Ensaluto

..KOMPAKTA JELTONARA TABELE PES TOTMONDA TRANSLITERADE PjJEJ GOST "DAShEeVICA"..

bildo de Ljeonjiid

 

 

 

.!!mi miras pro fanatikuloy de Esperanto ,?ch'u ( => ?yilj) vi ne vidas ,kё filina EsperanteEspa dialekto de ( => pes) patra lingvo Esperanto estas pli ( => blej) perfekta moderna kopio pes ( <= de) antikva Esperanto kun ( => yip) multe ( => b(o)lo = blo) pli ( => b(o)lej = blej) mallongay ( => nonlongay) kaj ( => yi = 'i) bele prononcatay vortoy ,ekzemple ,!komparu diverslingvayn sinonimoyn: kaj = 'i ,.sed = on ,.tio = efe ,.ĉ'i+tio = fe ,?kiel = ?(e)ko = ?ko ,.?kial = ?(e)kro = kro ,?kia = ?ka ,?kiua = kjja ,?kiuo = ?kjje ,.?kiam = ?(e)kmo = ekmo = kmo ,?kie = ?(e)klo = klo ,!!lernu suplemente al Esperanto filinan dialekton de Esperanto kun internacia gramatika strukturo por poste lerni artofaritayn filinayn dialektoyn de aliay naciay lingvoy kun la sama gramatika strukturo.

 

..ankau^ mi ( => le) kreis RuseEspan yi InglisheEspan dialektoyn yip ( <= kun) nacia (konforme la rusa yi la angla) SENCA (semantika) leksiko ,!!sed ( => on) yip komuna ESPA gramatiko (gramatikay vortoy estas ( => jas) komunay) ,.diversay naciay lingvoy ne povas intermiksiqhi pro nonh^elpay ( <= malh^elpay) al ( => pejm) miksado diversay gramatikay strukturoy yip diversay gramatikay vortoy ,!!on artofaritay tandemay dialektoy pes naciay lingvoy povas facile unuiqhi en ( => pjjen = p'jen) komunan lingvon per SENCA leksiko pro tio ( => pro(s) ke) ,kё ( = kye <= ke) ili ( => dhey = dhy) jam h^avas ( => h^as) komunan gramatikan skeleton yip komunay gramatikay vortoy ,!!mi jam komencis krei RusAngleEspan lingvon surbaze pes modernigita gramatiko pes antikva Esperanto yi senca anglalingva leksiko ,on ( <= sed) yip anglay vortoy ,prononcatay blej facile en ( => pjje = p'je) rusa fonetika sistemo.

 

.!!baldau^ estos ( => jos) forgesitay ne nur artofaritay lingvoy ,ko ( <= kiel) Ido yi Esperanto ,yip apartay gramatikay strukturoy ,on ech' moderna EsperanteEspa dialekto pes antikva Esperanto ,kreita de mi ( => pet(s) le) ankau^ jos ( <= estos) forgesita pro ke ,kё stultay esperantistoy ne diziris lerni la tandeman dialekton ,blej facile lernatan echj kolj ( <= ol) Esperanto ,yi tiel ( => fo) envivigi yi disvolvi qhin ,!!chji+tio ( => fe) okazos nur pro ke ,kё aperos RusAngleEspa dialekto yip la anglay SENCAY vortoy ,jam delonge lernatay totmonde ,!!jam ( => pafmo) plejmulto ( => blejblo) pes h^omoy pes la mondo scias anglayn SENCAYN vortoyn yi pro fe tute ( => toto) ne necesas lerni esperantlingvayn vortoyn ,uzatayn ( => juzatayn) pjje ( <= en) EsperanteEspa dialekto.

 

..on esperantistoy ,kiuy ( => kjjay) lernis iam ( => ejmo) tandeman EsperanteEspan dialekton facile ellernos ankau^ RusAngleEspan dialekton ,.le ( <= mi) memorigas al vi ( = al vy (plurala formo) => pem qy [dzy]) nur ( = onlo) komunan alfabeton ,reordigitan en ( => pjjen) JELTONARon:

 

..KOMPAKTA  JELTONARA TABELE PES TUTMONDA TRANSLITERADE PjJEJ GOST "DAShEeVICA"..

 

 

..JELTONaARA TABELE = TABLjyICE PRANLITERACIiJEs = TRANSLjITERaACIiJEs..

..01

 

,==> ь (Russian ==> rusa) = [-] (.!!unprononced => nonprononcata apostroph[f]e)

,j ==> ı (noprononcata skribsyignete pes originala skribforme por syigni molo prononcatan konsonanten ,ko pjje rusa move ( = lyingve) noprononcata litere "ь" signas molo prononcatayn konsonanteyn.

,==> й ==> I [j] ,J => Й = ˇй [j] (Russian ==> rusa) ==> ˇI (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.02

 

,je => йэ → е ==> I˪ [jɛ]  ,.JE => ЙЭ → Е (Russian ==> rusa) ==> ˇI˪ (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.03

 

,ja => йа → я ==> Ic [ja] ,.JA => ЙА → Я = ˇя (Russian ==> rusa) ==> ˇIc (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.04

 

,ji => йы → и ==> Iƨ  [ji],.JI => ЙЫ → И ,.Ji => Йы → И (Russian ==> rusa) ==> ˇIƨ (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

 

,.05

 

,jyi => йи [ji:] ,.JyI => ЙИ → И,.Jyi => Йи → И (Russian ==> rusa)

,.06

,ju => йу → ю [ju] ,.JU => ЙУ → Ю (Russian ==> rusa)

,.07

,jo => йо → ё ==> Iɔ [jo] ,.JO => ЙО → Ё (Russian ==> rusa) ==>ˇIɔ

,.08

 

,jh = j^ => jˆ => ĵ ==> ъ (Russian ==> rusa) = '' [-] (.!!unprononced double apostroph[f]e ==>> !!nonprononcata duobla apostrofe)

,.09

 

,e [ɛ] => э ==> ˪ [ɛ] ,.ē = ee [ɛ:] => ээ ==> ˪˪ (Russian ==> rusa)  ,.E => Э ==> ˇ˪,.Ē = Ee [ɛ:] => Ээ (Russian ==> rusa)

,.10

 

 

 

,eh [ə] = e^ => ê ,.Eh = E^ => Ê (Russian Э (for endings of nouns) ,А (for endings of adjectives [ǟ[ǣ]qh[q^ =  = ʤ]ê [ə]ktî[ı]vz] ,О (for endings of adverbs [ǟ[ǣ]dvöê[œˆ](ȓ)bz]) without accent [ǟ[ǣ]ksё[e]nt] ==> rusa Э (por finazhey substantyivay ( => pustantyivay) ,А(por finazhey adĵjektїvay ,О (por finazhey adverbay) (h)op(s) ( hops = ops = op <= senakcente)

,.11

,emh = em^ = e~ =>  ,.Emh = Em^ = E~

,.12

,ye [e] => ё => "е [je] ,.yE => Ё  => Е (Russian ==> rusa)

,.13

 

,l [l] = l^ = lˆ => ł ==> л ==> L [l] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  ,.L  = L^ = Lˆ => Ł  ==> Л ==> ˇL (Russian ==> rusa)

,.14

 

,lj = l' ==> ль = л' ==> Lı [l'] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  

,.15

,.ljlj l'l' => ɫ (') ,Lj = L' ==> Ль = Л' ==> ˇLı (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le),.Ljlj = L'l'

,.16

 

 

,lh = l^ = lˆ=> ł ==> л ==> L [l] ,ᘂ = L = Ɩ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le),.Lh = L^ => Ł ==> Л ==> ˇL ,ˇᘂ = ˇL = ˇƖ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le) (Russian ==> rusa)

,.17

 

 

,[t] => т ==> ˫ [t] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  ,.T = ˇt=> Т ==> ˇ˫ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le) (Russian ==> rusa) ,.Ṯ = (D [d]) ,ṯ = [d]

,.18

 

 

,d [d] => д ==> Ⱶ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  [d],.D = ˇd => Д (Russian ==> rusa) ==> ˇⱵ [d] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.19

,f [f] => ф ,.F => Ф (Russian ==> rusa) ,.F = (V [v] ),f = [v]

,.20

,v [v] => в ,.V => В (Russian ==> rusa) ,.Ṿ = (F [f]) ,ṿ = [f]

,.21

,p [p] => п ,.P => П ,.P (!!underlined) = B[b] ,p (!!underlined) [b]

,.22

,ps ,Ps

,.23

,psh ,Psh [pʃ]

,.24

,b [b] => б ,.B => Б (Russian ==> rusa) ,.Ḅ = P [p] ,ḅ = p [p]

,.25

,bz ,Bz

,.26

,bzh [bʒ] ,Bzh [bʒ]

,.S (underlined) = Z [z] ,s (underlined)  = z [z] ,Ẓ = S [s] ,ẓ = s [s] ,.Ẓ = S [s] ,ẓ = s [s]

,.Ḵ = G [g]  ,ḵ (underlined)  = g [g] ,.t̬s̬ = -ts [-] (.!!unprononced => nonprononcata)

,.27

 

 

,a [a] => а (Russian ==> rusa) ==> c (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  ,.A => А ==> ˇc (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le) (Russian ==> rusa)

,.28

 

 

,ah = a^ =  => â [ʌ]  ==> ,.Ah = A^ = Aˆ => Â (Russian А for endings of adjectives [ǟ[ǣ]qh[q^ =  = ʤ]ê [ə]ktî[ı]vz]) (rusa А por finazhey adĵjektїvay opakcentay ( <= senakcentay))

,.29

,amh = am^ = amˆ = a~ => ã ,.Amh = Am^ = Amˆ = A~ => Ã

,.30

,ya => ä [æ] =>  (Russian ==> rusa),.yA => Ä => "Я (Russian ==> rusa)

,.31

 

,m [m] => м (Russian ==> rusa) ==> C,.M => М (Russian ==> rusa) ==> ˇC (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.32

,c [ts] => ц (Russian ==> rusa),.C => Ц (Russian ==> rusa)

,.33

 

,q [dz] => дз (Russian ==> rusa) ==> F,.[dz] => ДЗ (Russian ==> rusa) ==> ˇF (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.34

 

,[s] => с (Russian ==> rusa),.S => С (Russian ==> rusa) ,.Ẓ = S [s] ,ẓ = s [s] ,.Ẓ = S [s] ,ẓ = s [s]

,.35

 

,z [z] => з (Russian ==> rusa),.Z => З (Russian ==> rusa) ,.S (underlined) = Z [z] ,s(underlined)  = z [z]

,.36

 

,k [k] => к (Russian ==> Rusa) ==>  (k [k]) (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le),K = ˇk => ˇ(grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le),.K => К (Russian ==> rusa)

,.37

 

 

,x [ks] => кс (Russian ==> rusa) ==> ˇɛ (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.X [ks] => КС (Russian ==> rusa) ==> KS = Ks = ˇks => ˇɛ (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.38

 

,xh = x^ = xˆ [kʃ] => кш (Russian ==> rusa),.Xh = X^ = Xˆ [kʃ] => КШ (Russian ==> rusa)

,.39

 

 

,g [g] => г (Russian ==> rusa) ==> ᘃ (g [g]) (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.G [g] => Г (Russian ==> rusa) ==> G = ˇg => ˇᘃ  [g] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  ,.Ḵ = G [g]  ,ḵ (underlined)  = g [g]

,.40

 

,x [gz] => гз (Russian ==> rusa) ==> ᘃƐ  [gz]  ,.X [gz] => ГЗ (Russian ==> rusa) => ˇᘃƐ  [gz] (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.41

,xh [gʒ] => гж (Russian ==> rusa),.X [gʒ] => ГЖ (Russian ==> rusa)

,.42

,kh [x] = k^ = kˆ => (Russian ==> rusa)х ,.Kh [x] = K^ = Kˆ => Х (Russian ==> rusa)

,.43

,khs = k^s = kˆ => (Russian ==> rusa)хс ,.Khs = K^s = Kˆs => Хс (Russian ==> rusa)

,.44

 

,khsh = k^s^ = kˆsˆ => k^ŝ = kˆŝ => хш (Russian ==> rusa) ,.Khsh = K^s^ = Kˆsˆ= K^ŝ = Kˆŝ => Хш (Russian ==> rusa)

,.45

 

,gh [ɣ] = g^ = gˆ => ĝ [ɣ] => гъ (Russian ==> rusa) ,.Gh [ɣ] = G^ = Gˆ => Ĝ [ɣ] => Гъ(Russian ==> rusa)

,.46

 

,ghz = g^z = gˆz => ĝz [ɣz] => гъз (Russian ==> rusa) ,.Ghz [ɣ] = G^z = Gˆz => Ĝz [ɣz] => ГъЗ (Russian ==> rusa)

,.47

 

,ghzh = g^z^ = gˆzˆ => ĝẑ [ɣʒ] => гъж (Russian ==> rusa) ,.Ghzh [ɣʒ] = G^z^ => Ĝẑ[ɣʒ] => ГъЖ (Russian ==> rusa)

= Ŵ (underlined) = ˇw = ˇŵ (underlined) (ˇℲ (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le) [Ⅎ] = [w]) ,[Ⅎ] ,Ŵ = ˇŵ (ˇⅎ  [ⅎ] = [ŵ]) ,ŵ (ⅎ [ⅎ] = [ŵ]) ,.K = ˇk  ,.Ḵ = G = ˇg [g]  ,ḵ (underlined)  = g [g] = ˇg ,.D = ˇd ,.T = ˇt ,

 

..Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj):

..NOTE:

.!atentu ,kё pjje ( <= en) skribsisteme GOST "DAShEeVjICA" (GOST -+ Globala Ortografia Standardigita Transliterade) grafiko originalan (kreitan pet(s) ( <= de) iniciatore) pes multay tandemay dialektey ,gramatiko similay pem ( <= al) Esperante) majusklen (grandliteren) eblas signi onlo ( <= nur) per superlinia diakrita signete "birdete" (ˇpa(+s(e)m) ( = pasem <= antaûminuskle grafyiko originala yi la latinlitera:  ˇk = K ,.ˇg = G (latinliteray konsonantey) ,!komparu grafiko originalayn litereyn:  (vochja minuskle w) -+ ˇℲ (vochja majuskle W = ˇw) ,.  (o(p)vochja ( <= senvochja) minuskle ŵ = wh) -+ ˇⅎ (ovoĉ'a majuskle Ŵ = ˇŵ = ˇwh)

,!!on ( <= sed) signete "birdete" (ˇpu(s) ( <= sub) litere faras dhen ( <= qhin <= ghin = ǧin) noprononcata:

,.t̬s̬ = -ts  (.!!unprononced => nonprononcatan grupen pes literey pams ( <= qhis) fine pes vorte  ( = orˆ = or^ = orh <= ) apartigyitan per duobla apostrofe (") ,ko ( <= kiel) divida signete ,eblas syigni per pasema ( <= antaûa ) signete "minuse" (-) ,ekz"o (ekzemplo) ,pjje dha angla vorte: -k"now [-k"noû] -+ sci"i)

 

,.48

,i [ı] => ı [ı] ==> ы (Russian ==> rusa) ,.I [ı] => İ [ı] ==> Ы (Russian ==> rusa) ==> ƨ [ı] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.49

 

,.ih [ı] = î ==> ы (Russian ==> rusa) ==> й (Russian ==> rusa) ,.Ih [ı] = Î ==> Ы ==> Й

,.50

,.y [ı] ==> ы (Russian ==> rusa) ,.Y [ı] ==> Ы (Russian ==> rusa)

,.51

,.yh [ı] = ŷ ==> й (Russian ==> rusa) ,.Yh [ı] = Ŷ ==> Й (Russian ==> rusa)

,.52

 

,.yi [ı:]  => yı [ı:] => ї => ÿ ==> и (Russian ==> rusa) ,.Yi [ı:]  =>  [ı:] => Ï => Ÿ ==> И (Russian ==> rusa)

,.53

 

 

,.r [r] ==> р (Russian ==> rusa),.R [r] ==> Р (Russian ==> rusa) (Esperanto oȓ ( = or Russian vibrant consonant -+ Rusa vibranta konsonante) ==> Ƨ [r] ,.R => ˇƧ [r] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.54

 

 

,.rmh = rm^ = rmˆ = r~ ,.Rmh = Rm^ = Rmˆ = R~ (French uvular consonant -+ Franca uvula konsonante) ==> Ƨ [r] ,.R => ˇƧ [r] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.55

 

,.rh = r^ = rˆ => ȓ  ,.Rh = R^ = Rˆ => Ȓ (English frikativ konsonant -+ Angla frikativa konsonante)

,.56

 

,.ch = c^ = cˆ => ĉ [ʧ] ==> чъ (Russian ==> rusa) ,.Ch = C^ = Cˆ => Ĉ [ʧ] ==> Чъ(Russian ==> rusa)

,.57

 

,.chj = c^' = cˆ' => ĉ' [ʧ'] ==> чь = ч' (Russian ==> rusa) ,.Chj = C^' = Cˆ' => Ĉ' [ʧ'] ==> Чь = Ч' (Russian ==> rusa)

,.58

,.qh => q^ = qˆ [ʤ] ==> дж (Russian ==> rusa) ,.Qh => Q^ = Qˆ [ʤ] ==> ДЖ (Russian ==> rusa)

,.59

 

,.qhj => q^' = qˆ' [ʤ'] ==> джь = дж' (Russian ==> rusa),.Qh => Q^' = Qˆ' [ʤ'] ==> ДЖь = ДЖ' (Russian ==> rusa)

,.60

 

,.sh = s^ = sˆ => ŝ [ʃ] ==> ш (Russian ==> rusa) ,.Sh = S^ = Sˆ => Ŝ [ʃ] ==> Ш (Russian ==> rusa)

,.61

 

,.shj = s^' = sˆ' => ŝ' [ʃ'] ==> щ = шь (Russian ==> rusa) ,.Sh = S^ = Sˆ' => Ŝ' [ʃ'] ==> Щ = Шь (Russian ==> rusa)

,.62

,.zh = z^ = zˆ => ẑ [ȝ] ==> ж (Russian ==> rusa) ,.Zh = Z^ = Zˆ => Ẑ [ȝ] ==> Ж

,.63

 

,.zhj = z^' = zˆ' => ẑ' [ȝ'] ==> жь = ж' (Russian ==> rusa) ,.Zhj = Z^' = Zˆ' => Ẑ' [ȝ'] ==> ЖЬ = Ж' (Russian ==> rusa)

,.64

,.hh = h^ =  => ĥ [h] ,.Hh = H^ = Hˆ => Ĥ [h]

,.65

 

,. ẖh = ^ = ˆ (!!underlined)  => ĥ [ẖ] (underlined) ,.Hh (underlined) = H^ = Hˆ (underlined) => Ĥ [ẖ] (underlined)

,.66

,.==> у (Russian ==> rusa) ==> s [u],.U ==> У (Russian ==> rusa) ==> ˇs [u]

,.67

 

,.uh [ʊ] = u^ = uˆ => û => ŭ ==> ў (Russian ==> rusa) ==> S [ʊ]  ,.Uh[ʊ] = U^ = Uˆ => Û => Ŭ ==> Ў (Russian ==> rusa) ==> ˇS [ʊ]

,.68

,.yu => ü ==>  (Russian ==> rusa) ,.yU => Ü

,.69

,.th [θ] = t^ = tˆ ==> съ (Russian ==> rusa) ,.Th = T^ = Tˆ ==> Съ (Russian ==> rusa)

,.70

 

,.dh [ð] = d^ = dˆ ==> зъ (Russian ==> rusa) ,.Dh =D^ = Dˆ ==> Зъ (Russian ==> rusa)

 

 

,.71

,.o ==> о (Russian ==> rusa) ==> ɔ [o],.O ==> О (Russian ==> rusa) ==> ˇɔ [o] 

,.72

 

,.oh [ = o^ => ô [ɒ] = [ɔ] ,.Oh = O^ =>  Ô (Russian О for endings of adjectives [ǟ[ǣ]qh[q^ =  = ʤ]ê [ə]ktî[ı]vz]) (rusa О por finazhey adverbay opakcentay ( <= senakcentay))

,.73

,.omh = om^ = omˆ = o~ => õ ==> Ǝ ,.Omh = Om^ = Omˆ = O~ => Õ ==> ˇƎ (grafyiko originala jeltone por nazala vokale [o~]

 

,.74

 

,.yo [ø]  => ö ,.yO =>  Ö

 

,.75

 

,.yoe [œ] => öe ,.yOE [Œ] = yOe => ÖE = Öe (in accent syllable [in äksênt silêb(ê)l])

,.76

 

,.yoeh [œ^ = œˆ] => öê ,yOEh [Œ^] = yOeh = yOE^ = yOe^ = yOeˆ = Öê (in syllable without accent [in silêb(ê)l wid^au^t äksênt])

,.77

,.[n] ==> н (Russian ==> rusa) ==> Ɔ [n]   ,.N ==> Н (Russian ==> rusa) ==> ˇƆ [n] 

 

,.78

 

nj = n' [n'] ==> Ɔı [n'],.njnj = n'n' => ñ' ==> ньнь = н'н' (Russian ==> rusa)

 

 

 

 

,.Njnj = N'n' => Ñ' ==> Ньнь = Н'н' (Russian ==> rusa)

 

 

,.79

 

 

 

,.nh = n^ = nˆ = n̂ [ŋ] ==> нъ (Russian ==> rusa) ==> З [ŋ] ,Nh = N^ = Nˆ ==> ˇЗ [ŋ] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le) por nazala konsonante [ŋ])

,.80

 

 

,.wh = w^ = wˆ =>  ŵ ==> ф (Russian ==> rusa) ,.Wh = W^ = Wˆ => Ŵ ==> Ф(Russian ==> rusa)

,.ŵ = wˆ = w^ = wh => ⅎ ,Ŵ = Wˆ = W^ = Wh = ˇŵ = ˇwˆ = ˇw^ = ˇwh  => ˇⅎ  (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.81

 

 

,.w [w] ==>  ў (Byelorussian ==> bjelharusa [b'elˆarusa]),.W ==> Ў (Byelorussian ==> bjelharusa) ==> w => Ⅎ ,W  = ˇw => ˇℲ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.82

 

 

,.wj = w' ==>  ўj = ў' (Byelorussian ==> bjelharusa) ,.Wj W' ==> Ўj Ў' (Byelorussian ==> bjelharusa) ==> w' => Ⅎı ,W  = ˇw => ˇℲ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.83

 

,.pwh = pw^ = pwˆ =>  = pˇ = pf ==> пф (Russian ==> rusa),.Pwh = Pw^ = Pwˆ => Pŵ Pˇ = Pf ==> ПФ (combination of Russian letters -+ kombyine pes rusay literey)

,.84

 

,.bw = bv = bˇ ==> бв  (Russian ==> rusa) ,.Bw = Bv =Bˇ ==> БВ (combination of Russian letters -+ kombyine pes rusay literey)

 

..NOTE:

,.wj = w' ==>  ўj = ў' (Byelorussian ==> bjelharusa) ,.Wj W' ==> Ўj Ў' (Byelorussian ==> bjelharusa) ==> w' => Ⅎı ,W  = ˇw => ˇℲı (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le).

 

 

..TANDEM NACIEeSP DIALEKTY yIP PLEN(O) NORMIGyIT KOMUN GRAMATEK(E) NONFERM(AS) RAPIDEC VOJ(EN) PEJM GLOBAL MOV(E) ESP(E) ,PRI KjJA ETLONG(MO) REVIS (ĤO)M(EN)AR(E) ( = ĤOMAR(E)ĤOMENAR(E) = MENAR(E))..

 

////..NOTE: .en la titole inter ronday krampey mi montris al esperantlingvay legantey mir'indan eblecen forzheti ( = forẑeti <== forĵeti) el vortey pes ( <= de) frazey presk(au^)o (= presk(aû)o = presko) ch'iuyn ( => ch'o(a)yn = ĉ'oyn = ĉ'ayn) gramat'ikayn morfemeyn --+ suf'ixeyn ,nkluz'ivo finalayn suf'ixeyn --+ finaẑeyn..////

 

 

 

 

 

..INFORM(E) PRI NOJV(A) GLOBAL(A) ALFABET(E) ,REORDIGÏTA P'JEN JELTONAREN yI PLENO NORMIGyITA GRAMATEKE ( <= GRAMATyIKE) POR TANDEMAY DIALEKTEY..

 

.!!karay zelotey ( <= zelotoj) pes Esperante ( <= Esperanto) ї aktiveley ( = aktivuley ї aktivїley <= (ge)aktivuley) pes Esperant+muvade  ( <== Esperanto+movado) ,ordinaray ї fejmay ( <= famaj) ,fejmo ( <= famo) konatay ,vy ( <= vi) vano yi ( = ї <= kaj) non"justo ( = nonĵjusto <= maljjuste = mal'juste) disputas ,metanto ( <= metante) kvazonacijan ( <= kvazaûnacian) Esperanten kontro(s) ( = kontro pes <= kontraû) realo internacija ( = pyipnacija <= internacia) angla move ( = lїngve) ї ( = yi <= kaj) kontros olay ( <= aliaj) nacijay movey ,dominїntay pjje ( <= en) la ( = dha = d^a [ðʌ]) monde pamo ( <= antaûo <== antaûe) ,on ( <= sed) pjjemo ( <= dum) ekzїste pes Esperante -+ kontro dha franca ї germana ( = dojchja).

 

.!!Esperante ekzїstas pjje dha monde jjLVJ [jejLeVeJo] ( = 130 [cent trїdek]) jiarey(s) ї fakto ( <= fakte) eblas dїri ,kё ( = kye <= ke) dhe ( = d^e [ðə] <= q^i = qhi  <==  ĝi = gˆi = g^i = ghi) jas ( <= estas) f(a)mo (famo ≈ fmo <= nun) antїkva artofarїta move ї ,eĉ' їf ( = echj yif <= eĉ' se ,kvankam) esperantїstey fiereco namas dhen [ðən] ( <= qhin = q^in <== ĝin = gˆin = g^in = ghin) "la internacija" ,dhe pams f(a)mo ( <== ghi ghis nun) restas pseûdo+ oȓ ( = orh = or^ <= aû) kvazonacija ( <= kvazaûnacia) move  їp ( = yip <= kun) rilato sїmplay konformecey pїp ( = pyip <= (p)їnter = (p)yinter) fonetekay ( = fonetїkay) reguley pes buŝa ( = busha) parole ї orhthografyijay ( = oȓt^ografїjay) reguley pes skrїbe ,kjjay ( <= kiuaj) garantїjas ẖˆelpo pes sїmpla gramateka ( = gramatїka) strukture pes move rilato sїmplan logeken ( = logїken) pes konstruade -+  i(p)metade ( = imetade <= kunmetade) -+ pes frazey pjje Esperante.

 

,!!on gramateka ( = gramatїka) strukture pes Esperante jas ( <= estas) nosufїĉ'o normigїta ,pjje dhe jas domaqhay ( <= domaghay) esceptey pjjeljs ( = pjjejs = p'jejs <= el) gramatekay reguley ,yi ( = ї) Esperanta foneteka alfabete jas trejst ( <= tro) limigїta ,kĥe ( = ke <= kio-e) kondukas pe(j)m ( = pejm = pem <= al) deformade pes prononcade pes nacijay personay namey yi pejm domaqhay miskompreney ,anhko ( = an̂[ŋ]ko <= ankaû) jas nonrapїda serĉ'ade pes vorte pjje komunay lїstey ,regїstrey ї pjje Interrete.

 

..apere pes Interrete pjje vїve pes teran(en)ey persїsto postulas blejlarqhїgi ( <= plilarghyigi) Esperantan alfabeten ,blejgrandїgi dhesan [ðεsʌn] ( <= ĝian) literan konsїsten ,!!ї fe ( <= ĉ'i+tio-e) jas facilo efektivigebla afere ,kĥen ( = ken <= kio-e+en = kio(e)n) le ( <= mi) realїgis trej ( <= tre) palongmo ( = petlongmo <= delonge = antaûlonge) ,kmo ( <= kiam) le konatїq^is їp Esperante jejloyixo ( = jejloїkso <= unuafoje) ,ko ( <= kiel) junga ( <= juna) studente pes aviada institute pjje regiona (provїnca) urbe Samaare pes Rus'їje --+ le kreis grafeko ( = grafїko) ariginalayn ( <= originalayn) fonetekayn ( = fonetїkayn) skribsїgneyn -+ litereyn ,kjjay ( <= kiu(a)j) posmejo ( = blej posmo = blej nonfrujo ( <= malfrue) = nonfrujejo) jis ( <= estis) namatay ko ( <= kiel) "jeltoney" (anglo: yelltones ,.ruso: jelhtoony = jełtōny ,.pjje Esperante: jeltonoj) ,cifereyn por facila skribade pes nambrey ( <= nombroj) nonlo ( <= n'e nur = nje nur) pjje jejlo ( <= en unu) decimala ( = dekeca = dekuma) kalkulsisteme ,on ї pjje dha olay ( <= aliaj) oft(m)o ( = oftmo = ofto) juzatay per(s(a)m) ( = pers(a)m) = persm = per) programїstey(+(s(a))m) ( = programїsteym) --+ duecay (binaray) ,okecay ,deksesecay ( = pudecay) yip ( <= kun) lasta cifere ,ẖˆ(av)asa ( = ẖˆasa =  ẖˆavanta) dha blejst ( <= la plej) grandan nambran signїfen "jejlemo" ( = jjLM = 15 -+ dek kvin) ,!!!ї eĉ' ekzyistas sola cifere ( = jejlocifera ( <= unucifera) nambre) yip dha blejst granda ( = grandejsta) nambra signyife "jejqevo" [jejdzevo] ( = jjQV = 63 -+ sesdek trї).


povigita de