Ensaluto

.?yilj Esperantisty n'as internacionalisty

bildo de Ljeonjiid

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

 

.!!baldau^ necesos lerni en universitatoy ne antikvan Esperanton ,sed qhian modernigitan varianton ,namatan ( <= nomatan) ko ( <= kiel) EsperanteEspa dialekto ,!!eĉ' anstataû lernado de naturay fremday lingvoy kun arkaikay ortografiay aû ĥierogllfay skribmanieroy yi diversay gramatekay strukturoy pro tio ,kё jas blej ( <= pli) facila afero lerni onlo fremdlingvayn SENCAYN vortoyn ,kolj ( <= ol) fremdayn lingvoyn kun iliay diversayalfabetoy <ortografiay yi ĥierogllfay skribmanieroy yi diversay gramatekay strukturoy ,!!komunay por chjiuy lingvoy alfabeto ,reordigita en jeltonaron ,simplay ortografia skribmaniero yi gramateka strukturo trej ( <= tre) rapidigos trovon yi tradukon pes diverslingvay textoy en Interreto.

 

..kiel simpla ekzemplo ,le ( = mi) tradukis eldiron de ( => pes) Anite Esperanta en ( => pjjen) rusan ,anglan kaj ( => yi) pjjen tandeman lingvejdon --+ lingvoyn Esperanton yi EsperanteEspan filinan dialekton de ''patra'' lingvo Esperanto ,!!vi povas kompari ĉ'iuyn tradukoyn kiel profesia lingvisto:

 

..Анита Эсперанто на русском языке:

 

Когда меня спросили о том что, хотела ли бы я не только принять новый международный язык, производный от эсперанто, но и улучшить его профессионалами в области лингвистики и информатики, то мой ответ --+ да, но я в меньшинстве, а в подавляющем большинстве испытывают страх перемен и чувствуют, что они позорят Заменгофа --+ создателя Эсперанто.

Я твердо верю, что если технологии и ресурсы в добрых руках и используются на благо человечества ,то может быть еще более оптимальный и простой вариант международного языка, который выигрывает признание профессионалов --+ он того стоит.

 

..Anita Esperanto en la angla:

 

When I was asked what would I not just make a new international language derived from Esperanto, but also to improve its professionals in the field of linguistics and computer science, my answer -- Yes, but I'm in the minority, and the vast majority fear change, and feel that they are a disgrace to Zamenhof --+ Creator of Esperanto.

I firmly believe that if technology and resources are in good hands and being used for the benefit of mankind ,it may be more optimal and simple version of an international language, which won the recognition of professionals --+ it's worth it.

 

..Anita Esperanto en Esperanto:

 

..kiam mi estis demandita pri tio ,kё ,?ĉ'u volus mi ne nur agnoski novan internacian lingvon ,derivitan de Esperanto ,sed ankaû plibonigi ĝїn = ghyin per ( = kun ĥelpo de = ẖˆelpe de) profesiulo = profesia specialisto en fako de lingvistiko kaj informadiko ( = komputera scienco) ,tiam mi respondis: !!jeas (jeas = jea <= jes) ,sed mi estas en malplimulto (minoritato) ,sed absoluta (superanta) plimulto sentas timegon de ŝanĝoy ( = shanghoy => shanqhjoy = ŝanq̂'oy) kaj malgloro (malẖˆonoro) de Zamenẖˆōf --+ kreanto de Esperanto.

 

..mi firme (konvinke) kredas ,kё kiam teknologioy kaj rimedfontoy troviq̂'as en bonay manoy kaj estas uzatay por bono de la ẖˆomaro = ẖˆomenaro = (ẖˆo)menaro = menaro ,tiam povas ekzisti ankoraû pli optimala kaj simpla varianto de internacia lingvo ,kiu meritas (ẖˆavigas) agnoskon de la profesiay lingvistoy --+ !!ĝї = ghyi = ĝ'i = ghji => qhyi = qhji = q̂'i = q̂ї valoras ĉ'i+tion.

 

..Anite Esperanta ,tradukyita pjjen EsperanteEspen:

 

..kmo le jyis = jїs demandїta pri efe ,kё ,?їl' = ?yilj le volus n'e onlo ( = nur) agnoski nojvan internacijan moven ( = lyingven) ,derivitan pet(s) Esperante ,on samo ( = an̂ko = anhko) plibonїgi ĝїn = ghyin per ( = їp (yip) ĥelpe pes = ẖˆelpo pes) profesiele = profesia specialeste pjje fake pes lingvisteke ї (yi) informadeke ( = komputera sci''ence) ,efmo le respondis: !!jeas (jeas = jea <= jes) ,on jas pjje nonblejmulte ( = nonblejb(o)le = mlejmulte = mlejb(o)le = mlejble = minoritate) ,on absoluta (superanta) blejbole ( = blejble) sentas timegen pets shanqhjey ( = ŝanq̂'ey) ї (yi) nonglore (nonjˆonore) pes Zamenẖˆōf --+ kre''ante pes Esperanto.

 

..le fїrme (konvїnko) kredas ,kё kmo tek(h)nologijey ї rimedfontey trovїq̂'as pjje bonay maney ї jas juzatay por bone pes la ẖˆomare = ẖˆomenare = (ẖˆo)menare = menare ,efmo povas ekzїsti an̂koro ( = anhkoro) blej optimala ї sїmpla vari''ante pes internacija move ( = lїngve) ,kjja meritas (ẖˆavїgas) agnosken pes dha ( = d̂a [ða]) profesїjay lingvestey --+ !!dhe ( = d̂e [ðε]) valoras fen.

 

..do ,se zelotoy de antikva Esp[eranto ne agnoskos aktualan tandeman dialekton pes Esperanto kiel modela ekzemplo por olay ( <= aliaj) naciay lingvoy por agnoski yi disvolvi konformayn nacieEspayn dialektoyn ,kio donus eblecon libere elekti por lernado ilj ( <= chju) iuayn naciayn lingvoyn ,ilj blej ( <= pli) simplayn artofaritayn nacieEspayn dialektoyn yip ( <= kun) komunay alfabeto ( => jeltonaro) ,ortografia skribmaniero yi gramateka skeleto ,efmo ( <= tiam) por fa ( <= chji+tiua) celo jos juzata ( <= estos uzata) miksita varianto --+ RusAngleEspa move ( = lingve) (jam jas preparata por eldoni pjje rusa move por rusoy:

 

..РУСАНГЛэЭСПЭНСКИЙ ЯЗЫК для РУССКИХ..

 

..

 

..Л'' В'' Щерба [Щеэрба]( = L'' V'' Shjeerba) :

..глоокая боокра штээко будлануула боокра и кудряачит бокрёонка.

( = ..glhookaja bokra shteeko budlhanuulha bookra yi kudrjaachjit bokrjoonka).

 

..пример фразы без понятия смысла смысловых слов ,но с понятной грамматической структурой ,общей для всех тандемных диалектов ,в переводе на эсперанто:

 

.Л'' В'' Щеэрба ( = L'' V'' Shjeerba) :

..глоока бокрино штээкэ экбудлис боокрон кай кудряачас бокридон.

( = ..glooka bokryino shteeke ekbuudlis bookron kaj kudrjaachjas bokridon).

 

..

..

..krom fe ( <= krom ĉ'i+tio-e) ,pem ( <= al) ĉ'a grafeka arigenala ( <= originala) skribsyigne -+ pem foneme ї cifera jeltone (anglo:yelltone [jeltoun => jeltone -+ yip prononcata finala vokale "+e" ,kharaktera por nawney ( = (p)ustantyivey = ustantyivey <= substantyivey)) pjje perfektigyita per ( = pet) le ( <= per ( = de) mi) Esperanta gramateke ,distyingo pet(s) finazhe "+o" ,kharaktera por nawney pjje antyikva move Esperante pet(s) d"re L" Zamenẖˆōf-a ,.pjje Esperante: jeltono) --+ ..le fiksis egalsencan konformecen pes jejlo ( <= unu) konkreta chjmo ( <= chjiam) noprononcata litere "h" pem diakrita signete ,namata cirkumflekse (^) ,por emdoni ( <= aldoni) dhen pejm ( <= al) chja prononcata litere pjjeljs ( <= el) 26 ( = jjDQ [jejDeQo] = [jejdedzo] -+ dudek ses) latyinay literey pes dha angla alfabete yi famaniero ( <= tiamaniere) modyifi dhesan prononcaden ,.ekzemplo ,!komparu majuskleyn yi minuskleyn ,kjjay ẖˆas ( <= ẖˆavas) cirkumfleksen ,yip konforma grafeko ( <= grafyiko) arigenala ( <= originala) jeltone (anglo: yelltones [jeltounz] ,.pjje Esprante: jeltonoj => jeltonoy): W = ˇw [ˇℲ] ,w [Ⅎ] (angla vochja foneme),Ŵ = ˇŵ (ˇⅎ) [ⅎ] ,ŵ (ⅎ) [ⅎ] (japana ovochja ( <= senvochja) foneme ,prononcata ops ( <= sen) vochje) ,!atentu ,kye pjje GOST DAShEeVICA [daʃɛ:vitsa] ,pjje Esperanta skribmaniere !skribu: DAŜĒVICA) majuskle povas jyi ( = jї <= esti) signyita per minuskle yip diakryita signete (ˇ) pa dhe ( <= antaû ĝi) ,ekz"o ( = ekzemplo) ,komparu:

k ([k]) ,K = ˇk (ˇ[K]) ,.g (ᘃ [g] ,G = ˇg (ˇᘃ [G]) ,.d ([d]) ,D = ˇd (ˇͰ [D]) ,.t (˫ [t]) ,T = ˇt (ˇ˫ [T]) ,on pjje GOST DAShEeVICA eblas onlo ( <= nur) jejlo ( <= unu) fa ( <= chji+tiua) forme pes grafeko arigenala litere olo ( <= alie(l)) namata ko ( <= kiel) JELTONE (anglo: yelltone [jelto(u)ne] ,.pjje Esperante: jeltono) yip diakryita signete.

 

..Leonyid ( L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij):

.!!salutEn ,esimataY esperantyistEY ,!!LE ( <= mi) KOREKTIS ALFABETEN yI ( <= kaj) GRAMATEKEN ( <= gvramatikon) PES ( <= de) ESPERANTe ( <= Esperanto).

.!!certe => certo ,la IPA = IPhA = IFA estas => jas granda ilo => їle por(s) = pors = por lerni lїngvojn => lїngveyn ,lsed => on la IFA ne estas => nje jas = n'e jas = njas = n'as sufїĉ'e => sufїĉ'o oportuna pors tajpi per komputїla klavare ,.mї => le kreis originalan fonetїkan alfabeten ,nomatan => namatan kїel => ko JELTONARe ,surbaze de => pjibazo pes nur => onlo 26 latїnay literey pes la ( la = dha = d^a = dˆa [ðʌ]) angla alfabete kaj => ї = yi sїmplay = syimplay standardigїtay = standardigyitay literkombyiney = literkombїney ,ko <= kїel ,ekzemplo <= ekzemple ,dha ( <= la) anglay literkombyiney rh = r^ = rˆ => ȓ ,.Rh = R^ = Rˆ => Ȓ = ˇȓ (fluganta birdete antaû => pa minuskle faras majusklen) ,.wh = w^ = wˆ => ŵ ,Ŵ = Wˆ = W^ = Wh = ˇŵ = ˇwˆ = ˇw^ ,.dh [ð] = d^ = dˆ ,.th [θ] = t^ = tˆ ,.uh [ʊ] = u^ = uˆ => û <= ŭ ,.hh = h^ = hˆ => ĥ [h] ,.Hh = H^ = Hˆ => Ĥ = ˇĥ [h] ,.zh = z^ = zˆ => ẑ [ȝ] ,.sh = s^ = sˆ => ŝ [ʃ] ,.shj = s^' = sˆ' => ŝ' [ʃ'] ,.qh => q^ = qˆ [ʤ] ,.qhj => q^' = qˆ' [ʤ'] ,.ch = c^ = cˆ => ĉ [ʧ] ,.chj = c^' = cˆ' => ĉ' [ʧ'] ,.rmh = rm^ = rmˆ = r~ ,.Rmh = Rm^ = Rmˆ = R~ = ˇr~ (French uvular consonant -+ Franca uvula konsonante) ,.vokalay literkombyiney: i [ı] => ı [ı] ==> ы (Russian ==> rusa) ,.I [ı] => İ [ı] ==> Ы (Russian ==> rusa) ,.ih [ı] = î ==> ы (Russian ==> rusa) ==> й (en => pjje = p'je diftongey) (Russian ==> rusa) ,.Ih [ı] = Î ==> Ы ==> Й (p'je diftongey) ,.yi [ı:] => yı [ı:] => ї ,.uh [ʊ] = u^ = uˆ => û <= ŭ ,.yu => ü ,.ye => ё ,.oh [ = o^ => ô [ɒ] = [ɔ] ,.Oh = O^ => Ô ,.yo [ø] => ö ,.yO => Ö ,.yoe [œ] => öe ,.yOE [Œ] = yOe => ÖE = Öe (in accent syllable [in äksênt silêb(ê)l]) ,.yoeh [œ^ = œˆ] => öê ,yOEh [Œ^] = yOeh = yOE^ = yOe^ = yOeˆ = Öê (in syllable without accent [in silêb(ê)l wid^au^t äksênt]) ,.nh = n^ = nˆ = n̂ [ŋ] ,.jh = j^ => jˆ => ĵ ==> ъ (Russian ==> rusa ''muta'' litere) = '' [-] (.!!unprononced double apostroph[f]e ==>> !!nonprononcata duobla apostrofe).

..krom chji+tio ==> krom fe ,Vi ( => De) vїd = vyid = vyidas (finalan ''+as'' ebl = eblas forẑeti = forzheti <= forĵeti) ,kё ( = kye <= ke) le ( <= mi) korektis dha gramateken ( <= la gramatikon) pes antїkva Zamenẖˆōfa Esperante.

.!emdonu fan ( <= chji+tiuan) blogaẑen pejm ( <= al) pejqhey pes desay ( <= viay) socijay retey ( <= .!aldonu ĉi+tїu(a)n blogaĵon al paghoj de viaj sociaj retoj)..

..por blej ( < = pli) detalo ( <= detale) konatyiqhi kun ( = > yip) qhi ( = q^i = > fje = dhe = d^e [ðə]) ,!vizyitu mian ( = > lesan) fsb+grupen "ESPERANTeESPE -+ FILyINA LyINGVe PE(V)S ( = PES = PEV) ESPERANTE" or^ ( = orh < = au^) lesan ( < = mian) pejqhen ( = pejq^en < = pag^en): www.esperanto.com
http://www.esperanto.com/blogs/Ljeonjiid/


povigita de