Ensaluto

..PET(s) ( <= de) ĤELPAY TANDEMAY ''KROKODILAY'' DIALEKTOY NACIeESPAY PEJM GLOBALA MATRA ( = patrina) LyINGVO ESPA..

bildo de Ljeonjiid

..L'eon'yid Dasheevsk'ij = L'eon'їd Daŝēvsk'ij:

 

..PET(s) ( <= de) ĤELPAY TANDEMAY ''KROKODILAY'' DIALEKTOY NACIeESPAY PEJM GLOBALA MATRA ( <= patrina ,blodialekta = multodialekta) LyINGVO ESPA..

 

..kiam ( => (e)kmo) mi ( => le) estis ( => jїs = jyis) juna ( => junga) studento de ( => pes) aviada instituto ,q̂'uste tiam mi konatiĝis ( => konatїq̂'is) kun Esperanto kaj trovis ĝin ( => q̂'in [dʒ'in] ==> d̂en = dhen [ðɛn]) tre ( <= trej) facile lernebla lingvo sen ( => ops = op) gravay esceptoy el gramatikay kaj ortografiay reguloy de skribo ,sed poste dum kelkay someray renkontїq̂'oy en Esperanto+tendaroy por praktika trejnado pes ( <= de) esperantlingvay konversacioy le ( <= mi) ekvidis ,kё ( = kye <= ke) kutime trej ( <= tre) ofte uzatay en ( => pjje) esperantlingva parolado diversay gramatikay vortoy --+ pronomoy ,konjjunkcioy ,prepozicioy kaj aliay +-- ,plejparto de kiuy devas esti unusilabay ,por pli rapida ilia prononcado ,kaj fonetike simple prononcatay ops ( <= sen) multnombray diftongoy aû ( = auh => or̂ = orh) apuday vokaloy pjje ( <= en) apuday silaboy ,estas ( => jas) reale trej teday pro ilia ofteco pjje esperantlingva parolado kun malklara ( => nonklara) prononcado pes la dua vokalo pjje senakcenta ( => opakcenta) silabo: kiu ,kia ,kio ,kiel ,kial ,.tro ( => trejst) ofte uzata pjje parolado nura difina artikolo ''la'' ,kio tedas pem ( <= al) aûskultantoy ,.pjje Esperanta gramatiko personay pronamoy ( <= pronomoj) ,kjjay ( <= kiuj) anstataûїgas personayn namoyn ( <= nomojn) ,!!nas ( = no(ĥas) <= ne ĥavas) k̂arakteran ( = kharakteran = karakteran) por ustantivoy ( <= substantivoy => nawnoy) finan vokalon ''+o'' pjje singulara formo pes persona pronamo yi ( = ї <= kaj) finan konsonanton ''+j'' pjje plurala formo sed en Espa gramatiko jas ( <= estas) juzatay ( <= uzatay) konformay finay vokaloy ''+e'' (singulara formo) ї ''+y'' (plurala formo) ,.esperantlingvay posedivay formoy pes personay pronamoy nas k̂arakteran posedivan sufikson ''+(e)s+'' ,kjja ekzistas pjje Espa gramatiko ,on ( <= sed) pjje Esperanta gramatiko ekzistas posediva sufikso ''+es+'' pjje kelkay posedivay formoy pes demanday (?kies => ?kjjes(a)) ,rilatay (kies => (e)kjjes(a)) ,demanday (nenies => nokjjes(a)) ,kolektivay (ĉ'їes => ĉ'(j)es(a)) ї kelkay ( => (kj)j(ok)ay = j(ok)ay = jay) aliay ( => olay).

 

,.kiel vy ( = ''vi'' plurala) ,verŝajne ,q̂'uste komprenis miayn komencayn klarigoyn ,mi troviĝis => trovїq̂'is ekde ( => pets = pet) 15''08''2000+a jiaro q̂'is ( <= ĝis => pams = pam) nuna ( = fam(om)a = fama) tempo ( = tejmpo = tajm(p)o = tajmo) en la dialekta stadio kaj kreis EsperanteEspan dialekton ,leksike tandeman al ( => pem) Esperanto pro tio ( => pro(s) efe) ,kё antaûe necesas krei por ĉ'ïu nacia aû kvazaûnacia (kiel Esperanto) lїngvo nur unu artofaritan ĥelpan dialekton ,gramatike similan al Esperanto ,sed SENCAY (semantikay) vortoy (nur substantivoy ,adjjektivoy ,verboy kaj adverboy) estas pruntoprenitay el gepatra nacia lingvo ,pro kio la ĥelpa dialekto nomїq̂' (-as) la tandema nacieEspa kun komuna Espa gramatika strukturo (kaj ,certe ,komunay asistay gramatikay vortoy --+ prepozicioy ,konjjunkcioy ,artikoloy ,partikuloy ,pronomoy ,numeraloy kaj aliay vortoy kun ĥelpa gramatika signifo ,!!eĉ' ĥelpay verboy ,kiel ''esti'' => jї = jyi [ji:] ,''ĥavi'' => ĥi [hı]) por ĉ'ïuy ĥelpay artofaritay nacieEspay dialektoy ,plenumantay ĥelpan rolon de Esperanto ,pro kio antikva kvazaûnacia Zamenẖˆōfa Esperanto (kun aparta gramatika strukturo) perdas sian ĥelpan rolon por konversaci''i kaj korespondi kun diversnaciay menoy ( = ĥomoy)

,!!kaj tute ne necesas lerni Esperanton ,se eblos facile ellerni ,ekzemple ,EsperanteEspan dialekton ,.kvazaûnaciay esperantistoy ankaû povos facile ellerni propran nacieEspan EsperanteEspan dialekton ,por eviti lernadon de aliay naciay lingvoy ,pro tio ,kё Espan gramatikon vy ( = ''vi'' plurala) ellernis tiam ,kiam lernis EsperanteEspan dialekton ,pro kio kaj aliayn nacieEspayn dialektoyn vy povos facile ellerni ,anstataû lerni konformayn naciayn linvoyn kun komplikay gramatikay strukturoy kaj ortografiay aû ĥieroglifay skribmanieroy

 

,.nur post ( => onlo pos) kreado de ( => pes) kelkay nacieEspay dialektoy ,tandemay al ( => pem) konformay naciay lingvoy ,eblas krei globalan (globale internacian ,tutmondan) Espan lingvon per konkura elekto pes ( <= de) diverslingvay SENCAY sinonimoy pes 4 bazay vortklasoy (substantivoy ,adjjektivoy ,verboy yi ( <= kaj) adverboy) ,.famomo ( = famo <= nun) ekzistas ne nur ( = nonlo) EsperanteEspa dialekto ,sed ( => on) ankau^ RuseEspa yi InglisheEspa dialektoy ,por eviti lernadon pes rusa yi angla lingvoy

 

,.krom fe ( <= ĉ'i+tïo-e) ,famo ( <= nun) ,ekmo ( <= kiam) le ( <= mi) atingis nivelon pes totmonde ( <= tutmonde) fejma ( <= fama ,fame konata) kreanto pes kelkay ( => (kj)jokay = jay) ĥelpay nacieEspay or̂ ( = orh <= auh = aû) artofaritay kvazo+ ( = kvazaû+)nacieEspay dialektoy ,ekzemple ,pes du (2 = jjD) [jejdo] gravay(s) pjje ( <= en) la mondo nacijay(s) ( <= naciaj) liangv(eqh)oy(s) ( <= lingvoj) --+ la anglas yi rusas ,le ( <= mi) decidis formi miksitan SENCAN (semantikan) leksikon ,komencante elekti sencayn vortoyn el 4 bazay vortklasoy (substantivoy ,adjjektivoy ,adverboy yi verboy) diverslingvayn sinonimoyn la plej ( => dha blejst) bele prononcatayn pjje miksita RusAngleEspa dialekto ,kiu ( => kjja) dum ( => pjjem(om)o = pjjemo) 2 [jejdo] … 3 [jejvo] dekoy da jiaroy reformїq̂'os pjjen ( <= en) globalan (tot(al)mondan = totmondan) blodialektan ( = multodialektan ,matran <= patrїnan) Espan lїngvon ,pri kjja ( <= kiu) etlonge ( <= delonge) revis la ĥomaro ( = ĥomenaro = (ĥo)menaro = menaro).

 

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

..komuna por ĉ'y ( <= ĉ'iuy) lingvy ortografia skribmaniero almenau^ nur per latinay literoy plisimpligas lernadon de ( => pes) fremday lingvoy ,inkluzive pes ( <= de) Esperanto

,?kro ( <= ?kial) gvidantoy pes ( <= de) Esperant+mUvado adeptoy pes antikva Zamenẖˆōfa Esperanto n'e komprenas ĉ'i+tion

,.same komunay gramatikay elementoy (ĥelpay gramatikay vortoy yi morfemay partoy (sufiksoy ,prefiksoy) de SENCAY (semantikay) vortoy plisimpligas lernadon de fremday lingvoy ,.ekzemple ,ilustre eblas montri ciferoyn 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,kiuyn tute ne necesas traduki en diversayn lingvoyn ,!!ili estas kompreneblay sen traduko ,.same eblas diri pri komunay ĥelpay vortoy de gramatika skeleto de lingvoy ,ekzemple ,pri numeraloy ,!!mi proponas ,ekzemple ,uzi en diverslingva parolo komunayn numeraloyn ,.anstatau^ lerni: unu = one [wʌn] ,.du = two [tu:] kaj tiel plu ,?chju n'e estas pli bone lerni komunayn numeraloyn: (1) jejlo ,(2)jejdo ,(3)jejvo ,(4)jejbo ,(5) jejmo ,(6) jejqo [jejdzo] ,(7) jejzo ,(8) jejgo ,(9) jejro ,(10) jejlejo ,(11) jejlelo ,(12)jejledo ,.(13) jejlevo ,(14)jejlebo ,(15) jejlemo , … ,(99) jejrero ,(100) jejlejejo ,(101) jejlejelo , … ,(111) jejlelelo ,... ,(199) jejlerero ,(200) jejdejejo ,(299) jejderero ,(999) jejrerero ,(9999) jejrererero kaj tiel plu !!tre simple prononcatay numeraloy internaciay.

 

..Esperanto estas tre utila por progreso en interlingvistiko kiel modela ekzemplo de artofarita lingvo kun tre alta nivelo de q̂ia simpleco en parto de gramatika skeleto de la lingvo ,.ekzemple ,mi klarigis por si ,kiuy mankoy en Esperanto nonĥelpas al Esperanto esti pli taûga por plirapidigo de totmonda komunikado en Interreto per textay meseq̂oy kaj dank'' al tiu esploro mi kreis perfektan literaron (alfabeton ,nomatan JELTONARO) je du egalrajtay variantoy latinliteray (kun diakritay superskribliniay signetoy kaj sen ili) kaj je unu varianto kun grafike originalay literoy sen subskribliniay grafikay elementoy (kreitay surbaze de ĥieroglifo kun nambra signifo ''63'': < = 63 = 32 (˩) + 16 (˧) + 8 (˥) + 4 (Г) + 2 (Ⱶ) + 1 (L)) por pli rapida stenografia skribado sen vokalay literoy ,!komparu ilin kun latinay kaj rusay literoy kun certa nombra (cifera) signifo:

..ɪ ['](ь) ,I [j](й = 0) ,ʟ [ɛ](э) ,L [l](л = 1) ,ⱶ [t](т) ,Ⱶ [d](д = 2) ,c [a](а) ,C [m](м = 5) ,ɛ [s](с) ,E (Ɛ) [z](з = 7) ,ƨ [ı](ы) ,Ƨ [r](р = 9) ,ɔ [o](о) ,Ɔ [n] (н = 40)

.!!nur poste en mezo de Aûgusto ( = Gamonthe) 2000+a jiaro mi decidis korekti Esperantan gramatikan strukturon por uzi modernigitan gramatikon de Esperanto kun 4 bazay vortklasoy (substantivoy ,adjjektivoy ,verboy kaj adverboy) ,pruntoprenitay plene nur el ĉ'iu unu nacia lingvo en q̂'ian tandeman nacieEspan dialekton ,gramatike similan al Esperanto ,pro kio eblas eviti lernadon de konforma nacia lingvo kun komplikay alfabeto ,reguloy de ortografia skribmaniero kaj gramatika skeleto de tandema dialekto ,komunay por ĉ'iuy tandemay dialektoy ,kio plisimpligas lernadon de multnomray tandemay dialektoy.

..por blej ( <= pli) detala informe !vizitu: http://www.esperanto.com
,http://www.esperanto.com/blogs/Ljeonjiid/

!emdonu fan blogaẑen pejm ( <= .!aldonu ĉi+tїu(a)n blogaĵon al) siay socialay retoy.

 

 


povigita de