Ensaluto

..UNIVERSALA GRAMATEKA SKELETE por EVITI LERNADEN pes FREMD MOVEY ,!!on ( <= sed) jї ( = jyi <= est'i) POLIGLOTE..

..[Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a)]:

..Grava Sciyiga Informe prji (= pr'i) Modela EsperanteEspa Dialekte ,Tandema ïp ( = yip <= kun) Antïkva Artofarita Kvazo+ or̂ ( = orh = or^ <= aû = auh = au^) Pseûdo+nacija Mo(l)ve (Molve = Move = Li(a)ngve = Liangveqhe = Lyangweqh-e)..

 

.?ïl' ( = ?yilj <= ?chju = ?ĉ'u) De ( <= Vi --+ proname por jejlo ( <= unu) persone) volus ї ( <= kaj) revas jї ( = jyi <= est'i) tutmonda poligloto ,!!on ( <= sed) N'E ( = NJE <= NE) LERNI eĉ' jejlo (unu) fremd+nacijan moven.

.!!fa ( <= ĉ'i+tïua) reve jas realigebla famo ( = fmo <= nun) pro efe ( <= tio+e) ,kё ( = kye <= ke) 15''08''2000a jiare jas kreïta pet(s) (pets = pet <= de) le ( <= mi) svelta (bonproporcija) UNIVERSALA GRAMATEKA SKELETE por pjjenlo(k)ïgi (p'jenlokïgi = p'jenloïgi <= anstataûïgi) gramatekan skeleken eĉ' pes ( <= de) ĉ'a ( <= ĉ'ïua) regiona molve ( = move = lïngve) or̂ aborigena dialekte ,porkё krei famani(j)ero ( <= tiamaniere) ĥelpan tandeman dialekten ïp komuna por ĉ'y ( <= ĉ'ïuy) tandem(a)y dialekt(e)y gramateka strukture (skelete) ,!!kjjan ( = k'jan <= kiuan) de ï ĉ'y qy [dzy] ( <= vi (singulara proname) kaj ĉ'ïuy vy --+ plurala forme pes proname) scios ,kmo ( <= kiam) ellernos propran nacijan tandeman (olvorto ( <= alivorte) ,naci(j)eEspan) dialekten ,!!qym [dzym] ( <= al vy) necesos lerni onlo ( <= nur) konformayn utïlayn fremd+movayn (fremd+lïngvayn) SENCAYN sinonimeyn ,juzatayn pjje parole pes lokay aborigeney ,regionen pes kjjay qy vizitis ( <= regionon de kiuy vy vizitis).

 

..ekz''o ( = ekzemplo <= ekzemple) ,!respondu:

.?ïl' por esperantïstey jas nonfacila ( <= malfacila) probleme ellerni onlo tandeman EsperanteEspan dialekten ïp Esperanta SENCA lexeke blejparto ( <= plejparte) ï ïp Espa ,!!presko ( <= preskaû) Esperanta ,gramateka strukture ,!!porkё eviti lernaden pes ĉ'y ( <= ĉ'iuy) ark̂aïkay nacijay movey (lingvey) pes la monde..

 

.!!sinceran saluton ( => saluten) ,estimatay futuray poliglotoy ( => poliglotey) ,posedantay blayn ( = multayn) ĥelpayn artofarïtayn dialekteyn ,tandemayn (filïnayn) dialekteyn rilato pem ( <= al) konforma nacija move (lïngve) pjjej ( = p'jej <= laû = lauh) juzata ( <= uzata) pjje ( = p'je <= en) parole NACIJA SENCA (semanteka <= semantïka) lexeke ( <= leksïke) ï ( = yi <= kaj) ïp komuna por dh(e)y (dhey = dhy = d̂y [ðɪ] <= ili --+ ''persona'' proname por jokay ( = kjjokay <= kelkay) ovïvay ( <= senvïvay) abjjektey ( <= ob'jektoj) pes dha ( = la) monde).

..MI ( => LE)

,ko ( <= kiel) kreanto ( => kreante) de ( => pe(v)s = pevs = pev = pes) tutmonda (multlïngva = blomova = blolïngva <= multolïngva) alfabete ( <= alfabeto) kaj ( => ï = yi) universala (blomova) gramatïke ( => gramateke <= gramatiko) ,taûga servi anstataû nac(i)lïngvay (nacmovay) gramatekey ,juzeblay ( <= uzeblaj) pjje artofarïtay ẖˆelpay dialektey pes naci(j)ay movey ( = lïngvey) kun ( => ïp = yip) nacija SENCA (semanteka <= semantïka) lexeke ( = lekseke <= leksïke) ,pleno ( <= plene) pruntoprenïta el ( => pjje(lj)s = p'jes) nacija move (lïngve) ,!!on ( <= sed) ïp ( = yip <= kun) modernigïta gramateka skelete ,pruntoprenïta blejparto ( <= plejparte) p'jel's ( = p'jes <= el) Esperante ,pro kio+e ( => pro(s) k(ĥ)e = pro ke) la ( => dha) dialektey nAmiqhas ( <= nOmighas) ko naciEspay ï ( = yi <= kaj) TANDEMAY rilato pem ( <= rilate al) nacija SENCA lexeke

  ,VOLUS konatïq̂i kun ĉ'ïu el VI ( => ïp ĉ'a p'jes DE) persone ( => persono) ,porkё ( = porkye <= por tio+e ,ke) pli ( => b(o)lej = bolej = blej) efektїvo labori por nobla cele ( <= celo) pes ( <= de) unuïq̂o pes diverslïngvay ( = diversmovay <= diverslingvaj) popoley ( <= popoloj) pjibazo pes ( <= surbaze de) la ( = dha) plej ( => blejst) belo parolata ï trej ( <= tre) arto farïta tutmonda move anstataû ( => pjjenlo) (e)f(a)mo ( = efamo = famo = efmo = fmo <= nun tuj) dominanta p'je ( = pjje <= en) la (dha) monde dha (la) angla.

   

  .!!ï tuto n'e gravas ko namïq̂os dha blejst bela tutmonda (globala) move ,kjja aperos trej baldo pjje dha blejst proksima future ,?ïl' de n'e konsentas =

  .!!kaj tute ne gravas kiel nomïq̂os la plej bela tutmonda (globala) lïngvo ,kiu-a aperos tre baldaû en la plej propksima futuro ,?ĉ'u vi ne konsentas

   

  ..sed globala internaci(j)a lïngvo ( = movo) ,komuna por ĉ'iuy omoy = om(en)oy = (o)menoy = menoy pes ( <= de) la mondo ,!!ne povas aperi NUR per miksado pes diversnacijay SENCay sinonimoy en vortaro por posta konkurenca elektado pes la blejst bele prononcatay el ili ,!!absolute necesas miksi ï ( yi <= kaj) elekti GRAMATEKAYN ( <= gramatikaYn) sinonimoyn --+ elpayn asistayn vortoyn yi morfemayn partoyn pes sencay vortoy (prefixoy ,sufixoy yi finazhoy ,!!q̂uste tiel ( => q̂usto fo) ,kiel ( => ko) mi demonstras al vi ( => le demostr (-as) qym [dzym] = pem qy [dzy]) ĉ'i+tie ( => flo) inter ( => pïp = pyip) ronday krampoy kun ( => ïp = yip) montrïlo ( => montrele) ''=>'' aû ( = auh => orh = or̂ ) ''<=''.

   

  ..ekzemple ,!komparu Esperantayn gramatekayn vortoyn yip ( <= kun) konformay rusayn yi anglayn gramatekayn sinonimoyn: kaj => yi ,.aû => or̂ ,.ĉ'i+tie => flo --+ ?kiuy => ?kjjay el ili shajnas al vi ( => pem de = dem) pli ( => blej) bele (=> belo) prononcatay.

   

  ..fejma ( <= fama) rusa lingvisto L'' V'' Shjeerba [Ŝ'ērba] montris pem ( <= al) studentoy frazon yip elpensitay de li ( => pet(s) v(u)e = vue = vu = ve) SENCAYN vortoyn (sencayn signifoyn pes kjjay studentoy ,certe ,ne sci''is) por kontroli komprenadon pes gramatekay elementoy pes la frazo:

  ..gloka bokrino shteke ekbudlis bokron kaj kudlachjas bokridon.

  [..glooka bokryino shteeke ekbuudlis bookron kaj kudlaachjas bokryidon] =

  = [glōka bokrïno ŝtēke ekbūdlis bōkron kaj kudlāĉ'as bokrïdon]

   

  .!!on ( <= sed) pjje fa fraze ( <= en chji+tiua frazo) le ( <= mi) ekvidis ( => viditis) eblecen ( <= eblecon) shanqhi gramatekayn elementeyn por elekti el ili dha blejst belo prononcatayn ,ekz''o ( = ekzemplo <= ekzemple) le intershanqhis finazhoyn inter substantivoy yi adverboy ,aldonis ( => emdonis) ''viran'' sufixen ( => sufexen) ''+un'':

   

  ..gloka bokrine shteko ekbudlis bokrunen kaj kudlachjas bokriden.

  [..glooka bokryine shteeko ekbuudlis bookren kaj kudlaachjas bokryiden] =

  = [glōka bokrïne ŝtēko ekbūdlis bōkrunen kaj kudlāĉ'as bokrïden]

   

  ..yi le komprenis ,kё fo ( <= tiel) eblas krei blej perfektan gramateken ,kolj ( <= ol) gramateko pes Esperanto ,!!komunan por artofaritay dialektoy ,tandemay pjjej ( <= lau) SENCA lexeke al konforma nacija movo (lingvo) ,yi ko modela ekzemplo ,le kreis EsperanteEspan dialekton.

   

  ..Zamenẖˆōfa Esperanto estas antikva lingvo kun kelkaj gravaj gramatikaj kaj leksikaj eraroj de L'' Zamenofo pro kreita de li tro primitivaj gramatiko kaj alfabeto nur kun kelkaj ĉ'apelitaj literoj

  ,!!sed necesus ĉ'apeligi ĉ'iujn 26 anglajn literojn por facile skribi fremdlingvajn nomojn => namojn lau ĝusta => q̂usta nacia (fonetika) prononcado kaj el gramatiko necesas forzheti LA PLEJ GRAVAJN ERARAJN GRAMATyIKAJN ELEMENTOJN ( => DhA BLEJST GRAV(-AYN) ERAR(-AYN) GRAMATEK(-AYN) JEJLOMENTEYN = ELEMENTEYN).

   

  ,!!tamon (tamOn <= tamEn) mi sukcese dislarq̂is (dislarq̂is = dislarqhis <= dislarghis = dislarĝis) Esperantan alfabeton por facila internacia juzado ( <= uzado) en komuna skribmaniero de ĉ'iuj lingvoj per aldonado de ĉ'apeloj ( ̂ ) al 26 anglaj literoj tiel: ..â Â ,.b̂ B̂ ,.ĉ Ĉ ,.d̂ D̂ ,.ê Ê ,.f̂ F̂ ,.ĝ Ĝ ,.ĥ Ĥ ,.î Î (,.ŷ Ŷ) ,.ĵ Ĵ ,.k̂ K̂ ,.l̂ L̂ ,.m̂ M̂ ,.n̂ N̂ ,.ô Ô ,.p̂ P̂ ,.q̂ Q̂ ,.r̂ R̂ ,.ŝ Ŝ ,.t̂ T̂ ,û Û ,v̂ V̂ ,.ŵ Ŵ ,.x̂ X̂ ,.ŷ Ŷ ,.ẑ Ẑ.

   

  ..(((NOTO: dislokiq̂o de ( => pe(v)s = pevs = pes) ĉ'iuj (chjiuj => chjoay = chjay = chjoy = chjy) literoj pjje ( = p'je <= en) nojva ( <= nova) dislarq̂'ita alfabeto estas ( => jas) tute alia ( => tuto ola) laû => pjjej = p'jej numerado ,pro(s) kio ( => pro(s) k(ĥ)e = pros kĥe = pro ke) dhe ( = d̂e [ðε] <= ĝ'i = ghji) jas ( <= estas) nAmata ( <= nOmata) ko ( <= kiel) JELTONARE)))..

   

   

  ..kaj vi povos facilo tajpi ilin per kutima komputila klavaro ,se vi juzos ( <= uzos) specialan utilan komputilan programon de transformado de tipaj literkombinoj en solajn ĉ'apelitajn literojn: chj => ĉ' ,ch => ,.ghj => ĝ' (suplementa sola apostrofo aû (auh => orh = or̂) egala al ĝ'i ( = ghji => dhe = d̂e [ðε] la ( = dha = d̂a [ða]) litero ''j'' estas => jas signeto de ( => pe(v)s = pes) mola prononcado de ( => pes) chjiuj konsonantoj) ,.dh => d̂ [ð] ,.th => t̂ [θ] ,hh => ĥ [h] ,.Hh => Ĥ = ˇĥ [h] (per signete de fluganta birdete antaû malgranda litero mi montris ,kё tiel malgranda litero transformiqhas en grandliteron ,.sh = s^ = sˆ => ŝ [ʃ] ,.shj = s^' = sˆ' => ŝ' [ʃ'] ,.qh => q^ = qˆ [ʤ] ,.qhj => q^' = qˆ' [ʤ'] ,.ch = c^ = cˆ => ĉ [ʧ] ,.chj = c^' = cˆ' => ĉ' [ʧ'] ,.vi vidas ,kё ( = kye <= ke) vokalaj literoj ankaû ekzistas la chjapelitaj por diversaj fonetikaj variantoj de prononcado de vokalaj literoj en diversaj lingvoj: ,.ah = a^ = aˆ => â [ʌ] ,.Ah = A^ = Aˆ =>  (Russian А for endings of adjectives [ǟ[ǣ]qh[q^ = qˆ = ʤ]ê [ə]ktî[ı]vz]) (rusa А por finazhey adĵjektїvay opakcentay ( <= senakcentay)),.oh [ = o^ => ô [ɒ] = [ɔ] ,.Oh = O^ => Ô (Russian О for endings of adjectives [ǟ[ǣ]qh[q^ = qˆ = ʤ]ê [ə]ktî[ı]vz]) (rusa О por finazhey adverbay opakcentay ( <= senakcentay)) ,.,eh [ə] = e^ => ê ,.Eh = E^ => Ê (Russian Э (for endings of nouns) ,А (for endings of adjectives [ǟ[ǣ]qh[q^ = qˆ = [ʤ]ê [ə]ktî[ı]vz] ,О (for endings of adverbs [ǟ[ǣ]dvöê[œˆ](ȓ)bz]) without accent [ǟ[ǣ]ksё[e]nt] ==> rusa Э (por finazhey substantyivay ( => pustantyivay) ,А (por finazhey adĵjektїvay ,О (por finazhey adverbay) (h)op(s) (hops = ops = op <= sen) akcente) ,.vi vidas ,kye = kё eblas n'e nur chjapeligi vikalojn vokalojn ,sed ankau tremayigi = trema : yi [ı:] => yı [ı:] => ї => ÿ ==> и (Russian ==> rusa) ,.Yi [ı:] => Yı [ı:] => Ï => Ÿ ==> И (Russian ==> rusa) ,!сравните с: ih [ı] = î ==> ы (Russian ==> rusa) ==> й (Russian ==> rusa) ,.Ih [ı] = Î ==> Ы ==> Й ,.ye = ё [e] (komparu kun e [ɛ]).

  ,!!alfabeto de Esperanto n'e jas ( = n'as = njas <= ne estas) la internacia ,pro kio n'e eblas ĥoneste paroli ,kye Esperanto jas internacia lingvo ,!!qhi jas nur = onlo kvazaûnacia lingvo kaj => ї = yi la antikva (130+jiara).

   

  ..15"08"2000 j" mi sukcese finis modernigadon de Esperanta gramateko ( <= gramatiko) ,kiuan mi renomigis kiel "Espa gramateko" (en kiua chjiuj substantivoj h^avas kharakteran finalan vokalon +E anstatau^ +O ,sed adverboJ ( => adverboY) -+ la finalan +O anstatau^ +E ,por h^avi eblecon facile "krokodili" en Esperanto ,uzante en sia parolo plejparto da ununaciay SENCAJ ( => SENCAY) vortoj ( => vortoy) ,pruntoprenitay el propra gepatra lingvo ,kreante tiamaniere filinan dialekton de nacia (ge)patra lingvo kaj ( => yi) tandeman al la patra lingvo lau^ SENCA (semanteka <= semantika) lekseko ( <= leksiko) ,sed tandeman lau^ h^elpa gramateka lekseko ankau^ al ankorau^ ne"ekzistanta ( => no"ekzistanta) matra ( = patrna) lingvo Espe (kun Espa gramateko ,kreita el gramateko de ( => pes) Esperanto per ghia modernigado ,ekzemple ,mi forigis el gramateko prefekson ge+ (anstatau^ kiua mi proponis uzi ( => juzi) ambau^seksan sufikson +e(n)+ kun ebla forzhetado (forz^etado <= forj^etado) de konsonanto -n- ,ekzemple ,pjje ( <= en) seksay formoy ( => formey) pes ( <= de) personay pronAmey) yi ( => kaj) aldonis ( => emdonis) en ( => pjjen = p'jen) ghi ( = g^i => dhe = d^e) seksan sufeksen ( <= sufiksen) +un+ por virey) ,.rilate ( => rilato) de ( => pes) solve pes probleme pes kreade pes pli ( => blej) larqha ( = larq^a <= larg^a = largha) tutmonda (multlingva) alfabete ankau^ eblas diri pri mia sukceso echj pjje 1970+a jiare ( <= jaro) ,kiam ( => kmo) mi ( => le) sukceso kreis 84+literan alfabeten pjibazo pes ( <= surbaze de) grafiko ( => grafeko) originalay skribsigney ,kreitay pet(s) le ( <= de mi) ,kjjayn ( <= kiuyn) le ( <= mi) nAmis ( <= nOmis) ko ( <= kiel) "fonemay jeltoney" ,!!sed ( => !!on) ,le sukceso klarigis ilian ( => dhesan) prononcaden onlo ( = nur) per 26 anglay literey yi dhesay literkombiney kun ( => yip) noprononcatay literey "h" = ^ (pos ( <= post) chjiuy 26 anglay literey vokalay yi konsonantay) ,"y" (egala pem ( <= al) tremaje ,ekzemplo: ye = ё) ,"j" ( = apostrofe por molo prononcatay konsonantey) yi noprononcatay literkombiney "jh" = j^ (divida intervokala literkombine por ne legi dheyn ko diftongey) ,"mh" = m^ = ~ (por signi nazalayn vokaleyn).

   

  ..se ( => yif) vi ( => de) komprenas ( = kompren) mian ( => lesan) ideon ( => idejen) ,!!de ( <= vi) ,certe ( => certo) povos anstatau^igi ( => pjjenloyigi) en ( => pjje = p'je) propra parolo kelkayn Esperantayn au^ ( => or^) naciayn ( = nacijayn) gramatikayn ( => gramatekayn) h^elpayn (servayn) vorteyn ,ekz''e (ekzemple) => ekz''o (ekzemplo) personayn kaj ( => yi [i:]) posedivayn pronomojn ( => pronameyn): mi => le ,mia => lesa ,.vi/ci => de/te ,.li/shi => ve ,li => vu(+e) ,shi => vyi(+e) ,.ni => my ,.vi (plurala forme pes proname) => qy [dzi]/cy [tsi]) ,.ili => zy (nur ( = onlo) por vivay subjjektey) ,.por(s) = pors = por senvivay ( => ovivay) objektoj ( => abjjektey) necesas ( => neces) uzi ( => juzi) deformitan anglan artikolen ''dh(e)y'' = dhey = ''dhy'' pors pluralay form(e)y pes vortey yi ( <= kaj) ''dhe'' --+ por la ( => dha) singularay ,.por bebey (knabetey) en agho (en ag^o => pjje ejqhe p'je ejq^e) ghis (g^is => qhis = q^is ==> pams) unu ( => jejlo) jaro ( => jiare) yi pors h^ejmay best(e)y ( = besty) neces juzi pronam(en) ''fje'' = f'e ,.kun ( => yip) infaney oni ( => jey) parol(as) yip mola prononcade pes konsonantey pjje pronamey por dha unua ( => jejla) yi dua ( => jejda) personey: le = lje = l'e ,.te = tje = t'e ,.!nomu ( => namu) cifereyn per latinay literey: J (0) -+ jejjo or^ nojlo ( <= nolo) ,.L (1) -+ jejlo ,.D (2) -+ jejdo ,V (3) -+ jejvo ,.B (4) -+ jejbo ,.M (5) -+ jejmo ,.Q [dz] (6) -+ jejqo [jejdzo] ,.Z (7) -+ jejzo ,.G (8) -+ jejgo ,.R (vibranta) (9) -+ jejro.

   

  ...!!karay zelotey ( <= zelotoj) pes Esperante ( <= Esperanto) ї aktiveley ( = aktivuley ї aktivїley <= (ge)aktivuley) pes Esperant+muvade  ( <== Esperanto+movado) ,ordinaray ї fejmay ( <= famaj) ,fejmo ( <= famo) konatay ,vy ( <= vi) vano yi ( = ї <= kaj) non"justo ( = nonĵjusto <= maljjuste = mal'juste) disputas ,metanto ( <= metante) kvazonacijan ( <= kvazaûnacian) Esperanten kontro(s) ( = kontro pes <= kontraû) realo internacija ( = pyipnacija <= internacia) angla move ( = lїngve) ї ( = yi <= kaj) kontros olay ( <= aliaj) nacijay movey ,dominїntay pjje ( <= en) la ( = dha = d^a [ðʌ]) monde pamo ( <= antaûo <== antaûe) ,on ( <= sed) pjjemo ( <= dum) ekzїste pes Esperante -+ kontro dha franca ї germana ( = dojchja).

   

  .!!Esperante ekzїstas pjje dha monde jjLVJ [jejLeVeJo] ( = 130 [cent trїdek]) jiarey(s) ї fakto ( <= fakte) eblas dїri ,kё ( = kye <= ke) dhe ( = d^e [ðə] <= q^i = qhi  <==  ĝi = gˆi = g^i = ghi) jas ( <= estas) f(a)mo (famo ≈ fmo <= nun) antїkva artofarїta move ї ,eĉ' їf ( = echj yif <= eĉ' se ,kvankam) esperantїstey fiereco namas dhen [ðən] ( <= qhin = q^in <== ĝin = gˆin = g^in = ghin) "la internacija" ,dhe pams f(a)mo ( <== ghi ghis nun) restas pseûdo+ oȓ ( = orh = or^ <= aû) kvazonacija ( <= kvazaûnacia) move  їp ( = yip <= kun) rilato sїmplay konformecey pїp ( = pyip <= (p)їnter = (p)yinter) fonetekay ( = fonetїkay) reguley pes buŝa ( = busha) parole ї orhthografyijay ( = oȓt^ografїjay) reguley pes skrїbe ,kjjay ( <= kiuaj) garantїjas ẖˆelpo pes sїmpla gramateka ( = gramatїka) strukture pes move rilato sїmplan logeken ( = logїken) pes konstruade -+  i(p)metade ( = imetade <= kunmetade) -+ pes frazey pjje Esperante.

   

  ,!!on gramateka ( = gramatїka) strukture pes Esperante jas ( <= estas) nosufїĉ'o normigїta ,pjje dhe jas domaqhay ( <= domaghay) esceptey pjjeljs ( = pjjejs = p'jejs <= el) gramatekay reguley ,yi ( = ї) Esperanta foneteka alfabete jas trejst ( <= tro) limigїta ,kĥe ( = ke <= kio-e) kondukas pe(j)m ( = pejm = pem <= al) deformade pes prononcade pes nacijay personay namey yi pejm domaqhay miskompreney ,anhko ( = an̂[ŋ]ko <= ankaû) jas nonrapїda serĉ'ade pes vorte pjje komunay lїstey ,regїstrey ї pjje Interrete.

   

  ..apere pes Interrete pjje vїve pes teran(en)ey persїsto postulas blejlarqhїgi ( <= plilarghyigi) Esperantan alfabeten ,blejgrandїgi dhesan [ðεsʌn] ( <= ĝian) literan konsїsten ,!!ї fe ( <= ĉ'i+tio-e) jas facilo efektivigebla afere ,kĥen ( = ken <= kio-e+en = kio(e)n) le ( <= mi) realїgis trej ( <= tre) palongmo ( = petlongmo <= delonge = antaûlonge) ,kmo ( <= kiam) le konatїq^is їp Esperante jejloyixo ( = jejloїkso <= unuafoje) ,ko ( <= kiel) junga ( <= juna) studente pes aviada institute pjje regiona (provїnca) urbe Samaare pes Rus'їje --+ le kreis grafeko ( = grafїko) ariginalayn ( <= originalayn) fonetekayn ( = fonetїkayn) skribsїgneyn -+ litereyn ,kjjay ( <= kiu(a)j) posmejo ( = blej posmo = blej nonfrujo ( <= malfrue) = nonfrujejo) jis ( <= estis) namatay ko ( <= kiel) "jeltoney" (anglo: yelltones ,.ruso: jelhtoony = jełtōny ,.pjje Esperante: jeltonoj) ,cifereyn por facila skribade pes nambrey ( <= nombroj) nonlo ( <= n'e nur = nje nur) pjje jejlo ( <= en unu) decimala ( = dekeca = dekuma) kalkulsisteme ,on ї pjje dha olay ( <= aliaj) oft(m)o ( = oftmo = ofto) juzatay per(s(a)m) ( = pers(a)m) = persm = per) programїstey(+(s(a))m) ( = programїsteym) --+ duecay (binaray) ,okecay ,deksesecay ( = pudecay) yip ( <= kun) lasta cifere ,ẖˆ(av)asa ( = ẖˆasa =  ẖˆavanta) dha blejst ( <= la plej) grandan nambran signїfen "jejlemo" ( = jjLM = 15 -+ dek kvin) ,!!!ї eĉ' ekzyistas sola cifere ( = jejlocifera ( <= unucifera) nambre) yip dha blejst granda ( = grandejsta) nambra signyife "jejqevo" [jejdzevo] ( = jjQV = 63 -+ sesdek trї).

   

  ,!atentu ,kё grafeko ( = grafїko) arigenalay ( <= originalay) ciferey jas similay pjjej ( <= laû = lauh) desegnade pem grafeko arigenalay fonetekay skribsїgney ( = jeltoney) pes fejmo konata transskrїba alfabete IFA (Internacija Foneteke Alfabete) ,pro(s) kĥe ( = pro(s) ke <= pro kio-e) eblas konvinkїto konfїrmi ,kye ( = kё <= ke) ĉ'a ( = chja <== chjiua = ĉ'iua) p'jel's ( = pjje(l)js = p'jejs <= el) dhey ( = dhy <== ili) ẖˆas certan nambran signifen ї  lokїqˆas p'je jeltonare p'je orde pes progresade (kreskade) pes nambray signїfey: (63) = З [ŋ](56) + E [z](7) = 56 +7 = 63 = З [ŋ](56) + Ɛ [z](7) = 56 +7 = 63 ,.Ɔ [n] ( = 40) + C [m] ( = 5) => ᑐᑕ <= ( = 45) ,L = ᘂ [l](1)

  ,⏌[ ẖˆ ](32) ,⏋= ᘃ [g](8)

  ,⏊ (33) ,⏉ (12) , ( = 45) ,∥ᒣ [g](8) + L [l](1) = Ƨ [r](9) ,ꟻ (24) + F [dz](6) = Ŧ (30) ,.(jj)L[(jej)levo] (oo13 = jjLV [jejLeVo] --+ dek tri)

   

  ,!!ĉ'o(a)y ( = ĉ'(o)ay = ĉ'ay <= ĉ'iuj) ciferey (jejlociferay ( <= unuciferay) nambrey) ї blociferay ( = multociferay) nambrey ẖˆas ( = ẖˆavas) sїmplayn nameyn --+ numeraleyn:

   

  ..II (oo -+ nambra artikele ,prononcata [jej]) ,Ι [j]= 0 (oo0 = jjJ [jejJo] = [nojlo]) ,L [l] (oo1 = jjL [jejLo]) ,Ͱ [d] (oo2 = jjD [jejDo]) ,[v] (oo3 = jjV [jejVo]) ,Γ [b] (oo4 = jjB [jejBo])

  ,F [dz](oo6 = jjQo [jejqo = jejdzo] ,Ε [z](oo7 = jjZ [jejZo]) ,Τ (oo12 = jjLD [jejLeDo]) ,L[lv] (o13 = jjLV [jejLeVo]) ,ᖷ (oo24 = jjD [jejDeBo])

  ,ᒧ [ẖˆ ] (oo32 = jjVD [jejVeDo] --+ tryidek du) ,[w] = ᖵ [ŵ = wh ](oo48 = jjBG [jejBeGo] --+ kvardek ok)

  ,(oo63 = jjQV [jejQeVo = jejdzevo] --+ sesdek tryi).

   

  ..le kreis an̂ko [aŋko] ( = anhko <= ankaû = ankauh) grafeko arigenalayn ( <= originalayn) skribsyigneyn pes intonacije yi interpunkcije ,jejloiqhanto ( <= unuiqhante) ĉ'(o)en (ĉ'(o)en = ĉ'en <= ĉ'ion) pjjeljs fe ,kreyita per le ,pjjen ( <= en) jejlo ( <= unu) muna pors ĉ'(o)ay movey dha orhthografyja standarde GOST DAShEeVICA [daʃɛ:vitsa] ,p'je Esperante: DAŜĒVICA) ,namyita pjjej lesa ( <= mia) familyija name: Dasheevsk'ij ,ko DAShEeVICA (ГОСТ (GOST) --+ Globala Orhthografyija (anglo: Orthographic(al) = Spelling ,pjje Esprante: Ortografia) Standarde pes Transliterade).

   

  ..krom fe ( <= krom ĉ'i+tio-e) ,pem ( <= al) ĉ'a grafeka arigenala ( <= originala) skribsyigne -+ pem foneme ї cifera jeltone (anglo: yelltone [jeltoun => jeltone -+ yip prononcata finala vokale "+e" ,kharaktera por nawney ( = (p)ustantyivey = ustantyivey <= substantyivey)) pjje perfektigyita per ( = pet) le ( <= per ( = de) mi) Esperanta gramateke ,distyingo pet(s) finazhe "+o" ,kharaktera por nawney pjje antyikva move Esperante pet(s) d"re L" Zamenẖˆōf-a ,.pjje Esperante: jeltono) --+ ..le fiksis egalsencan konformecen pes jejlo ( <= unu) konkreta chjmo ( <= chjiam) noprononcata litere "h" pem diakrita signete ,namata cirkumflekse (^) ,por emdoni ( <= aldoni) dhen pejm ( <= al) chja prononcata litere pjjeljs ( <= el) 26 ( = jjDQ [jejDeQo] -+ dudek ses) latyinay literey pes dha angla alfabete yi famaniero ( <= tiamaniere) modyifi dhesan prononcaden ,.ekzemplo ,!komparu majuskleyn yi minuskleyn ,kjjay ẖˆas ( <= ẖˆavas) cirkumfleksen ,yip konforma grafeko ( <= grafyiko) arigenala ( <= originala) jeltone (anglo: yelltones [jeltounz] ,.pjje Esprante: jeltonoj => jeltonoy): W = ˇw [ˇℲ] ,w [Ⅎ] (angla vochja foneme),Ŵ = ˇŵ (ˇⅎ) [ⅎ] ,ŵ (ⅎ) [ⅎ] (japana ovochja ( <= senvochja) foneme ,prononcata ops ( <= sen) vochje) ,!atentu ,kye pjje GOST DAShEeVICA [daʃɛ:vitsa] ,pjje Esperanta skribmaniere !skribu: DAŜĒVICA) majuskle povas jyi ( = jї <= esti) signyita per minuskle yip diakryita signete (ˇ) pa dhe ( <= antaû ĝi) ,ekz"o ( = ekzemplo) ,komparu:

  k ([k]) ,K = ˇk (ˇ[k]) ,.g (ᘃ [g] ,G = ˇg (ˇᘃ [g]) ,G = ˇg (ᘃ [g]) ,.d ([d]) ,D = ˇd (ˇͰ [d]) ,.t (˫ [t]) ,T = ˇt (ˇ˫ [t]) ,on pjje GOST DAShEeVICA eblas onlo ( <= nur) jejlo ( <= unu) fa ( <= chji+tiua) forme pes grafeko arigenala litere olo ( <= alie(l)) namata ko ( <= kiel) JELTONE (anglo: yelltone [jelto(u)ne] ,.pjje Esperante: jeltono) yip diakryita signete.

   

  .!emdonu fan blogaẑen pejm pejqhey pes desay socijay retey ( <= .!aldonu ĉi+tїu(a)n blogaĵon al paghoj de viaj sociaj retoj)..

   

  ..por blej ( < = pli) detalo ( <= detale) konatyiqhi kun ( = > yip) qhi ( = q^i = > fje = dhe = d^e [ðə]) ,!vizyitu mian ( = > lesan) fsb+grupen "ESPERANTeESPE -+ FILyINA LyINGVe PE(V)S ( = PES = PEV) ESPERANTE" or^ ( = orh < = au^) lesan ( < = mian) pejqhen ( = pejq^en < = pag^en): www.esperanto.com http://www.esperanto.com/blogs/Ljeonjiid/ 

  bildo de Ljeonjiid


  povigita de