de Esperanto ,kiam mi antau^e reciproke s^anq^is finaz^oyn de substant'ivoy ( +o = > +e) kaj adverboy (+e = > +o) ,kaj ,krome ,mi s^anq^is pluralan finaz^on: j = > y ,pro k'io mi 'iq^is ne nur esperant'istO ,sed ankau^ esperant'istE ,kaj ,krom EsperantO en la mondo aper'is EsperantE ,?c^'u EsperantO estas plej bela ,(k)ol(j) EsperantE ,!tute ne ,!ambau^ l'ingvoy estas egalrajtay ,!sed EsperantE estas nur iomete pli regula en sia gramat'iko ,kolj EsperantO ,c^ar anstatau^substant'ivay pronomoy (au^ ,alivorte ,pronomay substant'ivoy) ankau^ ricevis finaz^on +e de substant'ivoy ,ekzemple: tiu = > tiue ,kiu = > kiue ,tio = > tioe = tie ,kio = > kioe = kie ,!kio+e en EsperantO ne estas sufyic^'e normig'ita regulo ,!tiamaniere mi plibon'igis al'iayn gramat'ikayn reguloyn de Esperanto kaj aldonis plej belsonayn servayn kaj h^elpayn gramat'ikayn vortoyn kaj morfemayn partoyn de vortoyn (pref'iksoyn ,suf'iksoyn ,finaz^oyn) ,pro kio no(j)va gramat'iko jam ne estas sim'ila al gramat'iko de Esperano kaj ricevis nOmon ( = > nAmon) "gramat'iko de Eespe au^ Eespa l'ingvo ,!kiua ,tamen ( = > tamon) ,ankorau^  ne ekz'istas reale ,sed ekz'istas q^'iay naciEespay dialektoy kun konforma nacia senca ( = plensign'ifa) leks'iko ,sed kun komuna por 'ili universala (internacia) gramat'iko -+ EsperantEespa dialekto ( = l'ingvo) ,In^gli^s^Eespa l'ingvo ,RusEespa kaj tiel plu ,!post interplekt'iq^o de il'ia senca leks'iko aperos multodialekta l'ingvo Eespe

 

,!decideme disvast'igu proprayn naciEespayn artefar'itayn l'ingvoyn ,por(ke) 'ili egalrajte interplekt'iq^us je komuna globala multodialekta l'ingvo Eespe au^ Eespa l'ingvo

 

,!!!estu Eesp(en)oy = Eespoy = Eespenoy ( = Eespunoy kaj Eespinoy).


povigita de