Ensaluto

novelo; traduko; aŭtunaj; muŝoj; némirovsky

bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (11)

7a ĈAPITRO

 

 

La unuaj monatoj de Pariza vivo por la familio Karino estis kvietaj.

 

Nur aŭtune, kiam la juna Andreo revenis de Bretonio, kaj necesis pripensi pri establiĝo, komencis manki la mono.

 

La lastaj juveloj estis jam delonge venditaj.

Restis nur eta kapitalo, kiu ebligos vivteni du-tri jarojn...

Sed poste?

 

Kelkaj rusianoj estis establintaj restoraciojn, kabaredojn aŭ etajn komercejojn.

 

La Karinoj, kiel la aliaj, per sia lasta mono aĉetis kaj meblis butikon en la fundo de korto.

Tie ili komencis vendi kelkajn manĝilarojn, kiujn ili sukcesis kunpreni kun si, la puntojn kaj la ikonojn.

 

Unue, neniu aĉetis ion.

 

En oktobro necesis pagi la luprezon.

Poste, Andreon oni devis sendi al Nico. La aero de Parizo kaŭzis al li sufokokrizojn.

 

Ili intencis transloĝiĝi.

Oni proponis al ili malpli multekostan apartamenton apud la Porte de Versailles*, sed ĝi havis nur tri ĉambrojn, kaj kuirejon mallarĝan kiel murŝranko.

 

Kie loĝigi Tatjanan Ivanovnan?

Ne eblis devigi ŝin supreniri ĝis la sesa etaĝo pro ŝiaj malsanaj kruroj.

 

Dume, ĉiu monatofino estis pli malfacila ol la antaŭa.

bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - Irène Némirovsky (10)

6a ĈAPITRO

 

 

Iun tagon en aŭgusto, kiam Cirilo revenis, la Karinoj okazigis meson por la eterna ripozo de l' animo de Jurij.

 

Ili ĉiuj piediris kune ĝis la strato Daru*.

La tago estis admirinde bela; la suno flagris en la blua ĉielo.

Sur la avenuo de Ternes** estis foiro en la plena vento kun senbrida muziko kaj polvo...

 

La pasantoj scivole rigardis Tatjanan Ivanovnan, ŝian nigran ŝalon sur la haroj kaj ŝian longan jupon.

 

En la strato Daru, la meso estis celebrita en la kripto de la preĝejo; la kandeloj dolĉe kraketis kaj, inter la religiaj kantoj, aŭdiĝis la gutoj de varmega vakso, kiuj fluis sur la kahelojn.

 

"Por la ripozo de l' animo de la servisto de Dio, Jurij..."

La pastro, maljuna viro kun longaj tremantaj manoj, mallaŭte parolis per milda kaj obtuza voĉo.

 

La Karinoj silente preĝis; ili ne plu pensis pri Jurij : li estis ja trankvila, dum ili devos tiom multe plu iradi laŭ malluma kaj longa vojo.

"Dio mia, protektu min... Dio mia, protektu min..." ili diris.

 

Nur Tatjana Ivanovna, surgenue antaŭ la ikono, kiu malforte brilis en la duonlumo, tuŝis per sia klinita frunto la malvarmajn kahelojn.

Ŝi pensis nur pri Jurij, preĝis nur por li, por lia savo kaj lia eterna ripozo.

 

bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (9)

 

Tatjana Ivanovna rigardis la knabon.

 

Ŝi bone konis lin; ŝi ofte vidis lin en la domo de la Karinoj, dum lia infanaĝo.

Li nomiĝis princo Georgo Andronikof; ŝi memoris pri liaj longaj blondaj bukloj, pri liaj kolumoj el punto.

 

"Ĵetu tiun eksteren!... ĉu vi aŭdis?" ŝi subite diris, kunpremante la dentojn, kun sia maljuna vizaĝo tremanta kaj palega.

 

Lulu levis la ŝultrojn.

"Nu, bone... silentu!... li tuj foriros..."

"Luliĉka...", murmuris la maljunulino.

"Ho, jes! ... Silentu! je Dio!..."

 

Ŝi malŝaltis la gramofonon, ekbruligis cigaredon, preskaŭ tuj forĵetis ĝin, kaj abrupte ordonis:

"Helpu min!"

 

Senvorte ili ordigis la ĉambron, kolektis la cigaredstumpojn, la malplenajn glasojn.

Lulu malfermis la ŝutrojn, avide enspiris la freŝan aeron, kiu suprenvenis el la keloj.

 

"Kia varmego!... ĉu ne?"

La maljuna virino nenion respondis, deturnis la okulojn kun ia sovaĝa pudoro. 

 

Lulu sidiĝis sur la fenestrobreton, dolĉe ekbalanciĝis kaj kantetis.

Ŝi aspektis malebriiĝinta, malsana; ŝiaj palaj vangoj aperis kvazaŭ lividaj makulegoj sub la pudro, kiun la kisoj estis forviŝintaj.

bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (8)

5a ĈAPITRO

 

 

Komence de la somero, la Karinoj alvenis al Parizo kaj luis etan meblitan loĝejon, en strato de la Triumfa Arko.

En tiu tempo, Parizon invadis la unua fluado de rusaj migrantoj, kaj ĉiuj amasiĝis en Passy* kaj en la ĉirkaŭo de la Placo de l' Stelo**, instinkte proksimiĝante al la Bosko de Boulogne***.

 

Tiun jaron, la varmego estis prema.

La loĝejo estis malvasta, malluma, sufoka.

Ĝi odoris je polvo kaj malnovaj ŝtofoj; la malaltaj plafonoj ŝajnis pezi sur la kapojn.

 

De la fenestroj videblis la korto mallarĝa kaj profunda, kun kalkitaj muroj, kiuj kruele resendis la julian sunlumon.

Jam matene oni fermis la ŝutrojn kaj la fenestrojn, kaj en tiuj kvar etaj mallumaj ĉambroj la Karinoj kune vivis ĝis la vespero, sen eliri, mirigitaj de la Parizaj bruoj, spirante kun ĝeno la odoraĉojn de la lavujoj kaj kuirejoj, kiuj suprenvenis el la korto.

 

Ili senvorte iris kaj reiris de unu muro al alia, kiel la aŭtunaj muŝoj lacaj kaj nervozaj — kiam finiĝis la varmego, la lumego kaj la somero — pene flugantaj al la vitroj, trenante siajn mortintajn flugilojn.

 

Sidante la tutan tagon en la eta tolaĵejo funde de la loĝejo, Tatjana Ivanovna flikis la vestojn.

La "ĉiofaranta" servistino, ruĝa kaj freŝa normanda fraŭlino, peza kiel tirĉevalo, foje malfermetis la pordon kaj ekkriis: "Ĉu vi ne enuas?", opiniante, ke, same kiel la surduloj, tiu fremdulino pli bone komprenos parolojn forte eldiratajn.

Kaj ŝia laŭtega voĉo tremetigis la lumŝirmilon de la porcelana lampo.

 

Tatjana Ivanovna svage skuis la kapon, kaj la servistino ree ekmovetis la kaserolojn.

 

Andreon oni metis en pensionon ĉe la marbordo, en Bretonio.

Iom poste, Cirilo foriris. Li estis retrovinta sian ĉelokunulinon, la francan aktorinon malliberigitan kun li en Sankt-Peterburgo en 1918.

bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (7)

4a ĈAPITRO

 

Unu monaton post la morto de Jurij, iu kuzo de la Karinoj duonmorta pro malsato kaj lacego, kiu iris de Odeso al Moskvo serĉante sian edzinon malaperintan dum la aprila bombardo, haltis iun nokton ĉe Tatjana Ivanovna.

Li donis al ŝi novaĵojn pri Nikolaj Aleksandroviĉ kaj lia familio, kaj ilian adreson.

Ili bone fartis sed mizere vivis.

 

"Ĉu vi povus trovi fidindan homon..." li hezitis, "por alporti al ili, kion ili lasis ĉi tie?..."

 

 

 

La maljunulino foriris al Odeso, kunportante la juvelojn en la orlo de sia jupo.

 

Tri monatojn ŝi laŭiris la vojojn, kiel dum sia junaĝo kiam ŝi pilgrimis al Kievo, aŭ vojaĝis en trajnoj de malsatuloj, kiuj ekis suden iri.

 

Iun septembran vesperon, ŝi alvenis al la domo de la Karinoj.

 

Neniam ili forgesos tiun momenton, kiam ŝi frapis ĉe la pordo, kiam ili vidis ŝin aperi kun sia konfuzita kaj trankvila mieno, kun sia pako de vestaĉoj surdorse kaj la diamantoj batantaj ŝiajn lacajn krurojn, nek ŝian palan vizaĝon, kiam ŝi anoncis al ili la morton de Jurij...

 

Ili loĝis en malluma ĉambro, en la havena kvartalo.

Terpomosakoj pendis sur la vitroj por mildigi la ekbatojn de la kugloj.

 

Helena Vasiljevna kuŝis sur terenĵetita malnova matraco.

Lulu kaj Andreo ludis kartojn ĉe la lumo de eta stovo, kie tri karbopecoj finkonsumiĝis.

bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (6)

Tiel pasis la tago.
Ĉirkaŭ la vespero, li revenis hejmen.

Estis bela krepusko, klara kaj trankvila kiel la antaŭtago.
Post ĉirkaŭiro, li laŭiris la basenon.

bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (5)

Li dormis kelkajn horojn, kaj ŝi restis senmova, sidanta antaŭ li.

 

Silente fluis larmoj sur ŝia pala maljuna vizaĝo.

Iom pli malfrue, ŝi vekis lin, suprenirigis lin en la ĉambron de la infanoj kaj kuŝigis lin.

 

Li iom deliris.

Li laŭtvoĉe parolis, laŭvice tuŝis la lokon inter la stangoj de la lito de Andreo, kie iam pendis la ikono, kaj la kalendaron sur la muro, ankoraŭ ornamitan de kolora portreto de l' caro, kiel dum sia infanaĝo.

Li fingre montris la paĝon kun la dato 18an de majo 1918, rediris:

"Mi ne komprenas, mi ne komprenas..."

 

Poste kun rideto li rigardis la latkurtenon, kiu dolĉe balanciĝis, la parkon, la arbojn lumigitajn de la luno kaj tiun lokon apud la fenestro; tie la malnova pargeto iomete enkaviĝis kaj la malforta lunlumo plenigis tiun spacon, kiu iom trembrilis kiel laktoflako.

 

Kiom da fojoj, dum lia frato dormis, li ellitiĝis kaj daŭre sidis tie sur la planko, aŭskultante la tirharmonikon de l' koĉero, la mallaŭtigitajn ridojn de la servistinoj...

La siringoj forte odoris, kiel ĉi-nokte...

Li atente aŭskultis, nevole gvatis la ĝeman tonon de l' tirharmoniko en la silento.

Sed nur obtuza kaj mallaŭta tondrado trairis la aeron de tempo al tempo...

 

Li restariĝis, tuŝis la ŝultron de Tatjana Ivanovna, kiu sidis apud li en la mallumo.

"Kio estas tio?"

bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (4)

TRIA ĈAPITRO

 

Post kiam Tatjana Ivanovna fermis la pordojn de la senhoma domo, ŝi supreniris al la eta belvedero aranĝita sur la tegmento.

 

Estis silenta nokto en majo, jam varma kaj milda.

Suĥarevo brulis; oni klare vidis la flamojn flagri, kaj aŭdis la malproksimajn kriojn alportitajn de la vento.

 

La familio Karin fuĝis en Januaro 1918, kvin monatojn antaŭe, kaj de tiam Tatjana Ivanovna ĉiutage vidis ĉe la horizonto la brulegon de vilaĝoj poste estingitan kaj denove fajrigitan, samtempe kiam tiuj pasis de la Ruĝuloj* al la Blankuloj** kaj refoje al la Ruĝuloj.

 

Sed neniam la bruligo okazis tiel proksime, kiel tiun vesperon.

La rebrilo de la flamoj tiel nete prilumigis la forlasitan parkon, ke videblis la lilakaj arbustoj antaŭtage ekflorintaj sur la centra aleo.

 

Trompitaj de la lumo, la birdoj flugis kiel en hela tago...

La hundoj blekis. Kaj la vento turniĝis, kunportante la bruon de la fajrego kaj ties odoron.

La forlasita malnova parko reiĝis kvieta kaj malluma, kaj la parfumo de la lilakoj plenigis la aeron.

 

Dum momento, Tatjana Ivanovna atendis, suspiris kaj malsupreniris.

 

Oni jam deprenis la tapiŝojn kaj tapetojn.

La fenestroj estis najligitaj per tabuloj kaj protektitaj per feraj stangoj.

En la keloj, la arĝentaĵaro estis ordaranĝita en la fundo de kofroj.

bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (1)

                                    LA  AŬTUNAJ  MUŜOJ

 

                                                                  (1931)

 

                                                             Unua ĉapitro

 

 

Ŝi balancis la kapon kaj diris kiel antaŭe :

"Nu, adiaŭ Juroĉka… Bone zorgu pri via sanstato, karulo mia !…"

 

Kiel rapide pasis la tempo !…

Kiam infano forironta en aŭtuno al la Moskva Liceo, tiel li venis en tiun ĉambron mem por adiaŭi ŝin.

Tio okazis antaŭ dek aŭ dek du jaroj…

 

Ŝi rigardis lian oficiran uniformon kun ia mirego, ia trista orgojlo.

 

"Ha ! Juroĉka, etulo mia, ŝajnas al mi, ke tio okazis hieraŭ…"

 

Abonrilata enhavo


povigita de